Logo MojaObčina.si
DANES
2°C
2°C
JUTRI
3°C
2°C
Oceni objavo

Zapisnik 4. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

Štev. 011-2/2023

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

 

 

 

4. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 24.4.2023 ob 19. uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

 

Prisotni: člani odbora; Bogdan Potočnik, Iva Cizerl Ferčec, Branko Valentan, Peter Krajnc, Sara Rihtar;  občinska uprava; Zdenka Frank

 

 

Vabljeni: predstavniki svetov zavoda: Matija Kouter, Valerija Medved, Silva Orovič Serdinšek. Seje se niso udeležili predstavniki ustanovitelja; Ksenija Žitnik in Mitja Bek, ki se je upravičil.

 

 

Sejo je vodil predsednik odbora za družbene dejavnosti, gospod Bogdan Potočnik.

 

 

Dnevni red:

 

  1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje odbora
  2. Naloge predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda OŠ Cirkovce in Kidričevo
  3. Rebalans 1 proračuna Občine Kidričevo za področje pristojnosti odbora za družbene dejavnosti
  4. Normativi in vrste oddelkov v Poslovni enoti Vrtca Kidričevo
  5. Normativi in vrste oddelkov v enoti vrtca Cirkovce
  6. Delovna uspešnost ravnatelja Glasbene šole Karol Pahor Ptuj
  7. Vloga OZ RK Ptuj
  8. Odpiranje in pregled prispelih prijav na JR za organizacijo in sofinanciranje spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku
  9. Odpiranje in pregled prispelih prijav na JR za organizacijo in sofinanciranje programov aktivnega preživljanja prostega časa v času počitnic
  10. Razno

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 1

 

Na zapisnik 3. redne seje odbora za družbene dejavnosti ni bilo pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti potrjuje zapisnik 3. redne seje odbora.

 

Sklep je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 5 članov odbora, kolikor jih je bilo tudi prisotnih.

 

 

Ad. 2

 

Gospod Bogdan Potočnik je povedal, da smo na sejo povabili predstavnika ustanovitelja v sveta zavoda z razlogom, da se seznanijo z nalogami, ter da se dogovorimo, kako bodo v svetih zavoda zastopali stališča ustanovitelja. Predvideva, da so jim s sklicem na prvo sejo oziroma da so jih na prvi seji seznanili z nalogami in pristojnostmi sveta zavoda. Glede na to, da so povedali da ne, je naloge sveta zavoda prebral gospod Potočnik in jim obljubil, da jim bomo posredovali ustanovitveni akt, kjer so naloge tudi navedene.  V nadaljevanju je pogovor potekal v smeri, na kakšnem način bodo zastopali stališča ustanovitelja v svetu zavoda.  Najpomembnejši dokumenti, ki jih potrjuje svet zavoda so finančni načrt, program dela in poslovno poročilo. Ti dokumenti so za ustanovitelja najbolj pomembni, saj  vplivajo tudi na proračun občine.

 

Ker občina kot ustanovitelj gradiv za sejo sveta zavoda ne prejema, so se dogovorili, da bo gradivo s strani sveta zavoda Osnovne šole Kidričevo občini pošiljala gospa Iva Cizerl Ferčec, s strani sveta zavoda Osnovne šole Cirkovce pa gospa Valerija Medved. Občina bo pred sejo sveta gradiva proučila in podala stališča ustanovitelja, ki jih bodo predstavniki zastopali.

 

 

Ad. 3

 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog rebalansa proračuna Občine Kidričevo za leto 2023, ki se nanaša na pristojnosti odbora.

 

Na predlog rebalansa ni bilo pripomb.

 

 

Ad. 4

 

Osnovna šola Kidričevo je podala predlog za potrditev normativov in vrste oddelkov v enoti vrtca pri Osnovni šoli Kidričevo za šolsko leto 2023/2024. Osnovna šola predlaga, da se v šolskem letu oblikuje 10 oddelkov, če bo potreba po dodatnem varstvu pa lahko odprejo še 11 oddelek. Pri vseh oddelkih so predlagali povečanje števila otrok  + 2. Šola prav tako predlaga, da se v I. starostni skupine oblikuje 5 homogenih oddelkov v II. starostni skupina pa 5 homogenih oddelkov in 1 heterogeni oddelke.

