Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
10°C
JUTRI
25°C
13°C
Oceni objavo

Izvedba odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2024

V zvezi z izvedbo odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2024 (v nadaljevanju NUSZ) vam sporočamo, da je datum odpreme odločb NUSZ 23. 5.2024, datum zapadlosti obveznosti je: 1. obrok 8. 7. 2024, 2. obrok 7. 8. 2024, 3. obrok 7. 10. 2024 in 4. obrok 5. 12. 2024.

 

Zavezanci sami pa imajo možnost vpogleda do teh podatkov na ravni občine tudi na spletni strani Finančne uprave RS na povezavi: https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Placevanje_in_izvrsba/Podrocja/Placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/Opis/Preveri_odpremo_odlocb.xlsx

 

Pri odmeri NUSZ se je upoštevala določba drugega odstavka 50. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Ur.list RS, št.13/11- uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavPNepr.,111/13, 22/14-Odl.US, 25/14- ZFU, 40/14 ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18–ZJF – H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US, 163/22, 109/23 – odl. US in 131/23 - ZORZFS), ki določa, da se davek ne odmeri, če le-ta ne bi presegel 5 EUR. To pomeni, da se NUSZ odmerja, če je odmera višja od 5 EUR. Prav tako se je v primeru, ko znaša odmera NUSZ do vključno 25 EUR, z odločbo določilo plačilo obveznosti v enem obroku. V zvezi z rokom za plačilo davka pa se v izreku odločb niso navedli konkretni datumi zapadlosti posameznih obrokov, ampak se roki navajajo opisno zaradi ponovnega osebnega vročanja odločb.

Finančna uprava RS pri vročanju odločb o odmeri NUSZ ravna skladno z določbo 85. člena ZDavP-2, po katerem se odločbe (kamor sodijo tudi odločbe o odmeri NUSZ) praviloma vročajo z navadno vročitvijo, pri čemer je vročitev opravljana 15. dan od dneva odpreme. Iz tretjega odstavka tega člena nadalje izhaja, da, če zavezanec ne plača davka v roku oziroma v roku ne izpolni druge obveznosti, mu davčni organ vroči odločbo, sklep ali drug dokument z osebno vročitvijo, če ta zakon ne določa drugače.

 Glede na zakonsko določbo Finančna uprava RS odločbe o odmeri NUSZ zavezancem fizičnim osebam najprej vroči z navadno vročitvijo. V kolikor zavezanec deloma ali v celoti plača predpisano obveznost, se šteje odločba za vročeno. V nasprotnem primeru, po poteku roka zapadlosti za plačilo obveznosti prvega obroka, se šteje, da odločba ni bila vročena, zato se vročitev opravi ponovno, tokrat z osebno vročitvijo. Ustrezno se zamaknejo tudi roki za plačilo dajatve. S tem načinom vročitve davčni organ pridobi tudi izvršilni naslov, ki je podlaga za morebitno kasnejšo izvedbo davčne izvršbe.

V kolikor se odločbo elektronsko vroča prek portala eDavki v skladu z določbo 85a. člena ZDavP-2, pa se šteje, da je vročitev odločbe opravljena z dnem, ko zavezanec za davek z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo obvestilo puščeno prek portala eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.

Hkrati vas obveščamo, da je za vsa telefonska vprašanja s področja davkov fizičnih oseb (tudi odmere NUSZ) vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS: 08 200 1001.

 Pritožba se vloži pri pristojnem finančnem uradu glede na pouk o pravnem sredstvu. Odločba se šteje, da je vročena v 15 dneh po odpremi, rok za pritožbo pa je 15 dni po vročitvi. Sama pritožba na odločbo ne zadrži izvršitve odločbe, tako da so dolžni zavezanci plačati zapadle obveznosti iz naslova NUSZ. Prav tako pa se z vložitvijo pritožbe ne izvaja postopek ponovnega osebnega vročanja odločbe za zavezanca.

Oglejte si tudi