Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

DANES
15°C
-2°C
JUTRI
13°C
2°C
Deli
2800

Na zboru občanov o kanalizaciji

Dragomer, 16. maj - Tokratni zbor občanov občine Log – Dragomer je bil sklican na temo izgradnje kanalizacijskega omrežja v občini. Prisotne je najprej pozdravil župan Miran Stanovnik in ob tem izpostavil izjemen pomen projekta za vse občane in tudi za celotno regijo ter seveda čisto Ljubljanico.

 

Ob tej priložnosti je prisotne še enkrat spomnil na zadnji zbor občanov lani, na katerem je izrazil veliko veselje ob podpisu sporazuma za razvoj regij, ki je osnovno orodje za črpanje sredstev za ta projekt in ki je bil že dolgo časa v mislih in željah občanov. V tem času so mnogi že celo obupali nad uresničitvijo. Povedal je tudi, da je ta projekt edini od 508 projektov v regiji, ki je bil potrjen v prvem povabilu ministrstva za gospodarski razvoj, kar je velik dosežek občine Log – Dragomer in kot je še dodal njenih prijateljev. Poudaril je, da kot občina orjemo ledino pri novem sistemu črpanja sredstev iz kohezijskih skladov. Ob tej priložnosti je k mikrofonu povabil tudi častnega gosta, podpredsednika državnega zbora, gospoda Primoža Hainza, ki je podal svoj pogled na ta projekt in navedel tudi razloge zakaj ga je podprl. Poudaril je, da je v tej verigi vsakdo naredil svojo nalogo. Ministrica je razumela problematiko in da je treba nekaj storiti, nato je omenil tudi lastno angažiranost pri dogovarjanjih in na koncu tudi vlogo župana Mirana Stanovnika in vlogo županov v naši regiji, ki so pokazali velik interes, da se končno uresniči koncept čiste Ljubljanice.

Sledila je predstavitev projekta, ki jo je pripravil dipl. ing. gradbeništva Boris Tkalec, ki je na občini zadolžen za izpeljavo projekta kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave. Predstavljeni elaborat obravnava stanje obstoječega in projektiranega kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo. Na projekciji so občani lahko videli grafični prikaz obsega del, opis izbrane variante, tehnični opis, osnovni terminski opis izvedbe ter ocenjeno vrednost investicije. Osnova za izdelavo je bila vsa predhodno izdelana projektno-tehnična dokumentacija različnih projektantskih podjetij.

V 80. letih je bilo v tedaj še občini Vrhnika zgrajeno kanalizacijsko omrežje v mešanem sistemu z iztokom v lokalne vodotoke. Prvotna namera o dograditvi povezovalnih kanalov med Logom in Dragomerom ter gradnja skupne čistilne naprave pa žal ni bila izvedena.

Na občini Log -  Dragomer so izbrali verzijo, ki upošteva ločen odvod komunalnih odpadnih vod. Vsa komunalna odpadna voda bo tako speljana v centralno čistilno napravo, vsa padavinska voda pa v najbližje potoke. Za odvod komunalne odpadne vode je na območju Loga in zahodnem delu Dragomera predviden vakuumski sistem, za preostali del Dragomerja in Lukovice pa gravitacijsko-tlačni sistem. Oba sistema sta med seboj fizično ločena in se zaključita na območju komunalne čistilne naprave. Skupna dolžina vakuumskih kanalizacijskih vodov po projektu znaša 14 774 metrov. Poleg vakuumskih vodov sistem sestavljajo še vakuumska postaja, ki bo locirana na lokaciji čistilne naprave in vakuumski kanalizacijski jaški locirani na parceli vsakega priključnega objekta, skupno to pomeni 451 jaškov. Skupna dolžina gravitacijsko-tlačnih kanalizacijskih vodov znaša 9996,18 metrov. Poleg kanalizacijskih cevovodov z jaški, sistem sestavljajo še 6 črpališč in kanalizacijski hišni priključki locirani na parceli vsakega priključnega objekta.

Ob koncu tehnične predstavitve so nekateri občani podali tudi svoja vprašanja in izrazili svoje dvome ter strahove o pravilnosti odločitve pri izbiri vrste kanalizacijskega sistema. Prisotnim občanom sta župan Miran Stanovnik in vodja projekta Boris Tkalec obrazložila ključne razloge, ki so botrovali k odločitvi za tak sistem. Poudarila sta, da so taki odločitvi botrovale izdelane študije, o samem delovanju takšnih sistemov pa so se prepričali tudi na terenu v občinah kjer tak sistem že uporabljajo. Poudarila sta, da bo med gradnjo zelo pomemben nadzor in sama kakovost izvedbe, ki sta pogoj za dobro delovanje vsakega novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja. Gradnja bo manj invazivna za prebivalce in obstoječo infrastrukturo, pa tudi hitrejša bo, saj bodo izkopi ožji in plitvejši. Posledično to pomeni, da ne bo težav s talno vodo kar je sicer specifika barjanskega območja, saj je talna voda pri vsakem bolj globokem posegu v tla zelo moteč dejavnik in zahteva opažen izkop, kar vse skupaj močno podraži. Zaradi manjše širine izkopa se ne bo posegalo v ograje ob cesti in sam poseg bo manj obremenjujoč za cesto. Zaradi sodobne zasnove hišna črpališča ne bodo potrebna, samo delo delovanje sistema pa bo elektronsko nadzorovano iz nadzornega centra. Pomemben argument je tudi manj nevarnosti za okolje, saj izlitje odpadne vode ni mogoče. Pri vakuumski izvedbi so tudi stroški obratovanja nižji v primerjavi s tlačnimi vodi.

Vprašanja občanov so se nanašala tudi glede uporabe cevi in življenjske dobe le teh. Za vakuumsko in tlačno kanalizacijo uporabljajo PE cevi, ki so običajno varjene z elektro spojkami. Za gravitacijsko kanalizacijo so priporočljive PVC, polipropilenske ali poliestrske cevi. Cevi se polagajo vzporedno s terenom, oz. z minimalnim naklonom 1/DN. Pri vakuumski kanalizaciji je minimalni naklon 0.2%, na razdalji 6.5-165m so predvideni poševni dvigi, ki omogočajo delovanje sistema. Cevi se bodo polagale na peščeno posteljico in nato obsipavale s peščenim materialom 30 cm nad temenom cevi. Po končanem polaganju cevovodov se izvede preizkus tesnosti cevovoda v skladu z EN standardom. Jarek se zasuje z izkopanim materialom ustrezne kvalitete v nasprotnem se pripelje nov, ustreznejši material. Skupna dolžina padavinskih kanalizacijskih vodov znaša 6147,60 metrov.

Tekla je tudi beseda o čistilni napravi, ki jo bo potrebno zgraditi. Predvidena je čistilna naprava velikosti 5000 PE in se bo nahaja na ljubljanskem barju ob avtocesti Ljubljana-Koper, južno od naselja Dragomer, ob neposredni bližini dragomerškega potoka. Naprava je zasnovana na SBR tehnologiji, kar pomeni, da deluje sekvenčno (4 cikli-polnenje, mešanje-zračenje, mirovanje, odvod očiščene vode), faze se izvajajo v dveh SBR bazenih. Zaradi premajhnih naravnih odvodnikov (potokov) je poleg primarne in sekundarne stopnje čiščenja, predvidena tudi tretja stopnja čiščenja z odstranjevanjem hranil (dušik, fosfor). Čistilna naprava bo v celoti ograjena z žično ograjo. Dostop do čistilne naprave bo potekal z vzporedne makadamske ceste z avtocesto. Omenjeno cesto bodo v dolžini cca. 500 metrov preplasti z asfaltom. Delovanje čistilne naprave bo možno daljinsko spremljati iz nadzornega centra upravljalca naprave. Fizični pregled čistilne naprave se bo s strani vzdrževalca vršil dnevno.

Izvedbena dela celotnega projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja se bodo izvajala v obdobju med leti 2018 in 2022. Hkrati se bo gradilo tudi vodovodno omrežje (predlog je v pripravi Komunalnega podjetja Vrhnika), 4600 metrov obnove cest na območju izgradnje kanalizacijskega in  vodovodnega omrežja. Dogradili bodo tudi omrežje javne razsvetljave in obnovili elektro omrežja (predlog v pripravi Elektro Ljubljana). Dogradilo se bo tudi plinovodno omrežje (predlog v pripravi, Energetika Lj.).

Predstavljena je bila tudi finančna vrednost investicije, ki za izbrano vakuumsko varianto znaša 11.761.628  evrov, kar je za približno 200.000 evrov ceneje od gravitacijsko-tlačnega sistema.

Ob tej temi so nekateri občani z mnenji in vprašanji izrazili zaskrbljenost nad finančno vzdržnostjo projekta in nad pripravo dokumentacije. Župan Miran Stanovnik jim je zagotovil, da so sredstva zagotovljena, prav tako tudi vsa ustrezna dokumentacija, ki je v postopkih, ki so potrebni, da bo projekt realiziran. Na vprašanje o odgovornosti je jasno povedal, da je odgovornost za samo uspešno izvedbo seveda na koncu na njegovi strani. Samo finančno ovrednotenje po posameznih enotah pa je takšno: čistilna naprava: 2.646.138 evrov, kanalizacija Log pri Brezovici 4.786.965 evrov, kanalizacija Dragomer 2.557.002 evrov, kanalizacija Lukovica 1.771.523 evrov.

Sama časovnica izvedbe del predvideva še v letošnjem letu pripravo dokumentacije, razpis in izbiro izvajalca del.

V prihodnjem letu sledi priprava temeljenja čistilne naprave kar zahteva samo barjansko območje, pričetek gradbenih del, izvedba vakuumskih primarnih vodov v območju regionalne ceste R2-409/300, izvedba gravitacijsko-tlačnih vodov v območju osrednjega dela Dragomera. V letu 2020 bodo sledila gradbeno-montažna dela na čistilni napravi, izvedba vakuumskih kanalov Dragomer zahodni del, izvedba gravitacijsko-tlačnih vodov v območju vzhodnega dela Dragomera in zahodnega dela Lukovice. V letu 2021 bodo na vrsti montažna dela na čistilni napravi, izvedba vakuumskih kanalov v Molah in Rosovčah, ter izvedba gravitacijsko tlačnih vodov v območju Lukovice-vzhodni del. Končanje del je planirano za leto 2022, ko se bo začelo tudi poizkusno obratovanje čistilne naprave in uredilo še vakuumskih kanale v območju Kačje vasi in Jordanovega kota.

Z realizacijo projekta se bo rešil dolgoročni problem odvoda sanitarnih in padavinskih vod v občini. Za celovito rešitev problema z vodami, pa bo potrebno izvesti še protipoplavne ukrepe. Tudi tu so bila izpostavljena vprašanja in pomisleki kako bo to vplivalo na že sedaj pereče situacije ob večjih nalivih. Odgovorni na občini so obrazložili, da se z izgradnjo kanalizacije povsem loči odvajanje komunalnih in padavinskih voda. Težavo, ki jo povzročajo padavinske vode pa se bodo rešile na osnovi protipoplavnih načrtov in ukrepov kar zajema tudi izgradnjo in ureditev zadrževalnikov hudourniških voda in samo ureditev vodotokov v zaledju naselij.

 

Besedilo Peter Kavčič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 1

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!