 

Člani odbora so o predlogu razpravljali in nanj niso imeli pripomb. Soglašali so, da se 11 oddelek, ta je v I. starostni skupine ustanovi, če bo dovolj vpisanih otrok.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Kidričevo, da sprejme Sklep o potrditvi normativov in vrste oddelkov v enoti Vrtca pri  Osnovni šoli Kidričevo za šolsko leto 2023/2024.

 

Sklep je priloga in sestavni del tega sklepa.

 

Sklep je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 5 članov odbor, kolikor jih je bilo na seji tudi prisotnih.

 

 

 

 

Ad. 5

 

Osnovna šola Cirkovce je poslala predlog za potrditev in vrste oddelkov v vrtcu pri Osnovni šoli Cirkovce. Osnovna šola Cirkovce predlaga, da se v šolskem letu 2023/2024 oblikuje 5 oddelkov. V pojasnilu osnovna šola predlaga, da se v oddelku II. starostnega obdobja od 4-5 let ne poveča normativ za 2 otroka, zaradi usmeritve otroka in v oddelku 5-6, da se poveča za enega otroka, ravno tako zaradi izdane odločbe o usmeritvi otroka.

Osnovna šola Cirkovce je predloga podrobna obrazložila.

Šola prav tako predlaga, da se oblikujejo vsi homogeni oddelki.

Odbor za družbene dejavnosti je o predlogu razpravljal. Glede na obrazložitve za nepovečanja normativa ugotavlja, da je ta upravičen, saj se obrazložitev ujema z ugotovitvami iz odločbe o umeritvi otroka.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Kidričevo, da sprejme Sklep o potrditvi normativov in vrste oddelkov v enoti Vrtca pri  Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 2023/2024.

 

Sklep je priloga in sestavni del tega sklepa.

 

Sklep je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 5 članov odbor, kolikor jih je bilo na seji tudi prisotnih.

 

 

Ad. 6

 

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj je poslala predlog za podajo soglasja k izplačilu delovne uspešnosti ravnatelja glasbene šole.

 

Odbor za družbene dejavnosti ni imel pripomb na podan predlog.

 

SKLEP:  Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu Občine Kidričevo, da poda soglasje k izplačilu redne delovne uspešnosti ravnatelju Glasbene šole Karol Pahor Ptuj za leto  2022.

 

Na podlagi ugotovljene delovne uspešnosti ravnatelju in sklepa Sveta zavoda Glasbene šole Karol Pahor Ptuj, je ravnatelj upravičen do delovne uspešnosti za leto 2022 v višini 5 % letne mase njegove osnovne plače.

 

Sklep je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 5 članov odbor, kolikor jih je bilo na seji tudi prisotnih.

 

 

Ad. 7

 

OZ RK Ptuj je poslalo vlogo za sofinanciranje programov v letu 2023. S strani občine pričakujejo 6.000 eur za programe prehranske pakete in nakup šolskih potrebščin.

 

Člani odbora so predlagali, da se vlogi odbori. Za izvedbo programov se dodeli 6.000,00 eur.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se Območnemu združenju RK Ptuj za sofinanciranje nakupa in razdelitev prehranskih paketov ter nakup šolskih potrebščin v letu 2023, dodelijo sredstva v višini 6.000,00 eur.

 

Sklep je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 5 članov odbor, kolikor jih je bilo na seji tudi prisotnih.

 

Ad. 8

 

Odbor za družbene dejavnosti, se je v uvodu seznanil, da je na razpis za sofinanciranje spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku prispelo 7 vlog ter da so vse vloge prispele pravočasno.

 

Odbor za družbene dejavnosti je nato pričel z odpiranje in pregledovanjem prispelih vlog.

 

1. NTK Cirkovce. Prijavitelj bo izvedel Turnir v namiznem tenisu ob občinskem prazniku občine Kiričevo 2023, dne 16.6.2023 s pričetkom ob 16. uri v Dvorani Cirkovce. Odbor za družbene dejavnosti je pri pregledu vloge ugotovil, da izvajalec programa namerava pobirati prijavnino v višini 10. eur/igralcu.

