Logo MojaObčina.si
DANES
16°C
4°C
JUTRI
14°C
2°C
Oceni objavo

Povzetek rezultatov anketiranja za pripravo strateškega načrta razvoja občine

Občina Komenda pripravlja strateški načrt razvoja za naslednjih 10 let. V sodelovanju z občani, ključnimi gospodarskimi, družbenimi in prostorskimi deležniki bo opredelila smer in vizijo razvoja občine, določila prioritete in ključne ukrepe. Prvi korak v tem procesu je ugotoviti stanje in uskladiti poglede na razvojne izzive in potenciale, k čemur je Občina Komenda z anketo povabila občane. 
 
Obširen vprašalnik je bil objavljen od 14. decembra lani do 22. januarja letos, tiskani izvod pa je bil objavljen tudi v Aplenci - Glasilu občine Komenda. Svoj pogled je izrazilo 331 občanov. Po starosti so se pretežno odzvali delovno aktivni, največ iz starostnih skupin od 31 do 45 let (47 %) in od 46 do 65 let (31 %). Po statusu je tako največ zaposlenih (66 %), samozaposlenih (12 %) in upokojencev (11 %). V manjši meri so na anketo odgovorili mlajši do 30 let (skupaj 14 %) in starejši nad 65 let (8 %). Po naseljih se je odzvalo največ krajanov Most (27 %), Gmajnice (16 %), Suhadol (11 %) in Komende (10 %). 
 
Večina občanov je v splošnem zadovoljna z ravnijo bivanja v občini. Najbolj zadovoljni so z delom gasilcev in civilne zaščite, najmanj glede poplavne varnosti, prometa in otroških igrišč. V splošnem je z ravnijo bivanja v občini zadovoljnih 60 % občanov, ki so izpolnili anketo, zelo zadovoljnih je 8 %, nezadovoljnih je 25 %, zelo nezadovoljnih pa 6 % občanov. 
 
Podrobneje so ocenili tudi kakovost in dostopnost posameznih storitev in infrastrukture. Na lestvici od 1 do 4 so s povprečno oceno 3 ali več največ ocenili delo gasilcev in civilne zaščite, knjižnične enote Komenda, pošto, prav tako so zadovoljni s športno dvorano, oskrbo s pitno vodo, urejenostjo fekalne kanalizacije in pokopališča. Manj zadovoljni (povprečna ocena 2,5 od največ 4) so s stanjem meteorne kanalizacije, lokalnih cest, ulic in pločnikov ter s kolesarskimi povezavami in športnimi igrišči. Najbolj primanjkuje programov za mladino, slabša je dostopnost splošnih zdravnikov, ponudba varovanih stanovanj in trgovska ponudba. Največ nezadovoljstva je pričakovano nad stanjem poplavne varnosti (1,7) in državno cesto (2,0), ki sta v pristojnosti države. Izstopa problem pomanjkanja otroških igrišč (1,9). 
 
Občani ob lanski avgustovski ujmi izpostavljajo nujnost ureditve vodotokov, čiščenja rečnih strug, izgradnje zadrževalnika, alarmiranja in obveščanja v primeru visokih vodotokov. Drugi ključni izziv je urejanje prometnih povezav, gostote in pretočnosti prometa, zlasti skozi naselje Moste, vključno z ureditvijo varnih šolskih poti. 62 % jih meni, da je v občini motornega prometa bistveno preveč. 67 % anketiranih meni, da je premalo ali bistveno premalo zelenih javnih površin, kar 75 % pa, da primanjkuje urejenih zunanjih javnih površin. Visoki so tudi deleži tistih, ki ocenjujejo pomanjkanje dogodkov (skupaj 67 %) in pestrosti ponudbe trgovin (71 %).
 
Občani največji pomen pripisujejo uravnoteženemu razvoju občine ter solidarnosti in medsebojni pomoči in gospodarnemu ravnanju.
 
Kako občani vidijo občino čez 10 let, je največkrat povezano z ureditvijo izzivov poplavne varnosti in prometa ter s skrbjo za vse generacije in medsebojno povezanostjo. 
 
»Ne pozabite, v Komendi se ljudje pozdravljajo, drugje ne in zato je posebna, saj opazimo drug drugega.« (komentar iz ankete)
 
Med vrednotami so na lestvici od 1 do 10 v povprečju največji pomen pripisali uravnoteženemu razvoju občine, solidarnosti in medsebojni pomoči (8,9), sledita gospodarnost (8,8) trajnostna raba naravnih virov (8,7). Prav tako so naklonjeni spremembam, prilagodljivosti in odzivnosti delovanja ter samooskrbi (8,6). 
 
Med razvojnimi priložnostmi so prepoznali aktiviranje potencialov ljudi in njihovemu povezovanju, zlasti mladih, razvoju turizma, lokalne pridelave, izkoriščanju potencialov poslovne cone, obnovljivih virov energije, lege in bolj ambicioznemu pristopu pri pridobivanju razvojnih sredstev.
 
Občani največji pomen za strateški razvoj občine pripisujejo državnima projektoma Suhi zadrževalnik Tunjščica in Cesta Želodnik-Vodice. Na lokalni ravni je najpomembnejša Vzhodna obvoznica Moste, sledijo projekti mreže pešpoti v občini, izgradnja novega vrtca, lokalna oskrbe s hrano in center za mlade.
 
Občani že danes aktivno prispevajo k trajnostnemu razvoju
Spodbudni so odgovori občanov glede ukrepanja na področju blaženja podnebnih sprememb. Med anketiranimi je 48 % že poskrbelo za energetsko sanacijo stavbe, v kateri bivajo, 21 % pa to načrtuje. Velika večina (90 %) skrbno ravna z ogrevanjem ali bolj premišljeno kupuje (87 %), 79 % se pri nakupu odloča za naprave z nižjo porabo energije. Lokalno hrano kupuje 59 %, polovica jo tudi sama prideluje (52 %). 
 
Prostočasno in družabno življenje v občini pripomore k ustvarjanju povezanosti med prebivalci. Anketirani se večkrat letno udeležijo predvsem kulturnih (69 %), zabavnih (68 %) in športnih prireditev (52 %), manj pa se posvečajo izobraževanju in ustvarjanju (35 %). V društvih sodeluje tretjina (34 %) anketiranih.
 
Vsem, ki ste se odzvali in izpolnili anketo, se iskreno zahvaljujemo za dragocena mnenja in konkretne pobude. Podrobnejši rezultati ankete so objavljeni na spletni strani občine.
 
Izveden prvi sestanek strateške skupine za pripravo strategije
 
Občina Komenda je za usmerjanje pri pripravi strateškega načrta imenovala strateško skupino. Sestavlja jo več kot 20 članov, vključno z županom in podžupanoma ter ljudmi iz gospodarstva, nevladnega sektorja, posameznih sosesk, direktorjev zavodov in občani - strokovnjaki zaposleni v državnih organih, pomembnih za razvoj naše občine. Skupina se je prvič sestala 1. februarja v Komendi. 
 
Zunanji izvajalci so člane seznanili s potekom priprave strategije ter poudarki analize stanja. Večji del delavnice je bil namenjen opredelitvi prednosti in slabosti, ključnih razvojnih izzivov in želenih sprememb do 2035. Člani strateške skupine so predlagali, da podobne teme obravnavajo tudi mlajši občani, zato bodo predlagali svoje mlade namestnike, s katerimi bo potekala posebna delavnica.

Povabilo občanom in občankam k javnim odprtim dogodkom za vse 
 
Občane vabimo, da se udeležite nadaljnjih javnih dogodkov za pripravo dveh strateških dokumentov občine: krovne trajnostne strategije in posebne celostne prometne strategije občine. V vodenih delavnicah boste imeli možnost sproščeno spregovoriti o različnih razvojnih temah in se podružiti z ostalimi zainteresiranimi občani. Veseli bomo udeležbe vseh generacij, saj bodo tako predlogi in zasnova našega programa odražali poglede in potrebe različnih skupin. 

Oglejte si tudi