Logo MojaObčina.si

Horjul

DANES
1°C
-3°C
JUTRI
4°C
-2°C
Deli
2873

Želite graditi?

Bogdan Marolt, ki je na Občini Horjul zadolžen za zadeve s področja komunale, okolja in prostora, nam tokrat podaja nekaj ključnih informacij, ki jih je dobro vedeti, ko želimo graditi.

Katera je prva informacija, ki jo mora investitor pridobiti, če želi začeti s pridobivanjem dokumentacije za stanovanjski objekt?

Vsekakor se je potrebno najprej prepričati, ali parcela ali vsaj del parcele, kjer želite graditi, leži v območju zazidljivosti in v katerem varstvenem režimu se nahaja. To je prvi in osnovni podatek, ki ga vsak investitor lahko pridobi na občini ali na spletni strani Občine Horjul pod rubriko prostorski podatki v sistemu GIS.

Kakšen je nadaljnji postopek, kdo ga vodi?

Običajno investitor pooblasti projektantsko podjetje, da v njegovem imenu poskrbi za pridobitev vse dokumentacije – od idejne zasnove do projektov izvedenih del ob zaključku gradnje.

Kaj je projektantska podlaga kot osnova za projektiranje?

Osnovna podlaga je vsekakor lokacijska informacija, ki jo je potrebno naročiti na občini in jo pripravi urbanist. Ta dokument vsebuje določila Občinskega prostorskega načrta Občine Horjul, katere mora projektant upoštevati  pri projektiranju. Lokacijska informacija se razlikuje od tipa gradnje in območja urejanja. Vsebuje podatke o razmerju stranic objekta, smeri slemena, dovoljenih gabaritih objekta, barvi fasade in kritine ter predvidi, katere soglasodajalce bo potrebno zaprositi za projektne pogoje in nato od njih pridobiti soglasja.

Tudi občina se pojavlja kot izdajatelj projektnih pogojev in soglasij, v katerih primerih?

Občina kot upravljalec občinskih cest podaja projektne pogoje in soglasja za priključke na javne prometne površine. V občini Horjul se večji del gradenj odvija ob občinskih cestah, skozi Horjul, Ljubgojno in Vrzdenec pa poteka tudi državna cesta, za katero soglasja izdaja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Dostikrat stranke mislijo, da smo soglasodajalci mi, vendar temu ni tako. Tudi projektne pogoje in soglasja za priključitev na javni vodovod izdaja občina, saj je Občina Horjul preko režijskega obrata zadolžena za vzdrževanje vodovoda in zagotavljanje pitne vode.

Nemalokrat slišimo med občani besedno zvezo zmanjšan odmik, tudi tolmačijo si jo dostikrat vsak po svoje. Kako je s tem?

Investitor, ki želi graditi v varovalnem pasu občinske ceste, je dolžan pridobiti soglasje za zmanjšan odmik od predpisanega. Varovani pas javne poti znaša 4, lokalne ceste pa 6 m. To ne pomeni, da se v tem območju ne sme posegati v prostor. Običajno se ob javni poti ali lokalni cesti investitor s posegom lahko približa maksimalno na razdaljo 2 m, seveda pa se za ta varovalni pas sklene služnostna pogodba, s katero investitor občini  v primeru posodabljanja infrastrukture dovoli poseg v to zemljišče poleg cestnega telesa.

Kako je z odmikom gradnje od sosednjih, zasebnih parcel?

Brez soglasja soseda lahko gradimo 4 m od parcelne meje, kakor določa prostorski načrt Občine Horjul. Seveda se s soglasjem mejaša lahko približamo na 2 m. Izjeme so škarpe, katere lahko soseda postavita soglasno tudi na parcelno mejo. V OPN Občine Horjul je določeno tudi, da se lahko na mestu, kjer je stala prej legalno zgrajena stavba in se gradi nova, približamo parcelni meji tudi na 1,5 m, vendar to velja samo v tem primeru. Vezano na določila predpisa o splošnem upravnem postopku pa v postopku izdajanja gradbenega dovoljenja upravni organ pozove vse mejaše ne glede na odmik gradnje od parcelnih meja.

 

V Občini Horjul je sorazmerno veliko kmetijskih zemljišč. V zadnjem času je opaziti, da veliko kmetov gradi objekte za shranjevanje pridelkov in mehanizacije izven naselij. Je to dovoljeno?

Seveda. Na kmetijskih zemljiščih je mogoče graditi take objekte, ki morajo biti pokrajinsko estetsko usklajeni, s površino do 150 kvadratnih metrov in višino slemena 7 m.

Je za tak objekt enak postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja?

Nezahtevni objekti imajo to prednost, da lahko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja uredimo sami. Na spletni strani e-uprava ali pri meni na občini dobijo stranke vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt, ki je enostavna za izpolnitev, nato pridobijo na najbližji upravni enoti mapno kopijo, v katero vrišejo tloris objekta z odmiki od parcelnih mej, v določenih primerih zaprosijo za soglasje za zmanjšan odmik. V kolikor s takšnim objektom posegamo v kulturno dediščino, naravne vrednote ali poplavna območja, je potrebno predhodno pridobiti še ustrezna soglasja. Vlogo z vsemi prilogami in soglasji se nato odda na UE Ljubljana, izpostava Vič - Rudnik.

Da se vrnem nazaj k pridobivanju gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt. Običajno velik strošek predstavlja tudi komunalni prispevek, ki ga investitor plača pred izdajo gradbenega dovoljenja. Kaj je komunalni prispevek?

Komunalni prispevek je znesek, ki ga investitor na podlagi izdane odločbe s strani občine poravna pred izdajo gradbenega dovoljenja. Določen je v programu opremljanja stavbnih zemljišč in se v Občini Horjul razlikuje med naselji. Izračun komunalnega prispevka obsega izračun prispevka za gradbeno parcelo ter neto tlorisno površino objekta.

Kaj če želimo porušiti objekt in na tem mestu graditi novega, se tudi v tem primeru plača komunalni prispevek?

Če je bil objekt, predviden za rušenje, zgrajen pred letom 1967, je potrebno na upravni enoti pridobiti uporabno dovoljenje, ki izkazuje starost objekta; če ima objekt gradbeno dovoljenje, potem se pri izračunu to upošteva in se obračuna le razlika med staro in novo neto tlorisno površino. Če je enaka ali manjša, se komunalnega prispevka ne plača.

Ko poravnam komunalni prispevek in  projektant vloži vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na upravno enoto, v kolikšnem času dobim gradbeno dovoljenje?

Za te informacije sicer nisem prav naslov, lahko pa povem iz prakse, da stranke pridobijo gradbeno dovoljenje običajno v mesecu, dveh, pod pogojem, da ni potrebnih dodatnih dopolnitev dokumentacije. Zato pa je zelo pomembno, da investitorji in projektanti čimbolj sledijo navodilom, ki sem jih omenil prej. Seveda vedno obstajajo izjeme in se zadeve obravnavajo individualno.

Ko začnem z gradnjo, ali priglasim dela na občini?

Ne, to ni potrebno, je pa potrebno upoštevati določila v izdanih soglasjih in obvestiti pristojne o začetku gradnje za na primer priklop na vodovod, elektriko, fekalno kanalizacijo …

Zdaj pa mogoče malo neprijetno vprašanje. Kdo je pristojen za ukrepanje v primeru kršitev med gradnjo?

Če med gradnjo investitor posega v varovalni pas občinske ceste, parcelne meje, območje vodovoda ali prihaja do uničevanja javne infrastrukture, ukrepa medobčinsko redarstvo, za ukrepe pri gradnji objekta pa je pristojen republiški inšpektor za gradbeništvo.

Kakšen je vaš pogled na gradnjo novih objektov v Občini Horjul?

Vsekakor sem vesel, ko pridobi gradbeno dovoljenje za gradnjo hiše mlada družina, ki rešuje prvi stanovanjski problem. Tudi gradnja kmetijskih objektov, ki se smiselno zlijejo z okolico in poudarjajo podeželsko pokrajino pozdravljam. Horjul ostaja podeželje, saj se pri nas ne gradi vrstnih hiš, večstanovanjskih hiš in blokov, kot to počnejo nekatere sosednje občine. Malo pogrešam obnovo starih tipičnih podeželskih hiš in hlevov, nekako vsak stremi k novejši sodobni gradnji.

Še kakšna misel za konec?

Horjul in okoliške vasi so glede na pokrajino in lego zelo ugodni za gradnjo. Občina Horjul se bo še naprej trudila, da bo novim graditeljem ponujala ugodnosti in posodabljala infrastrukturo, saj smo ravno na začetku dveh velikih investicij, ki bosta bistveno izboljšali bivanje občanov. Govorim o gradnji nove čistilne naprave v Horjulu in kanalizacijskega sistema v Zaklancu.

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!