Predlagali so, da se izvajalca opozori, da se v tem primeru upravičena sredstva znižajo v višini sorazmernega deleža. Prireditve ob občinskem prazniku so namenjena širši množici zato se prijavnine naj ne bi pobirale.

 

2. Društvo upokojencev Cirkovce. Prijavitelj bi izvedel turnir v pikadu za moške in ženske ekipe v dvorani Cirkovce, dne 27.6.2023.

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da bi izvajalec prireditve izvedem po roku, ki je določen v javnem razpisu za izvedbo spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku.

Odbor predlaga, da se izvajalca obvesti o ugotovitvah in predlaga, da izvede prireditev v terminih, ki so določene za izvedbo spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku.

Prijavitelj tudi prosi, da se v seznam spremljajočih prireditve vpiše še prireditev »proslava ob 70. letnici Društva upokojencev Cirkovce«, dne 27.5.2023, brez sofinanciranja.

 

3. Gasilska zveza Kidričevo. Prijavitelj bo izvedel Gasilsko tekmovanje GZ Kidričevo, dne  17.6.2023 s pričetkom ob  9. uri. Prijavitelj ni navedel kraja izvedbe tekmovanja, zato se ga pozove, da to sporoči čim prej.

 

4. Združenje za medsosedsko pomoč SK  Dravsko polje. Prijavitelj bo izvedel 7. srečanje  starodobnih traktorjev 11.6. 2023 s pričetkom ob  9. uri na šolskem igrišču v Cirkovcah.

 

5. Društvo upokojencev Lovrenc na Dr. polju. Prijavitelj bo izvedel tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici. Prireditev bo  16.6.2023 s pričetkom ob 9. uri pri Domu društva upokojencev  v Lovrencu na Dr. polju

 

6. Športno društvo Lovrenc na Dr. polju. Prijavitelj bo izvedel nočni turnir v malem nogometu. Prireditev bo 23.6.2023 s pričetkom ob 19. uri, v Športnem parku Lovrenc na Dr. polju.

 

7. Društvo podeželskih žena in deklet občine Kidričevo. Prijavitelj bo izvedel kmečke igre in festival tresk, Prireditev bo pri domu društva upokojencev Cirkovce, dne 11.6.2023 s pričetkom ob  13. uri.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti sprejme, da se v letu 2023 izvedejo in sofinanciranja spremljajoče prireditve ob občinskem prazniku:

- turnir v namiznem tenisu ob prazniku Občine Kidričevo 2023, dne 16.6.2023 ob 16. uri, v dvorani Cirkovce, v izvedbi organizacija NTK Cirkovce. Prijavitelja se obvesti, da se za spremljajoče prireditve ob občinskem prazniku naj ne bi pobirala prijavnina, saj so prireditve namenjene širši javnosti,

- gasilsko tekmovanje GZ Kidričevo, dne 17.6.2023 s pričetkom bo 9. uri v izvedbi Gasilske zveze Kidričevo,

-  7. srečanje starodobnih traktorjev, dne 11.6.2023 s pričetkom ob 9. uri na športnem igrišču Cirkovce v izvedbi Združenja za medsosedsko pomoč SK Dravsko polje,

- nočni turnir v malem nogometu, dne 23.6.2023 s pričetkom ob 19. uri v Športnem parku Lovrenc na Dr. polju v izvedbi Športnega društva Lovrenc na Dr. polju,

- tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici, dne 16.6.2023 s pričetkom ob 9. uri pri Domu društva upokojencev Lovrenc na Dr. polju v izvedbi Društva upokojencev Lovrenc na Dr. polju,

- kmečke igre in festival tresk, dne 11.6.2023 s pričetkom ob 14. uri pri domu društva upokojencev Cirkovce v izvedbi Društva podeželskih žena in deklet občine Kidričevo,

- proslava ob 70. letnici Društva upokojencev Cirkovce, dne 27.5.2023,

- turnir v pikadu za moške in ženske ekipe v dvorani Cirkovce pod pogojem, da Društvo upokojencev določi datum izvedbe tekmovanja v času razpisanega termina za sofinanciranje spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku.

