Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

JUTRI
11°C
3°C
SOB.
11°C
-4°C
Deli

Odgovor na prispevek Župan ignorira prebivalce Dobrove

Opomba uredništva: članek se navezuje na "pismo bralcev" na TEJ povezavi

 

Dobrova z okoliškimi naselji je zeleno predmestje, kraj pozitivnih in srčnih staroselcev in novih priseljenih prebivalcev, ki so prepoznali prednosti podeželja. Občina Dobrova - Polhov Gradec je ne glede na svoje geografske in demografske specifike razvojno zelo prodorna občina, ki se trudi svoj razvoj načrtovati trajnostno. To dokazuje tudi certifikat ISSO Zlati kamen, ki ga je občina od leta 2015 prejela že trikrat zapored in izkazuje kakovostno raven življenja za prebivalce ter občino odlikuje po solidni in uravnoteženi stopnji doseženega razvoja. Občina Dobrova - Polhov Gradec se uvršča med 12 destinacij, ki sodelujejo pri drugem nacionalnem pozivu Slovenske turistične organizacije za pospeševanje in presojo trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanem Zelena shema slovenskega turizma Slovenia Green. 

 

Urejanje šolskega okoliša Dobrova po načelih trajnostne mobilnosti

 

Občina se zaveda, da je prometna infrastruktura, ki spodbuja hojo in vožnjo s kolesi ter skiroji pomemben del programa za zagotavljanje bolj zdravega in aktivnejšega sloga prebivalcev in eden izmed prvih korakov pri sistemskem izboljševanju mobilnosti in varnosti v celotni občini Dobrova - Polhov Gradec, ne samo na Dobrovi, je ureditev šolskih poti za varno pot otrok v šolo

 

Kot je moč razbrati iz javnih zapisov civilne iniciative za trajnostno mobilnosti na Dobrovi, jih je k organiziranju spodbudil čas novega šolskega leta v OŠ Dobrova in z njim zaveza šole k trajnostni mobilnosti. Podeželski šolski okoliši, kot so pri nas, so praviloma večji od mestnih. Poti potekajo med naselji, kjer so omejitve hitrosti višje, tudi do 90 km/h. Otrokom, če so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, občina že vsa leta zagotavlja poseben šolski prevoz. Načini za izboljševanje mobilnosti in varnosti pa so različni in slonijo predvsem na spremembi navad posameznikov in družbe, optimizaciji prevozov in mehkih ukrepih. Izboljšana infrastruktura je samo ena od različnih možnih rešitev. 

 

Uresničevanje trajnostne mobilnosti v osnovnih šolah temelji na mehkih ukrepih, kot so obveščanje, izobraževanje in organizacija prihodov v šolo glede na zmogljivosti obstoječe infrastrukture. Osnovna šola Dobrova že več let, posebej pa še letos sama in v sodelovanju z občino Dobrova - Polhov Gradec v okviru promocijske znamke Varnost2 organizira predstavitvene delavnice in izobraževanja z namenom spodbujanja vseh deležnikov, da se zavejo lastne soodgovornosti pri ustvarjanju pogojev za izboljšanje mobilnosti in varnosti. Na dogodkih pa je žal opazna izrazita odsotnost staršev otrok, ki so večinoma tudi člani civilne iniciative. Uspešnost ukrepov pa je odvisna od sodelovanja učiteljev, učencev, staršev in ostalih obiskovalcev.

 

Razvojno-strateški dokumenti Občine Dobrova - Polhov Gradec in načrtovani infrastrukturni ukrepi za povečanje mobilnosti in varnosti na Dobrovi

 

Razvojni program občine Dobrova - Polhov Gradec 2012-2022 obravnava vsa ključna področja delovanja na lokalni ravni in poskuša preko ključnih strateških usmeritev uresničevati pričakovanja občank in občanov. Razvojna vizija občine je postati občina z razvitim podeželjem z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja in varovanja okolja. Cestna omrežja so bila v preteklosti načrtovana za avtomobilski promet, vsi ukrepi so bili usmerjeni v večjo pretočnost, zato se je povečalo število avtomobilov. Danes se prometne površine načrtujejo tako, da se omogočajo enaki pogoji za vse udeležence v prometu. 

 

Območje KS Dobrova je eno izmed štirih območij krajevnih skupnosti. Ima največ urejenih hodnikov za pešce, in sicer je dolžina pločnikov v zadnjih letih narasla s 3,26 na 10,480 kilometra. S samostojnimi študijami z ukrepi za umirjanja prometa od leta 2007 dalje je bilo na območju KS Dobrova izvedenih več infrastrukturnih ukrepov: izgradnja pločnikov skozi naselja Razori, Draževnik in Komanija ter v naselju Brezje. Z novozgrajeno dostopno cesto do OŠ Dobrova ter ureditvijo priključka na regionalno cesto septembra 2016 je promet posebej ob šolskih konicah razbremenjen in preusmerjen na novo cesto. Pod zunanjim šolskim igriščem je asfaltirano obračališče s postajališčem za šolski avtobus ter 34 parkirnih mest za osebna vozila za obiskovalce in zaposlene. Oktobra 2016 je bil spremenjen prometni režim v okolici osnovne šole Dobrova in v ožjem delu naselja Dobrova. Pot na Gornje polje, Cesta I in Cesta Dobrova so postale v celoti zaprte za ves promet, razen za stanovalce, komunalna in intervencijska vozila. Na križišču ceste Dobrova-Stranska vas in Polhograjske ceste oziroma pri transformatorju se je julija 2017 postavil opozorilni sistem COPS@road (Collision Preventing Safety system). Sistem s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje križišču in prisotnost drugih udeležencev. Na nevarnih odsekih so se v letih 2018 in 2019 (Horjulska cesta, Križišče Aljaž Bar, Šujica, Selo, Spodnji Razori, Osredek, Brezje, Gabrje, Šujica ...) izvajale meritve hitrosti in števila prometa z namenom preučitve in določitve nadaljnjih ustreznih infrastrukturnih ukrepov. 

 

Z vključitvijo v Celostno prometno strategijo LUR oktobra 2018 je Občina Dobrova - Polhov Gradec pristopila k zasledovanju skupnega cilja za zagotovitev integrirane mobilnosti z dobro delujočim javnim potniškim prometom ter razvojem kakovostne in varne infrastrukture za pešce in kolesarje. Decembra 2018 je občina pridobila tudi Elaborat presoje varnosti in ukrepov umirjanja prometa za projekt kolesarskih povezav LjubljanaDobrovaPolhov Gradec in DobrovaBrezje. V prvih mesecih letošnjega leta je Občina Dobrova - Polhov Gradec s strani vseh krajevnih skupnosti prejela nabor Predlogov krajevnih skupnosti za obdobje 20192022, ki vsebujejo med drugim tudi predloge za izboljšave cestno-prometne infrastrukture, ki bodo umeščeni v proračun občine prihodnjega leta in naslednjih let. Občina sočasno ugotavlja, da je civilna iniciativa v svoji zahtevi po takojšnji vzpostavitvi manjkajočih prometnih ureditev na območju Dobrove in okoliških naselij v pretežni meri ponovila tiste, ki so že vsebovani v predlogu Krajevne skupnosti Dobrova.   

 

V Načrtu razvojnega programa občine 20192022, ki ga je občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec že potrdil s proračunom za leto 2019 so za izvedbo že predvidene naslednje investicije, ki predstavljajo infrastrukturne ukrepe za povečanje mobilnosti in varnosti predvsem na območjih naselij Razori, Dobrova, Stranska vas, Šujica, Gabrje in Osredek, z dinamiko izvajanja projektov v letih 2020–2023:

 

Barjansko kolesarsko omrežje  faza 1, od naselja Gabrje do Tržaške ceste

Trasa se začne z javno potjo Cesta nasproti Kramarja, kjer je predviden kolesar na vozišču. Na tem delu širitev obstoječe regionalne ceste ni mogoča, saj je na eni strani brežina Gradaščice in drugi strani oporni zid pod stanovanjskim objektom. Trasa v nadaljevanju poteka po levi strani kot kolesarska steza na pločniku skupaj s hodnikom za pešce, na desni strani je samo kolesarska steza na pločniku. Od konca naselja Šujica proti Dobrovi je predvidena  kolesarska steza z zelenim pasom, široka najmanj 1,5 m. Znotraj naselji Dobrova in Razori do križišča z lokalno cesto LC 067011 Gorjanc–Razori je na levi strani predvidena enosmerna kolesarska steza na pločniku, na desni pa mešana površina za pešce in kolesarje. Od križišča z lokalno cesto LC 067011 Gorjanc–Razori  do križišča s cesto na Ključ in ob cesti na Ključ do Ljubljane je predvidena dvosmerna kolesarska steza z zelenim pasom, širokim 1,5 m. 280 m pred križiščem s Tržaško cesto je načrtovana izgradnja kolesarske steze na pločniku. Terminski plan: priprava dokumentacije in odkup zemljišč – 2020, gradnja 2021–2023.

 

Cesta ŠujicaPodutik 

Na območju ceste Šujica–Podutik (JP567361 in LC 067061) je predvidena rekonstrukcija ceste in gradnja površin za pešce in kolesarje skladno s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje PZI, številka projekta U 051/1454-18, maj 2019, projektant KProjektL. S projektom je predvidena izvedba  pomožnih kolesarskih pasov, širokih 1,25 m, po celotni dolžini odseka in izgradnja pločnika ob desnem roku lokalne ceste in javne poti. Pločnik, širok 1,50 m, bo višinsko ločen od zunanjega roba vozišča. Predviden terminski plan: 2020 – odkup zemljišč, 2021 – gradnja. Zaradi vse pogostejših zastojev tovornih vozil na podutiški ridi pod avtoservisom Suhadolc je občina v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana izvedla ukrepe za omejitev pretoka tovornega prometa nad 7,5 tone z izjemo lokalnega prometa. Ukrep je bil nujen zaradi težkih tovornih vozil, ki ob gneči na zahodni obvoznici z ljubljanske severne obvoznice po Podutiški cesti vozijo proti Dobrovi in obratno. 

 

LC ŽerovnikOsredekTopol

V letu 2019 je bilo izvedeno ponovno štetje in merjenje hitrosti prometa. V letu 2020 bo izdelana  projektna dokumentacija za izgradnjo izogibališč in rekonstrukcijo dotrajanega odseka lokalne ceste s postavitvijo varnostnih ograj in ustreznim odvodnjavanjem. Terminski plan: 2020 – projektna dokumentacija, geodetski načrt, 2021–2022 – gradnja. 

 

LC 067020 DobrovaHorjul, pločnik Dobrova zahod 

V letu 2018 je bilo zaključeno evidentiranje urejenih delov mej in parcelacija zemljišč. V letu 2019 so se izvedle meritve hitrosti in števila pretoka vozil na lokalni cesti. Terminski plan: v letu 2020 je načrtovana izdelava nove projektne dokumentacije vzporedno z vključenimi avtobusnimi postajami in prehodi za pešce, pločniki. V projektu je potrebno načrtovati gradnjo kolesarske povezave odseka 6, Dobrova–Brezje–občinska meja Horjul, dolge 7,5 km, iz dogovora o sodelovanju pri urejanju in gradnji kolesarskih povezav t.i. Barjanskega kolesarskega omrežja.  Začetek trase je predviden na Dobrovi, od krožišča Horjulske in Polhograjske ceste proti Horjulu. Nadaljuje se vse do naselja Brezje pri Dobrovi in naprej do občinske meje z občino Horjul. Trasa v cestni dolžini poteka po lokalni cesti LC067021 z več premostitvami okoliških vodotokov, ki so pretežno že kanalizirani pod cestnim telesom. Izdelan projekt, ki ga je naročila KS Dobrova, ni primeren za izvedbo. Terminski plan: 2021 – odkup zemljišč. 2022 – pričetek fazne gradnje.

 

LC 213051 Podutik–Dobrova (Stranska vas) 

Ureditev ceste skozi naselje Stranska vas bo potekala sočasno z izgradnjo kanalizacije. Po izvedeni rekonstrukciji ceste Šujica–Podutik se bo prometni režim na lokalni cesti od Dobrove proti Stranski vasi, vključno z odstranitvijo trafo postaje na križišču, spremenil predvidoma v cesto za lokalni dovoz z urejeno površino za pešce. Predviden terminski plan: gradnja – 2021–2022. 

 

JP567291 ŠujicaSeloBrničar, II. del

Načrtovano je nadaljevanje urejanja cestišča skozi Selo in javne razsvetljave sočasno s plinifikacijo naselja po pridobitvi gradbenega dovoljenja Energetike Ljubljana. Predviden terminski plan: pridobitev gradbenega dovoljenja: 2020, gradnja: 2021–2022. 

 

Upoštevajoč izhodišča razvojnega programa občine in regionalne celostne prometne strategije Občina Dobrova - Polhov Gradec že izvaja aktivnosti za izdelavo Strategije mobilnosti in varnosti v celotni občini Dobrova - Polhov Gradec, upoštevajoč strokovno podlago nacionalnih smernic za celostno prometno načrtovanje. Predvidoma na začetku prihodnjega leta bo ustanovljena delovna skupina, v kateri bodo poleg projektne skupine imenovani predstavniki občine, krajevnih skupnosti in zainteresirane javnosti (predstavniki policije, vzgojno-izobraževalnih ustanov, gospodarstva, zdravstvenih ustanov ipd). Akcijski načrt pa načrtuje tudi vključevanje vseh prebivalcev preko različnih oblik sodelovanja z zaključkom v obliki sprejema strategije mobilnosti in varnosti na seji občinskega sveta občine Dobrova - Polhov Gradec, predvidoma junija. Občina je z zunanjimi strokovnjaki že izvedla ogled najbolj varnostno kritičnih točk, za katere se ocenjuje, da se jih lahko izboljša takoj, z minimalnimi aktivnostmi in stroški, ko bo vreme na terenu dopuščalo oziroma najkasneje v zgodnjih spomladanskih mesecih leta 2020. 

 

Po mnenju občine je dosedanje ravnanje civilne iniciative popolnoma neprimerno. Če je cilj civilne iniciative izboljšanje prometne varnosti, lahko to dosežemo le s sodelovanjem in primerno komunikacijo. Le na takšen način bi lahko zagotovili pogoje za resničen doprinos k celovitejšemu izboljšanju občinske infrastrukture, ki upošteva tudi razpoložljiva sredstva občinskega proračuna. Splošno znano je, da tudi Rim ni nastal čez noč. Občina Dobrova - Polhov Gradec kot institucija gleda na naselje Dobrova kot na kraj velikih razvojnih potencialov, ki jih lahko dosežemo le v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom, kar se odraža že z umestitvijo dolgo načrtovane urbanistične zasnove Dobrove v finančne načrte občine. Le-ta bo omogočila vidno preobrazbo naselja Dobrova.

 

 

Občina Dobrova - Polhov Gradec
 

 

   

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi