Logo MojaObčina.si
DANES
30°C
9°C
JUTRI
27°C
11°C

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ODGOVORNEGA URADNIKA JAVNEGA GLASILA RAVNO POLJE

Datum objave: 11. 01. 2023
Številka razpisa: 011-9/2023

Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 100/06- UPB, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 -  ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) in 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega glasila Ravno polje (Uradni list RS, št. 103/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 41/22), komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

ZA IZBIRO ODGOVORNEGA URADNIKA JAVNEGA GLASILA

RAVNO POLJE

 

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 

-          Druge splošne pogoje iz 19. člena Zakona o medijih:

-aktivno znanje slovenskega jezika,

-poslovno sposobnost

-da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,

-da po ustavi ali zakonu ne uživa imunitete.

 

Kandidat ne sme biti član občinskega sveta Občine Kidričevo in ne funkcionar politične stranke.

 

Odgovorni urednik;

 

-          odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za uresničevanje uredniške politike,

-          odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače,

-          vodi uredništvo in koordinira delo uredniškega odbora,

-          angažira sodelavce in sodeluje pri zbiranju urednikov za posamezna področja,

-          opravlja uredniško delo in sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,

-          predlaga občinskemu svetu v sprejem cenik avtorskih honorarjev ter cenik reklamnih in drugih oglasov,

-          skrbi za smotrno organizacijo dela ter usklajuje delo z občinsko upravo,

-          izvaja druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.

 

Mandatna doba izbranega odgovornega urednika traja od imenovanja do konca mandata članov občinskega sveta, v mandatu 2022-2026 oz. traja do imenovanja novega odgovornega urednika.

 

Kandidati naj prijavi na razpis priložijo kratek življenjepis, opis znanj in delovnih izkušenj s področja, ki ga pokriva predmet razpisa ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.

 

V izbirni postopek se bodo uvrstili samo popolne, pravočasne in ustrezno označene vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.

 

Prijave na razpis naj kandidati pošljejo do vključno, 27. januarja 2023, na naslov;

Občina Kidričevo, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, s pripisom »NE ODPIRAJ – Razpis za odgovornega urednika«.

 

Odgovornega urednika na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet Občine Kidričevo.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena ustrezna pogodba kot z zunanjim izvajalcem.

 

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, napisani v miški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

Štev. 011-9/2023

Dne, 11.1.2023

                                                                                                                              Danilo Lendero;

 

                                                                                                                              predsednik

komisije za mandatna

Všečkaj objavo