Logo MojaObčina.si

Dobrovnik

JUTRI
8°C
-3°C
PET.
13°C
1°C
OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG
Deli
Družba in javne storitve, Občina

OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG

Število glasov: 0

Uradne ure

Danes 8.00‒11.00, 12.00‒16.00
Ponedeljek 8.00‒11.00, 12.00‒14.30
Sreda 8.00‒11.00, 12.00‒16.00
Petek 8.00‒11.00

Predstavitev

Občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo preneseni z zakoni.

Občina lahko v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru javnih financ določa svoj proračun. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:

 • načrtuje prostorski razvoj, opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
 • skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja
 • ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte
 • upravlja občinsko premoženje
 • omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva
 • ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj
 • ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe
 • pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele
 • ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih
 • pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem področju
 • pospešuje razvoj športa in rekreacije
 • pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju
 • gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine, ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva
 • opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami
 • organizira komunalno – redarstveno službo in skrbi za red v občini
 • skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč
 • organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč
 • organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe
 • določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,   opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti
 • organizira občinsko upravo ter opravlja druge lokalne zadeve javnega pomena

 

A község az Alkotmány és a vonatkozó törvényekkel összhangban önkormányzati közösségként a törvényekben megfogalmazottak szerint végzi feladatait.

A község közjogi jogi személy, melynek a törvényekkel összhangban jogában áll birtokolni, szerezni és rendelkezni mindennemű községi vagyonnal, közvállalatokat alapít és vezet, és a közpénzek keretein belül alakítja a költségvetését. A község a polgárai szükségleteire elsősorban az alábbi feladatokat végzi:

 • tervezi a területrendezési fejlődést, végrehajtja a területrendezési eljárásokra és a létesítmények építésére vonatkozó feladatokat, valamint biztosítja az építkezésre szánt telkekkel való gazdálkodási közszolgálatát
 • Gondoskodik a levegő, a talaj és a vízforrások védelméről, a zajvédelemről, a hulladékgyűjtésről és annak elhelyezéséről, valamint egyéb környezetvédelmi tevékenységeket folytat
 • rendezi és karbantartja a víz-, és energetikai kommunális létesítményeket
 • szabályozza a községi vagyon kezelésének módját és feltételeit
 • megteremti a gazdasági fejlődés feltételeit és a vonatkozó törvénnyel összhangban végzi a vendéglátás, idegenforgalom és mezőgazdaság területére vonatkozó feladatokat
 • megteremti a lakásépítés feltételeit és gondoskodik a szociális lakásbérleti alap növekedéséről
 • rendezi, igazgatja és gondoskodik a helyi közszolgálatokról
 • serkenti a szociális gondoskodási, az iskola előtti nevelési, az alapszintű gyermek- és családvédelmi, valamint a szociálisan veszélyeztetettekről, a mozgássérültekről és az időskorúakról gondoskodó szolgálatokat
 • feltételeket teremt a felnőttképzéshez
 • különféle intézkedésekkel ösztönzi a nevelési-oktatási, tájékoztatási és adatgyűjtő, egyesületi és egyéb tevékenységet
 • serkenti a sport és rekreáció fejlesztését
 • serkenti a kulturális-művészeti alkotást, biztosítja az általános oktatási könyvtári tevékenységet, gondoskodik a területén lévő kulturális örökségről
 • építi, kezeli, és karbantartja a helyi és egyéb közutakat, a sport és rekreációs, valamint egyéb területeket, a község forgalomrendezését, valamint elvégzi a községi őrszolgálat feladatait
 • felügyelést végez a helyi rendezvények felett
 • megszervezi a kommunális-őr szolgálatot és szabályozza a község közrendjét
 • gondoskodik a tűzvédelemről és megszervezi a mentést
 • megszervezi a segítségnyújtást és a mentést a természeti és egyéb katasztrófák esetében
 • megszervezi a temetkezési szolgálat elvégzését
 • meghatározza a szabálysértéseket és a pénzbírságot azokra a szabálysértésekre, amelyekkel községi előírásokat sértenek, felügyeleti ellenőrzést végez a községi előírások és egyéb dokumentumok megvalósítása felett, amelyekkel szabályozza a saját hatáskörből adódó ügyeket
 • megszervezi a községi hivatalt és egyéb közérdekű feladatokat végez

Zadnje vsebine