Izberi drugo občino
Nazadnje izbrane občine

Poišči občino

Registracija
Napoved za ponedeljek, 23.10.2017

pretežno oblačno
Zvečer bo oblačno s padavinami, tudi posameznimi nevihtami, ki bodo ponoči od zahoda slabele in do jutra že večinoma ponehale. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem sprva močna burja, ki bo postopno slabela in do jutra ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 11 stopinj C.
7°C | 14°C
torek, 24.10.2017
4°C | 17°C
sreda, 25.10.2017
3°C | 15°C
četrtek, 26.10.2017
3°C | 20°C
petek, 27.10.2017
6°C | 19°C
Opozorila
Nedelja, 22.10.2017 ob 17h
Zvečer bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja. Na izpostavljenih mestih bodo najmočnejši sunki vetra dosegali hitrost od 100 do 120 km/h. Že v drugi polovici noči na ponedeljek bo hitro slabela.
7°C
14°C
pretežno oblačno
Nahajaš se tukaj: Novice Občinske

Javni razpis za sofinanciranje malih ......


OBČINSKE

| |
29.02.2016      8:00
A A

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul v letu 2016Deli:

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 51/10-ZLS-R, 84/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10, 98/15), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 15/09), Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) in Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 28/12, 47/13), objavlja Občina Horjul

 

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul v letu 2016

 

I.                   Predmet razpisa

Sofinanciranje nakupa in postavitve malih komunalnih čistilnih naprav velikosti od 4 PE do 50 PE v Občini Horjul na območju Občine Horjul.

 

II.                Upravičenci do sredstev

Upravičenci so fizične osebe, ki imajo nepremičnino za katero so vgradili malo komunalno čistilno napravo na območju Občine Horjul. Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

 

III.             Višina pomoči:

Do 30% upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oz. največ 250 € na PE, sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave na en objekt, kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov. Sofinancirajo se MKČN kapacitete od 4 PE do 50 PE. 

 

IV.             Splošni pogoji upravičenosti:
 • mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);
 • mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvidenih območij aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z veljavnim Operativnim programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Horjul;
 • MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe (Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.) ali veljavnega Operativnega programa razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen,
 • čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
 • ocena obratovanja male komunalna čistilne naprave, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino mora biti pozitivna, oceno obratovanja izdela izvajalec javne službe za vsako MKČN na območju občine (Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.), ocena obratovanja se opravi med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu naprave in traja do 1 meseca;
 • lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
 • upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem načrtuje postavitev MČN;
 • upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in iz katerega bo razvidna oseba, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN;
 • upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo oz. objekt le enkrat, v kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

 

V.                Upravičeni stroški:

Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti od 4 PE do 50 PE z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov ter sama postavitev MKČN – pri čemer se pri postavitvi upošteva samo gradbena dela, ki se nanašajo konkretno na izkop in postavitev MKČN, ne upošteva pa se izkop in izdelava kanalizacijskih cevi in raznih drugih priključkov. Višino stroškov potrdi komisija imenovana iz strani župana.

Pogoj za kandidiranje na razpis je že kupljena in vgrajena MKČN, kar upravičenci dokažejo s priloženim računom za nakup in postavitev MKČN.

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 01.01.2012 dalje.

 

VI.             Višina razpisanih sredstev:

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1525 z imenom Male čistilne naprave, proračuna občine Horjul za leto 2016. Višina razpisanih sredstev za leto 2016 je 40.000 €.

 

VII.          Način prijave in roki:

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, na naslov: Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul ter opremljena s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis, MKČN« ali oddajo neposredno na sedežu občine. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.

Razpis je odprt do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 31.12.2016. V primeru predčasnega zaprtja razpisa bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani občine.

 

VIII.       Obravnavanje vlog in postopek odobritve:

Odpiranje in pregled vlog:

Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog je obdobno, ko prispe primerno število prijav. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Horjul.

 

Popolnost in dopolnitev vlog:

Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva in ima priložene vse potrebne priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku se ne upoštevajo.

 

Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem redu na seznam, glede na prejem dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog kot je na voljo sredstev se sredstva razdelijo popolnim vlogam na začetku seznama, glede na vrstni red datuma in ure prejema in razpoložljiva sredstva.

