Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

DANES
24°C
12°C
JUTRI
25°C
12°C
Deli

Zaščita demokratične pravice do obveščanja občanov

Župan in občinska uprava sta oktobra lani z občinske spletne strani umaknila zvočne posnetke sej občinskega sveta, do katerih smo imeli občani neoviran dostop zadnjih 12 let, kot nam to zagotavlja poslovnik občinskega sveta.

Zdaj jih ne objavljajo več, ker naj bi jim to »svetovala« informacijska pooblaščenka. Občinska uprava meni, da tako varujejo osebne podatke naših »izvoljencev«. Ali kdo res verjame, da so njihove razprave na sejah občinskega sveta nekaj, kar je potrebno skriti pred občani? Saj vendar odločajo o vprašanjih, ki zadevajo prav nas in za slabe razprave in odločitve plačamo mi in ne oni, za dobre pa se jim lahko zahvalimo tako, da jih ponovno izvolimo. In vsi, ki so kandidirali za občinske funkcije, so vedeli za določilo poslovnika o tem, da se seje snemajo in posnetki objavljajo na spletni strani. In zakaj jih zdaj to nenadoma moti? Morda zato, ker so občani utemeljeno spregovorili o nezakonitih in tudi etično spornih odločitvah in ravnanju občinske uprave in župana? Opozarjamo namreč na to, da je mnenje informacijske pooblaščenke neobvezujoče in zato ne more biti podlaga za kršenje našega poslovnika. Ona ne sme in tudi ni v svojem mnenju dala usmeritve k umiku zvočnih zapisov, ker to ni v njeni pristojnosti.

Javnost sej ima dvojno poslanstvo: je vzvod za odgovorno in etično ravnanje svetnikov, občinske uprave in župana in je instrument za občane, da se lahko skladno z zakonom v največji možni meri pravočasno uprejo sklepom občinskega sveta, zaradi katerih bi lahko nastale škodljive posledice za njihovo življenje ali zdravje, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje. Ker smo mnenja, da sta umik in neobjavljanje zvočnih posnetkov nezakonita, ker kršita 57. člen poslovnika Občinskega sveta občine Log - Dragomer, smo to dejanje prijavili Ministrstvu za javno upravo RS in ga zaprosili za mnenje in ukrepanje. Od ustanovitve občine pridobljeno demokratično pravico do obveščenosti o ravnanju naših »izvoljencev« na sejah občinskega sveta bomo dosledno branili, saj je to tudi naša ustavna pravica. Dopis ministrstvu in mnenje informacijske pooblaščenke sta v celoti objavljena na koncu članka.

Olga Drofenik, Darijan Novak in dr. Stanislav Plevnik

Odgovor občine: varstvo osebnih podatkov je ustavno varovana človekova pravica

Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes. Občina pa ima hkrati dolžnost zavrniti dostop do informacije, če je podana zakonska izjema do prostega dostopa. Takšna izjema pa je tudi osebni podatek, katerega varstvo je ustavna človekova pravica. Prav tako ustavno varstvo uživajo pravica do zasebnosti in osebnostne pravice posameznika ter pravica do tajnosti pisem in drugih občil, v katere bi posegli z objavo zvočnih posnetkov občinskih sej na spletu.

Zakon o varstvu osebnih podatkov določa, da je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik pa mora biti določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je oseba določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira.

Zvočni posnetek seje občinskega sveta glede na navedeno nedvoumno vsebuje osebne podatke udeležencev seje. Iz posnetka so razvidni poleg osnovnih osebnih podatkov (ime in priimek, funkcija in delovno mesto) tudi drugi osebni podatki, kot so:

  • glasovne značilnosti prisotnih na seji - barva, ton, glasnost, glasovne motnje (npr. hripavost), frekvenčne značilnosti zvoka itd. Glas je biometričen podatek in za vsakega posameznika edinstven, kar pomeni, da služi kot identifikator;
  • jezikovne in druge govorne značilnosti – hitrost govora, govorne motnje (npr. »požiranje« posameznih glasov, jecljanje, ipd.), retorične veščine, jasnost izražanja, razločnost, naglas, narečne prvine, tujejezični vložki ter jezik nasploh;
  • druge spremljajoče osebnostne značilnosti prisotnih na seji - govorčeva osebnost, vedenjske značilnosti, odnos do slušateljev, odnos do stvari, o kateri je govora, vedenje, čustva, razpoloženje in podobno (udeleženec seje in/ali govorec je na primer lahko aroganten, nestrpen, kritičen, osoren, ponižen, potrpežljiv, prijazen in ljubezniv ipd.).

 

Posameznikov glas namreč vsebuje tolikšno množico osebnih podatkov, da se da posameznika z njimi natančno in nedvoumno določiti.

Do navedenega se je opredelilo tudi že Ustavno sodišče RS v zadevi opr. št. Up-472/02 in navedlo: »da je sodišče že sprejelo stališče, da je človekova zasebnost, katere nedotakljivost zagotavlja 35. člen Ustave RS, v območju človekovega bivanja bolj ali manj sklenjena celota njegovih ravnanj in ukvarjanj, občutij in razmerij, za katero je značilno in konstitutivno, da si jo človek oblikuje in vzdržuje sam ali sam z najbližjimi, s katerimi je v intimni skupnosti, na primer z življenjskim partnerjem, in da v njej biva z občutkom varnosti pred vdorom javnosti ali kogarkoli nezaželenega. Običajen in bistveni del ali vidik te celote so torej tudi človekova ravnanja. Vanje sodi tudi pravica človeka do lastnega glasu, pravica na glasu. Ta zagotavlja vsakomur, da sam odloči o podobi svoje osebnosti v komunikaciji z drugimi. V človekovi besedi se namreč izraža njegova osebnost. Vsak ima pravico, da lahko govori prosto, brez zadrege in v normalnih okoliščinah, ki jih izraža krilatica "verba volant, litterae scriptae manent". Varstvo zajema možnost, da se človek v komunikaciji po lastni presoji odzove na najustreznejši način in se prilagodi vsakokratnemu naslovniku. K tej temeljni pravici sodi tudi to, da se človek sam odloči o tem, kdo bo slišal vsebino komunikacije - le sogovornik, določena zaključena skupina ljudi ali javnost. Odločitev o sebi in o svoji besedi zajema torej tudi določitev kroga oseb, ki naj slišijo vsebino pogovora. Svojo vsebino najde ta pravica v upravičenju vsakega človeka o tem, ali bo njegov glas posnet in s tem preko nosilca zvoka morda posredovan tretjim osebam, s čimer se beseda in glas od njega ločita in osamosvojita. Zapis daje oblast nad tujo osebo, tujo osebno dobrino, ker omogoča ponovitev in tako posega v izključno pravico osebe, da razpolaga s tem, kar je govorila, da sama odloča, kdo naj to sliši ali kdo lahko to sliši. Človeška komunikacija je z zagotovljenim varstvom v 35., in še posebej v 37. členu Ustave, zaščitena pred tem, da bi besede (nepremišljena ali impulzivna izjava, površno mnenje ali pa kakršenkoli pogovor zaradi vsebine ali tona glasu v drugačnih okoliščinah) pričale proti tistemu, ki jih je izgovoril. Posnetek je avtentično ohranjena beseda ali glas, ki se je s posnetkom ločil od osebe, ki ga je izgovorila.«

Zakon o varstvu osebnih podatkov določa, da je obdelava osebnih podatkov, kar pomeni tudi objava zvočnega posnetka seje občinskega sveta, dopustna, če tako določa zakon oziroma na zakonu temelječa osebna privolitev posameznika. Prav tako mora biti namen obdelave osebnih podatkov določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov. Zakon tudi določa, da se po izpolnitvi namena obdelave osebnih podatkov osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Log - Dragomer v 57. členu določa, da se seje snema in da se zvočni posnetek objavi na spletnih straneh Občine - Log Dragomer.

Navedena določba poslovnika zadostuje za dejstvo, da so prisotni na seji obveščeni, da se seja snema in da že s konkludentnim dejanjem privolijo v snemanje. Nikakor pa ni dopustno določbe poslovnika tolmačiti v smislu, da prisotni na seji konkludentno privolijo tudi v posredovanje zvočnih posnetkov javnosti, saj poslovnik zgolj določa, da se posnetki sej objavijo na spletu, nikjer pa poslovnik izrecno ne določa namena, ki se ga zasleduje z objavo posnetkov na spletnih straneh občine, trajanje objave na svetovnem spletu, kdo bo upravljalec in kdo uporabnik teh posnetkov ter kje in koliko časa se bodo posnetki hranili. Prav tako v poslovniku niso opredeljeni kriteriji za trajanje objave na način, da so udeleženci sej vnaprej nedvoumno seznanjeni s trajanjem objave posnetka seje.

Glede na navedeno občina nima na zakonu temelječa pravice objaviti zvočnih posnetkov sej občinskega sveta, saj bi tako grobo in neupravičeno posegla v ustavne pravice posameznika, in sicer v pravico do varstva osebnih podatkov, pravico do zasebnosti in v varstvo osebnostnih pravic ter v pravico do varstva tajnosti pisem in drugih občil.

Z umikom posnetkov sej občinskega sveta s spletne strani je občina zgolj spoštovala ustavna in zakonska določila, s tem pa ni posegla v ustavno varovano pravico dobiti informacijo javnega značaja in pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Občina še vedno v največjem možnem in zakonsko dopustnem obsegu zagotavlja javnost svojega dela. V skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja dostop do informacij javnega značaja, javnost sej občinskega sveta, dostopnost do gradiv sej občinskega sveta in njegovih teles s predlogi sklepov in zapisnikov sej na spletnih straneh, splošne akte objavlja v Uradnem listu RS in glasilu občine ter javnosti omogoča sodelovanje pri oblikovanju odločitev s predlogi, pobudami vprašanji in kritikami. Na spletni strani občine so objavljeni tudi vsi predlogi predpisov občine, na katere občani lahko podajajo pripombe in predloge. Prav tako imajo občani možnost izrabiti pravico do zbora občanov, ljudske iniciative in referenduma o občinskem predpisu. 
Občinska uprava

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PISMO OBČANOV NA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO: 

Ministrstvo za javno upravo

E: gp.mju@gov.si

Datum:12. 2. 2017

 

Zadeva: Zagotovitev spoštovanja 57. člena poslovnika občinskega sveta občine Log-Dragomer

 

Spoštovani minister Boris Koprivnikar.

 

Podpisniki vam sporočamo, da sta župan in občinska uprava Občine Log-Dragomer dne 20.10.2017 umaknila vse zvočne posnetke preteklih sej občinskega sveta in jih od tega dne naprej več ne objavljata. Ukrep sta utemeljila z neobvezujočim mnenjem informacijske pooblaščenke.

 

Veljavni poslovnik občinskega sveta občine Log-Dragomer v 2. točki 57. člena določa, da se zvočni posnetki objavljajo na spletnih straneh občine. Naše stališče je, da župan krši veljavni poslovnik in je zato umik zvočnih posnetkov nezakonit.

 

Zato vas prosimo, da nam o našem stališču posredujete svoje mnenje in, če ste mnenja, da sta župan in občinska uprava kršila 57. člen poslovnika, ukrepate skladno z drugim odstavkom tretjega odstavka 88.a člena in prvim in tretjim odstavkom 90.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS).

 

UTEMELJITEV:

 

1.   12 let, vse od ustanovitve naše občine, smo imeli občani neoviran dostop do zvočnih zapisov, kar nam pomeni osnovno demokratično pravico do obveščenosti, ki si je ne dovolimo vzeti, saj nam jo zagotavljata tudi ustava in zakon.

2.   Vsi, župan, direktor občinske uprave in svetniki so pred 4 leti s svojo kandidaturo na položaje pristali tudi na to, da bodo seje zvočno snemane in javno objavljene. Zato se zdaj ne morejo skrivati pod okrilje varstva osebnih podatkov. Javnost dela na sejah ima dvojno poslanstvo: je vzvod za odgovorno in etično ravnanje svetnikov, občinske uprave in župana in je instrument za občane, da se lahko skladno z zakonom v največji možni meri pravočasno uprejo sklepom občinskega sveta, zaradi katerih bi lahko nastale škodljive posledice za njihovo življenje ali zdravje, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje.

3.   Javna objava zvočnih zapisov je trn v peti trenutne občinske oblasti zato, ker so začeli občani utemeljeno opozarjati na nezakonite in tudi etično sporne odločitve ali ravnanja občinske uprave in župana. Prvi poskus občinske uprave, da bi s spremembo statuta in poslovnika odpravila uveljavljeno demokratično prakso javnih objav, je spodletel, saj občinski svet novega statuta in poslovnika ni sprejel, deloma tudi zato, ker smo občani, ki smo dejavno sodelovali v javni razpravi o novem statutu in poslovniku, taki spremembi odločno nasprotovali.

 

PODPISI: Olga Drofenik, Darijan Novak, dr. Stanislav Plevnik

 

PRILOGE:

 

1. Poslovnik Občinskega sveta Občine Log-Dragomer http://www.log-dragomer.si/poslovnik-obcinskega-sveta.html

 

57. člen

(1) Seja se snema.
(2) Zvočni posnetek se objavi na spletnih straneh Občine Log - Dragomer.

 

2. Sklic 19. redne seje OS z dne 20.10. 2018 http://www.log-dragomer.si/obcinski-svet-2014-2018/obcinski-svet-seja-19- 1.html

 

Avdio posnetki

Obveščamo vas, da smo v skladu z usmeritvami Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije zaradi varstva osebnih podatkov s spletne strani umaknili zvočne posnetke sej Občinskega sveta Občine Log - Dragomer. Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete na spletni povezavi https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/.

Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Občinska uprava

 

3. Mnenje informacijske pooblaščenke št. 0712-1/2017/1941 z dne 10.10.2017

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi