Logo MojaObčina.si

Litija

DANES
28°C
18°C
JUTRI
27°C
18°C
Avtor: Občina Litija,

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2017 v občini Litija

Datum objave: 10. 03. 2017
Številka razpisa: 410-1/2017
Občina Litija na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 27/02 - Odl. US, 110/02 - ZGO-1, 15/03 - ZOPA), Pravilnika in meril za sofinanciranje športnih programov v občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09, 12/11), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17), Letnega programa športa v občini Litija za leto 2017, sprejetega dne 22. 2. 2017 na 14. redni seji občinskega sveta Občine Litija, objavlja JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2017 v občini Litija 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih dejavnosti (športna društva in klubi, šole, vrtci, podjetniki oz. gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo pogoje, določene v 3. členu Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v občini Litija, ter da sodelujejo pri organizaciji Litijskega teka ali da se teka udeležijo vsaj z eno ekipo tekmovalcev, skladno z razpisom prireditve. 2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Letni program športa v občini Litija za leto 2017. 3. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2017 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2017 in v LPŠ za leto 2017 ter znaša 250.000 EUR. Izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav. 4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dobijo na spletni strani občine Litija: http://www.litija.si. 5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 7. 4. 2017, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 - tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 7. 4. 2017). Javno odpiranje prijav bo v ponedeljek, 10. 4. 2017, ob 10. uri, v mali sejni sobi Občine Litija. 6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: "Ne odpiraj – javni razpis za šport 2017!" Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo: - oddane po določenem roku za oddajo prijav, - neustrezno naslovljene in - nepopolne glede na predpisane obrazce oziroma ne bodo vsebovale zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje programov športa v občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2017 za namene, za katere so bila dodeljena. 8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku. 9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo po e-pošti: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.

Všečkaj objavo