 

S sklepom se zavrže vloge:

 • Ki so prispele po zaključku razpisa,
 • ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji,
 • nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.

 

S sklepom se zavrne vloge:

 • ki so neutemeljene,
 • vsebinsko neustrezne vloge,
 • ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.

 

IX.             Obveščanje o izboru:

O dodelitvi sredstev po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, z odločbo odloči občinska uprava Občine Horjul. Izračun višine dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stroški so navedeni v obrazložitvi te odločbe.

 

X.                Pritožba na odločbo:

Zoper odločitev v odločbi lahko upravičenec vloži pritožbo na Župana Občine Horjul, na naslov: Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, v roku 15 dni od prejema odločbe.

 

XI.             Zahtevki za izplačilo:

Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtevke na predpisanem obrazcu ter predložijo obvezne priloge. Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljeni montaži in plačani storitvi na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo, kateremu se priloži:

 • fotokopijo računa (upravičeni stroški so: nakup MKČN, montaža in prvi zagon z nastavitvijo parametrov ter postavitev MKČN – pri čemer se upošteva samo gradbena dela, ki se nanašajo konkretno na izkop in postavitev MKČN, ne upošteva pa se izkop in izdelava kanalizacijskih cevi in raznih drugih priključkov),
 • potrdilo o plačilu računa,
 • certifikata oziroma listine o skladnosti (v kolikor se MKČN nahaja na seznamu, ki ga je odobrila GZS, tega ni potrebno priložiti),
 • priloženo pozitivno oceno obratovanja male komunalna čistilne naprave ( iz strani JP VO-KA),
 • Fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa vlagatelja.

 

Zahtevek se lahko vloži na podlagi zaključene gradnje. Šteje se, da je gradnja zaključena, ko je MKČN montirana, nastavljeni parametri, plačana ter pridobljena pozitivna oceno obratovanja MKČN iz strani izvajalca javne službe na območju, ki je JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o..

 

Za izdelavo ocene obratovanja je potrebno takoj po vgradnji MKČN na izvajalca javne službe Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. vložiti Vlogo za izdelavo ocene obratovanja MKČN.

 

Ocena obratovanja se opravi po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu naprave.

Celoten postopek izdelave Ocene obratovanja traja do 1 meseca in vključuje pridobitev vseh potrebnih podatkov za evidence, ki jih mora izvajalec javne službe voditi, pregled delujoče čistilne naprave na terenu, izdelava ocene obratovanja in po potrebi vzorčenje očiščene odpadne vode.

Na podlagi popolnega zahtevka, se izplačajo sredstva na vlagateljev transakcijski račun.

 

XII.          Spremljane namenske porabe sredstev:

Za namensko porabo proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Horjul je zadolžena komisija imenovana iz strani župana.

 

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:

 • da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
 • da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
 • če investicije za katero je pridobil sredstva ni dokončal oz jo je končal v bistveno manjšem obsegu kot je predvideval v prijavi na razpis,
 • druge ugotovljene nepravilnosti pri uporabi sredstev.

XIII.       Razpisna dokumentacija in informacije:

Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani: http://www.horjul.si. Zainteresirani pa jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, v času uradnih ur in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8 do 12 ure, ter v sredo od 14 do 16.30 ure.

 

Dodatne informacije lahko pridobite preko elektronske pošte: urska.marolt@horjul.si ali obcina@horjul.si oziroma na telefonu: 01 75 91 123, v času uradnih ur, kontaktna oseba: Urška Marolt.

 

Št.: 41010-0001/2016-2

Datum, 16.02.2016


OBČINA HORJUL

Župan Janko Prebil

0 (Bodi prvi!)
Oceni članek

Povezani članki
NE ZAMUDI VEČ NOBENE POMEMBNE NOVICE ALI DOGODKA IZ TVOJEGA KRAJA! x
Naroči se na brezplačno tedensko e-izdajo in bodi na tekočem o dogajanju v tvoji občini Horjul!

100 % skrbno bomo varovali vašo zasebnost in odjavili se boste lahko kadarkoli!
Komentiraj novico

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Komentarji 0 komentarjev
Za ta prispevek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!


Naš časopis
Številka: 452
Izšla: 25.09.2017
Poglej Pdf

Bodite prvi pri oddaji mnenja.