 

Višina sofinanciranja prireditev se določi s posebnim sklepom po predložitvi poročila o izvedbi prireditev in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

 

Sklep je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 5 članov odbor, kolikor jih je bilo na seji tudi prisotnih.

 

 

Ad. 9

 

Odbor za družbene dejavnosti se je v uvodu seznanil, da so na razpis za izvedbo in sofinanciranje programov aktivnega preživljanja prostega časa v času počitnic v letu 2023 prispele 4. vloge, vse vloge so bile podane pravočasno.

 

Na razpis za izvedbo programov aktivnega preživljanja prostega časa v času počitnic so se prijavili:

 

1.  Planinsko društvo občine Kidričevo. To bo v času od  26.6.2023 – 30.6.2023 na Rogli izvedlo aktivne počitnice s planinci.

 

2. NTK Cirkovce bo v času od 7.8.2023 do 11.8.2023 izvedel Športne počitnice NTK Cirkovce v Cirkovcah.

 

3. Gasilska zveza Kidričevo bo v času od  30.6.2023 do 4.7.2023 na Rogli izvedla gasilki tabor mladine Kidričevo 2023.

 

4. Župnijska karitas Cirkovce bo v času od 10.7.2023 do 14.7.2023 izvedla Oratorij Cirkovce.

Odbor pri tem programu ugotavlja, da je prijavitelj isti program prijavil že na razpis za sofinanciranje programov humanitarnih invalidskih in zdravstvenih organizacij in društev v letu 2023, ter na razpisu tudi uspel. Zato se sofinanciranje tega programa izloči iz nadaljnje obravnave.

 

Glede na določbe iz javnega razpisa,  da se bodo v letu 2023 sofinancirali trije programi aktivnega preživljanja prostega časa v času počitnic je odbor za družbene dejavnosti sprejel

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti sprejme, da se v letu 2023 sofinancirajo naslednji programi aktivnega preživljanja prostega časa v času počitnic:

- aktivne počitnice s planinci na Rogli od 26.6.2023 do 30.6.2023, v izvedbi Planinskega društva občine Kidričevo,

- športne počitnice NTK Cirkovce 2023 od 7.8.2023 do 11.8.2023 v izvedbi NTK Cirkovce,

- gasilski tabor mladine Kidričevo 2023 od 30.6.2023 do 4.7.2023 na Rogli v izvedbi Gasilske zveze Kidričevo.

Odbor za družbene dejavnosti sprejme, da se vloga Župnijske karitas Cirkovce za izvedbo Oratorija Cirkovce zavrne, saj je prijavitelj ta program že prijavil na drugem razpisu in na tem razpisu za sofinanciranje programa tudi uspel.

 

Sklep je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 5 članov odbor, kolikor jih je bilo na seji tudi prisotnih.

 

 

Ad. 10

 

Odbor se je seznanil z odgovori na sklepe odbora, ki se nanašajo na  nepodaje soglasja k  poslovnemu poročilu Osnovne šole Cirkovce za leto 2022, in nepodaje soglasja k finančnemu načrtu in programu dela Osnovne šole Cirkovce za leto 2023. Predsednik odbora za družbene dejavnosti je odbor obvestil, da je bil povabljen na sejo sveta zavoda Osnovne šole Cirkovce, kjer so ponovno obravnavali oba dokumenta, h kateremu odbor ni podal soglasja. Odbor je seznanil s potekom te seje in ugotovitvami. Glede na podano poročila s seje sveta zavoda Osnovne šole Cirkovce gospoda Potočnika in odgovorom Osnovne šole Cirkovce na nepodajo soglasja in zahtevi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, odbor za družbene dejavnosti pričakuje upravičilo Osnovne šole Cirkovce, glede navedb v odgovoru.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20,50 uri.

 

 

 

Zdenka Frank;                                                                                                  Bogdan Potočnik;

 

zapisnik sestavila                                                                                            predsednik

                                                                                                                              odbora za družbene dejavnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglejte si tudi