Logo MojaObčina.si

Križevci

DANES
30°C
16°C
JUTRI
24°C
13°C
Avtor: OBČINA KRIŽEVCI,

JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva v občini Križevci

Datum objave: 02. 06. 2020
Številka razpisa: 4617-0002/2020-8

1.  Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev ene (1) koncesije na področju zobozdravstva v obsegu  1 tima.

Koncesija se razpisuje za območje občine Križevci in predstavlja javno zasebno partnerstvo v smislu ZJZP.

Sestavni del tega razpisa je tudi Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva v občini Križevci ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2020), dostopno na spletnih straneh javnega partnerja (www.obcina-krizevci.si), ki predstavlja tudi odločitev o javno zasebnem partnerstvu. 

Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne zdravstvene službe. Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z ZZZS oziroma prodajo svojih storitev.

Koncesionar ni dolžan koncedentu plačevati koncesijske dajatve.

2. Začetek in čas trajanja koncesije

Koncedent (Občina Križevci) podeljuje koncesijo za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja dejavnosti, z možnostjo podaljšanja za naslednjih 15 let. 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom pogodbe o koncesiji. Izbrani koncesionar mora začeti opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje v roku enega meseca od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). V kolikor koncesionar v navedenem roku ne bo začel izvajati dejavnosti, mu bo koncedent koncesijo odvzel z odločbo.

3. Oddaja ponudb, rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb

Ponudbe se lahko oddajo po pošti ali osebno v vložišču na naslovu Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, v času uradnih ur do roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do spodaj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija).

 

Rok za oddajo ponudb je 3.7.2020 do 7.30 ure.

Javno odpiranje ponudb bo 3.7.2020 ob 8.00 uri v prostorih Občine Križevci.

 

O javnem odpiranju ponudb bo voden zapisnik.

4 Pridobitev dokumentacije v zvezi z razpisom in pojasnila 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva spletnih straneh Občine Križevci (www.obcina-krizevci.si).

 

Zainteresirane osebe lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahtevajo preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 19.6.2020 do 10:00 ure. Koncedent bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 24.6.2020 do 10:00 ure. Koncedent ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

 

Koncedent si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z razpisom.

 

Kontaktna oseba s strani Občine Križevci: mag. Lidija Domanjko 

Naslov elektronske pošte: lidija.domanjko@obcina-krizevci.si

Všečkaj objavo