Logo MojaObčina.si
JUTRI
1°C
-4°C
PON.
0°C
-5°C

Županska kandidata Dolinar in Setnikar odgovarjata

V prihajajočem koncu tedna bodo potekale lokalne volitve, na katerih bomo med drugim izbirali tudi novega župana. Za ta položaj se potegujeta dva kandidata, Franc Setnikar in Jure Dolinar, ki smo jima zastavili enaka vprašanja. Upamo, da vam bodo njuni odgovori v pomoč pri nedeljski odločitvi.

Zakaj kandidirate za župana?
Dolinar:
Menim, da je naloga župana, da priskrbi sredstva za nujne investicije in da občina potrebuje jasno vizijo in strategijo razvoja. V občini Dobrova - Polhov Gradec potrebujemo spremembo na bolje, saj imamo potencial za razvoj lokalnega kmetijstva, gozdarstva, podjetništva, turizma in kulture. Ker s podporo svoje močne, strokovne in neodvisne Liste Jureta Dolinarja želimo, da je delovanje občine racionalno, pregledno, hitro in za skupno dobro. Želimo povezovati in ne deliti, nikogar izključevati, nikogar ne bomo pustili zadaj, ne mladih, ne starejših. Sem za mlade, da si tukaj ustvarijo družino, podjetje in tukaj kvalitetno preživljajo prosti čas. Trdno verjamem, da zmoremo z bolj aktivnim povezovanjem krajevnih in vaških skupnosti, z vključevanjem vsakega občana izvesti nedokončane in nikoli pričete projekte ter s tem doseči razvojni preboj občine.

Setnikar: Biti župan zame ne pomeni le biti nosilec funkcije, temveč biti s srcem in dušo pripaden našim krajem in delati za njih. Razumem Vas, ljudi, želim da skupaj sodelujemo, rešujemo težave in uresničujemo skupne cilje. Zato kandidiram za župana, saj želim tudi v prihodnje z Vami pisati našo zgodbo o uspehu.

Kakšna je vaša vizija razvoja Občine Dobrova - Polhov Gradec? 
Dolinar: Razvoj občine je sestavljen iz 21 strateških projektov in 104 posameznih aktivnosti, ki pomembno vključujejo občane v prioritete posameznega kraja. Ključni cilji programa so: 1. Izboljšati kvaliteto življenja v občini (podjetništvo, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, ceste, vodovod, komunala, internet ipd.). 2. Zdravo življenje  in počutje (zdravstveni dom, zdravstvena postaja, kolesarske, tekaške in peš poti). 3. Dvigniti povprečni prihodek na občana nad slovensko povprečje. 4. Infrastruktura in program za mlade in starejše občane. 5. Celovito načrtovanje in izvedba projektov za celotno občino in povezovanja s sosednjimi občinami. 6. Varnost (prometna, poplavna, potresna, požarna, pred naravnimi nesrečami, ipd.). 7. Okolju prijazni, energetsko učinkoviti in samozadostni. 8. Uspešnejše črpanje EU sredstev. 
Setnikar: Želim, da je naša občina prostor, kjer je kvaliteta življenja na prvem mestu za vse generacije. Urejena infrastruktura je le en segment razvoja. Posebno pozornost je treba nameniti razvoju človeških virov, podeželja in turizma zaradi neokrnjene narave in bližine Ljubljane.

Kako boste poskrbeli, da boste v stiku z občani in njihovimi željami, pobudami?
Dolinar: Delo župana in občine je javni servis, ki mora na racionalen in pregleden način zagotavljati najmanj osnovne civilizacijske pridobitve in storitve. Pri prenosu informacij od in do občanov, njihovih želja in pobud, je važna komunikacija, usklajevanje med vaško, krajevno skupnostjo in občino, prav tako je pri izvedbi. Za izvedbo lokalnih aktivnosti ter reševanja problemov je treba zagotoviti večjo pristojnost in avtonomnost vaškim in krajevnim skupnostim, za strateške projekte pa je v sodelovanju z občani, vaško in krajevno skupnostjo odgovorna občina.  Župan mora biti dostopen vsem občanom in jim predvsem pomagati v okviru vseh zakonskih predpisov. 
Setnikar:  Že vse odkar opravljam funkcijo župana, torej od leta 2010, sem vsem občanom na voljo za sestanek ob sredah popoldne. Vsako leto tako sprejmem preko sto občanov in občank, s katerimi poskušamo rešiti različne situacije. Nekateri pa potrebujejo le pogovor, zato se s številnimi občani slišimo tudi preko telefona. Z občani se srečujem tudi na terenu, saj si želim v živo ogledati, kako napredujejo projekti ali pa reševanje kakšnega zapleta. Redno se udeležujem tudi dogodkov, na katere me povabijo občani, kot so npr. koncerti, športni dogodki, občni zbori … tako imam priložnost iz prve roke videti, kako aktivni so občani na področju družabnega življenja. Občani lahko svoje ideje, želje, pripombe in pobude oddajo direktno Občini ali pa preko svojih krajevnih skupnosti. Na ta način smo do sedaj na primer oblikovali prioritetni vrstni red prenov cest, kar se je izkazalo za odlično in učinkovito prakso. Vse te moje navade in načine, kako lahko občani stopijo v stik z Občino in z menoj, nameravam ohraniti tudi vnaprej.

Kateri problem v naši občini bi izpostavili kot največjega in kako ga boste rešili?
Dolinar: Izpostavil bi dva večja; Občina nima osnovnih infrastrukturnih pogojev za svoj razvoj (trgovina, pošta, medgeneracijski center, zdravstvena postaja, knjižnica) in v sodelovanju s kmetijsko zadrugo, koncept krepitve in povezovanja lokalnega kmetijstva, gozdarstva, podjetništva in nenazadnje tudi turizma. Že leta 2012 je bila izdelana urbanistična zasnova z umestitvijo objektov v prostor tako na Dobrovi, kot v Polhovem Gradcu. Naloga župana je, da dogovori in uskladi vse potrebno za izgradnjo nujno potrebnih objektov v prostor, sicer je čas za novega župana.
Setnikar: Največ občank in občanov še vedno vidi največjo potrebo po rekonstrukciji makedamskih cest. Zato vsako leto naredimo kar nekaj kilometrov novega asfalta. Prav tako si na Dobrovi vsi želimo nove trgovine. Prostor kjer se to lahko gradi imamo, potencialne investitorje s trgovci imamo, le z lastniki  zemljišč morajo najti skupno točko o primerni ceni, kar se bo kmalu zgodilo. Občina ne gradi trgovin, pripravi pa pogoje v prostoru, kar smo tudi že naredili. Z novim vodstvom Kmetijske zadruge smo se pogovarjali, kaj z njihovo stavbo v osrednjem delu Dobrove. Stekli so pogovori predstavnikov Zadruge z enim od možnih investitorjev za obnovo objekta. Prepričan sem, da bo tudi z novo energijo ta problem rešen in pomagal bom z vsemi vzvodi, kar je v pristojnosti župana in občine.

Naštejte 3 večje projekte, ki jih želite realizirali v času vašega županovanja. 
Dolinar:
1
. Ureditev centra Dobrove z trgom, trgovino in medgeneracijskim centrom
2. Ureditev centra Polhov Gradec z trgom in zdravstveno postajo
3. Dnevno institucionalno varstvo starejših v občini
Setnikar: Gradnja kolesarske povezave, ki je že v teku, s pričetkom del v mesecu oktobru.  Projekt obsega gradnjo kolesarske povezave, pločnika, rekonstrukcijo ceste, avtobusnih postajališč in javne razsvetljave, od Tržaške ceste v Ljubljani do gostilne Kramar v Gabrju. Drugi projekt je izgradnja Centra Emila Adamiča. Odpravljene so vse administrativne ovire, občina je lastnica zemljišč, zgrajen bo v prihajajočem mandatu.  Tretji je gradnja novega vrtca na Dobrovi. Že vsa leta skrbimo, obnavljamo in gradimo objekte za predšolsko in šolsko vzgojo. Za nov vrtec na Dobrovi smo že naredili projekt prostorske preveritve, v želji zagotovitve enakovrednih pogojev za optimalen razvoj vseh otrok v občini ter kvaliteten vzgojno-izobraževalni proces, združiti izobraževalne ustanove na eni lokaciji, združitev vseh enot vrtca v enem objektu, združitev in souporaba servisnih prostorov šole. Cilj so optimalni pogoji za vzgojo otrok.

Kako boste poskrbeli, da bodo projekti izvedeni pravočasno in skladno s prvotnim terminskim planom (da npr. ne bo prihajalo do zamud pri gradnji ali podaljšanj zapor cest)? 
Dolinar: Jasna vizija in strategija občine določa predhodno pravilno seznanitev in vključitev občanov ter lastnikov zemljišč v pripravo investicijskega projekta, ki vsebuje terminski plan in vire financiranja. Kot župan bom zahteval, da se projekti izvajajo skladno z zastavljeno časovnico in o tem tudi javno seznanjal občinski svet in občane s ciljem, da se projekt realizira. Pri strateškem načrtovanju cestnih obnov se načrtuje tako, da so možni obvozi, da se ne izvaja več parcialnih cestnih zapor na enemu odseku, da se vključi tudi ostalo infrastrukturo - pločnik, kolesarsko stezo, vodovod, kanalizacijo, optiko,… Pri izvedbi razpisa je treba preveriti najkrajše roke izvedljivosti in s pogodbo obvezati izvajalce, da bodo spoštovali roke izvedbe. 
Setnikar: Tako, da bodo vsi dejavniki, ki so potrebni za izvedbo projekta usklajeni, vključno z zemljišči, ki so velikokrat največji izziv. Seveda tudi z dobro pripravljenimi projekti in ostrimi pogoji pri razpisih za izbiro izvajalca.

Kako vidite prostorski razvoj naše občine in ali lahko v času vašega županovanja pričakujemo spremembo občinskega prostorskega načrta? 
Dolinar: Septembra 2018 je občina Dobrova - Polhov Gradec sprejela posodobljen občinski prostorski načrt (v nadalj. OPN), ki je osnova za razvoj naše občine in v katerem je bil sprejet tudi protipoplavni nasip v oddaljenosti 80 m vzhodno od Dobrove (9.člen in Priloga 2, vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1139/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-dobrova---polhov-gradec-uradno-precisceno-besedilo---upb1). Na določeno časovno obdobje se OPN posodablja, tako glede na državno »Strategijo razvoja Slovenije do leta 2050«, kot tudi glede na lokalni razvoj občine. Cilj občine bo, da bi se problematične vsebine iz OPN dopolnile, kot npr. ureditev načina priseljevanja, ter gradnjo obrtnih delavnic in industrijskih objektov v okviru urbanističnega načrta občine in ne nekontroliranega poseganja v okolje. Treba se bo čimbolj izogniti prevozu rednih težkih tovorov po celi občini, zato bomo poskušali ustvariti pogoje za obrtniške objekte bližje obvoznici oziroma avtocesti. 
Setnikar: Zadnje spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta smo sprejeli konec leta 2018. V prihajajočem mandatu bo to ena bolj pomembnih nalog. Želim, da bodo spremembe prinesle rešitve v prostoru, ki bodo omogočale mladim, da si lahko dom zgradijo v domači občini, da bo prostor za razvijanje podjetništva in ostalih potreb na področju gradnje infrastrukture.

S katerimi konkretnimi ukrepi boste poskrbeli za mlade? 
Dolinar: Sem za mlade, da si tukaj ustvarijo družino, podjetje in tukaj kvalitetno preživljajo prosti čas. Za mlade imamo v našem programu ureditev centra Dobrove in Polhovega Gradca predviden trg in prostor za druženje, predvidena je izgradnja novega otroškega igrišča pri ŠRC Gabrje, kolo park Gabrje, obnovitev otroških igrišč po krajih, vzpostavitev sprehajalnih poti in tematskih parkov ter kolesarskih poti. 
Setnikar: Vsako leto sem ob naših osnovnošolcih, ko zaključujejo svojo izobraževalno pot, v čast mi je, ko mladi občani pristopijo v pogovor z menoj. Lahko rečem, da generacijo današnjih mladih, ki bodo v prihodnosti nosilci razvoja občine Dobrova - Polhov Gradec, zaznamuje visoka izobrazbena struktura, obvladovanje najrazličnejših sodobnih znanj in veščin, obenem pa svojo zavzetost dokazujejo tudi z angažiranjem pri podnebnemu in socialnemu aktivizmu. Za spremljanje aktualnih potreb mladih in njihovo medsebojno povezovanje se mi zdi, da je tudi tukaj pomemben stalen dialog. S sodelavci v občinski upravi smo že snovali našo vključitev v otroški parlament, ki se odvija na naših osnovnih šolah. Občina Dobrova - Polhov Gradec  že nekaj let sofinancira mladinske projekte, s katerimi podpre participacijo mladih, omogoči kakovostnejše mladinsko delo in  s tem omogoči izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela. V letu 2022 smo sofinancirali 9 projektov. Sredstva za delovanje in izvajanje programov lahko mladi pridobijo tudi na razpisih s področja kulture, športa, turizma, kmetijstva. Z vsestranskim delovanjem bomo ustvarili okolje tudi za mlade, v katerem bomo vsi radi živeli, se udejstvovali, izobraževali, delali ter preživljali prosti čas.

Nekaj občinskih cest je še neurejenih in makedamskih. Kakšen je vaš štiriletni načrt za urejanje cestne infrastrukture? 
Dolinar: Občina mora imeti jasen načrt sanacije vseh državnih cest, financiranih iz državnega proračuna ter občinskih cest, sofinanciranih iz občinskega proračuna. Skladno s finančnim planom se mora izvajati nujno potrebne investicije tako na občinski, kot državni ravni. Predvideno je nadaljevanje rekonstrukcije državne ceste Dobrova - Polhov Gradec in ureditev cest, pločnikov in kolesarskih stez med večjimi kraji znotraj občine. Predvidena je ureditev cestne infrastrukture centra Dobrove in Polhovega Gradca. Makadamske ceste bomo rekonstruirali in asfaltirali z vključevanjem lokalnih izvajalcev, ki poznajo teren in s tem zagotovili zaposlitve v občini, zaradi logistike pocenili gradnjo in pridobiti na kvaliteti ter vzdrževanju. Treba je zamenjati ali razširiti problematične mostove, opraviti odkupe zemljišč pod cestami predvsem v hribovitih delih, kjer to še ni storjeno, bi pa že zdavnaj moralo biti. Za začetek bomo uredili cestnoprometno signalizacijo in s tem uredili pretočnost in varnost prometa. 
Setnikar: V tem mandatu smo naredili veliko novih asfaltiranih cest, v vseh krajevnih skupnostih, na pobudo občanov preko krajevnih skupnosti.  Cilj je s takšnim tempom nadaljevati.

Ali boste zgradili Center Emila Adamiča? Če ja, do kdaj? 
Dolinar: Cilj programa je tudi končno zgraditi Center Emila Adamiča. Ugotavlja se, da občina še ni dogovorila lokacije za postavitev objekta, da ni pridobljene projektne dokumentacije, niti ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Razširjene odgovore lahko bralci Našega časopisa najdejo na juredolinar.si 
Setnikar: Da, vsekakor je projekt, za katerega vem, da bo zagotovil boljše pogoje za zdravstvo, zobozdravstvo, lekarno, knjižnico in kulturno dejavnost na Dobrovi. Zgradili ga bomo v prihajajočem mandatu.

 

Gašper Tominc

 

 

 

 

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi