Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

JUTRI
10°C
7°C
SOB.
11°C
8°C
Deli

Odmevi iz občinske seje

Člani občinskega sveta občine Dobrova – Polhov Gradec so se 17. oktobra 2019 zbrali na 7. redni seji in obravnavali sedem točk dnevnega reda, se seznanili z aktualnim stanjem na nekaterih projektih in podali vprašanja ter pobude svetnikov.

Po ugotovitvi sklepčnosti so potrdili zapisnik pretekle seje, nato pa potrdili Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Dobrova – Polhov Gradec. Župan Franc Setnikar, ki je sejo vodil, je dejal, da je bil predlog poslan v obravnavo krajevnim skupnostim, prav tako ga je obravnavala Statutarno pravna komisija ter predlagatelj odloka, , Odbor za komunalo. V imenu slednje je svetnik Bojan Demšar pojasnil, da gre zgolj za uskladitev z zakonodajo in posledično za malenkostno znižanje komunalnega prispevka. Predstavnik podjetja Structura, Gvido Modrijan, ki je obravnavani predlog aktualiziral z obstoječo zakonodajo, je pritrdil pojasnilom predhodnika dodal, da nov izračun komunalnega prispevka dodatno  na novo ne obremenjuje nikogar. Članom sveta je bila v gradivu dodana tudi tabela za primerjavo z izračuni nekaterih drugih občin, iz katere je razvidno, da je višina komunalnega prispevka primerljiva z občinami Medvode, Gorenja vas-Poljane in občinami, kjer je lega in infrastruktura podobna občini Dobrova- Polhov Gradec.  V razpravi je bilo svetnikom pojasnjeno, da se ves denar iz naslova komunalnih prispevkov vlaga nazaj v komunalno infrastrukturo, prav tako so bili svetniki seznanjeni, da odlok še naprej vsebuje člen, ki občanom omogoča upoštevanje olajšav oziroma priznanja preteklih vlaganj v primeru, da so vlagali v komunalno infrastrukturo in sicer ob predložitvi potrdila pristojne krajevne skupnosti, kar običajno ni praksa v drugih občinah. Sledila je potrditev uradnih prečiščenih besedil Statuta občine Dobrova – Polhov Gradec ter Poslovnika občinskega sveta, ki po mnenju predsednice Statutarno pravne komisije tako zagotavljajo večjo pravno varnost in lažjo uporabo obeh predpisov. Nadalje je bila s sklepom podeljena stavbna pravica za dobo 10 let, in sicer na delu nepremičnine parc. št. 153 k.o. 1986 Polhov Gradec, za namen izvedbe ureditev za zagotavljanje poplavne varnosti na območju Božne in Male vode. Za ta namen bo med občino Dobrova – Polhov Gradec in Republiko Slovenijo, Direkcijo RS za vode sklenjena tudi Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, ki bo natančneje določala pravice in obveznosti obeh podpisnikov. Svetniki so sprejeli tudi sklep o ukinitvi javnega dobra na štirih lokacijah – v Šentjoštu, Brezju pri Dobrovi, Babni Gori in Črnem Vrhu in sicer gre v teh primerih za nadaljnjo zemljiškoknjižno urejanje  cest glede na stanje v naravi. Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so svetniki imenovali nove člane sveta Javnega zavoda Polhograjska graščina ter za dobo dveh let članico v Nadzorni svet Javnega Holdinga Ljubljana.

Po obravnavi točk dnevnega reda je župan svetnike seznanil s potekom aktualnih projektov. Obveščeni so bili, da je bila prav ta dan, 16.10.2019, podpisana pogodba za izdelavo projekta izgradnje kolesarske steze na relaciji od Tržaške ceste – Kozarij – Dobrove – Šujice do Gaberja, kjer se pred gostiščem Kramar zaključi. Ta del trase meri 7,8 kilometrov, od tega dobra 2 kilometra potekata po območju mestne občine Ljubljana. Projekt naj bi bil izdelan še letos, v naslednjem letu pa morajo biti pridobljena vsa zemljišča, le tako bo izgradnja mogoča do leta 2023, kot jih zavezuje pogodba. Župan je pojasnil, da se bo v sklopu tega projekta na celotni tej trasi urejala tudi preostala prometna infrastruktura – prehodi za pešce, pločniki, avtobusna postajališča ipd. Svetniki so bili seznanjeni, da se bodo v teh dneh pričela tudi dela na državni cesti Belica – Hrastenice in sicer v dolžini 1,8 kilometra, seveda v upanju, da se tovrstna dinamika del na državni cesti nadaljuje tudi za 3. in 4. fazo. Vezano na to je župan še pripomnil, da je v izdelavi tudi projektna dokumentacija za ureditev ovinka pri Kramarju ter v Mali vodi, v delu, ki je še neasfaltiran. V tem tednu je občina, po letu dni od vložitve na UE in po mnogih urgencah, pridobila tudi uporabno dovoljenje za objekt poslovilne vežice v Črnem vrhu, ki bo sedaj tudi dejansko omogočilo njeno uporabo. Župan je pojasnil tudi situacijo na projektu ureditve zunanjih površin pri Osnovni šoli Polhov Gradec, ki se zaključuje, vendar pa se je tik pred zaključkom na enem delu parkirišča zgodil used. Dejal je, da so bili vsi, tako projektant kot izvajalci večkrat opozorjeni na izredno problematično in nepredvidljivo območje. Povedal je, da se z vsemi odgovornimi pri projektu intenzivno išče ustrezna in tudi trajna rešitev. Občina bo v naslednjih dneh vložila vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za zunanje športno igrišče, saj je želja, da na tem območju šolske aktivnosti čim prej stečejo. Vezano na projekt osnovne šole so se v poletju odvijala še nekatera sanacijska dela, občina je namreč na sodišču uspela doseči, da je GH holding, s katerim je bila pred leti sklenjena pogodba za gradnjo, prizidavo in rekonstrukcijo pri OŠ Polhov Gradec , letos saniral del zemljišča za škarpo, obnovil cokel in fasado, zamenjal del strehe in izvedel vse, kar je občina vtoževala. Po sodni poti se rešuje tudi situacija s kmetijsko zadrugo v Polhovem Gradcu, kjer tako ograja kot del parkirišča znotraj le-te stojita na občinskem zemljišču. Po mnenju župana bodo tudi v tem primeru vsi nekaj pridobili, saj se bodo uredila skupna parkirišča, ki bodo na razpolago tako strankam kmetijske zadruge, kot obiskovalcem polhograjske graščine, pohodnikom in drugim. Omenjene so bile tudi nekatere aktivnosti v zvezi s Centrom Emila Adamiča na Dobrovi, in sicer se po besedah župana na DRSI izdeluje dokumentacija za vzpostavitvijo državne obvoznice na severovzhodni strani, ki bo razbremenila obstoječo Polhograjsko cesto, kar je v pristojnosti Direkcije RS za ceste, poleg tega se z Elektro podjetjem usklajujejo ukrepi, vezani na prestavitev daljnovoda, odstranitev prometno moteče in dotrajanje trafo postaje na križišču za Stransko vas s postavitvijo le-te in prestavitvijo večjega dela kablovoda na območju gradnje v zemljo. Pripravlja se tudi arhitekturni natečaj za dotični objekt, v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije,  saj tako naroča zakon. Nadalje so besedo dobili svetniki, ki so komentirali nekatere situacije in trenutna stanja na nekaterih prej navedenih projektih. Podane so bile tudi nekatere pobude in izrečena vprašanja. Ti so se nanašale na urejanje cest in preostale cestne infrastrukture; vodovoda na Dobrovi, ki bo zaradi starosti vodovodnega sistema v prihodnje potreben večjih investicijsko vzdrževalnih del ter vzpostavitve telemetrije na celotnem sistemu; nekaterih gradenj in posegov v naravo na območju Podsmreke in Gaberja; nelegalnega nasipavanja poplavnem območju nasproti bencinskega servisa na Dobrovi in popolni odsotnosti ukrepanja državnih inšpekcijskih služb ; načina financiranja nekaterih društev in njihovih dejavnosti ter predloga za možnost brezplačnega koriščenja športnih dvoran enkrat letno idr. Župan je sproti odgovarjal na zastavljena vprašanja, pobude pa so bile zapisane in jih bodo obravnavale pristojne občinske službe, kjer je nadaljnja obravnava potrebna.

Nadja Prosen Verbič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi