Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
26°C
15°C
JUTRI
24°C
16°C
7402

Na 15. redni seji občinskega sveta znani predlogi za občinska priznanja

V sredo, 9. junija 2021, je potekala 15. redna seja občinskega sveta občine Dobrova - Polhov Gradec, ki je obsegala deset točk. Potrditvi prisotnosti in dnevnega reda, so člani sveta potrdili zapisnik 14. redne seje in 2. izredne seje občinskega sveta, ki je potekala dopisno in na kateri so člani sveta potrdili predinvesticijsko zasnovo in novelacijo investicijskega programa Barjansko kolesarsko omrežje ter umestitev projekta »Mladost - mobilnost za ljudi in aktivno življenje; digitalno, odprto, standardizirano in trajnostno« v proračun občine Dobrova - Polhov Gradec. Z omenjenim projektom se je Občina na povabilo Mestne občine Ljubljana prijavila na javni razpis.

V nadaljevanju seje sta poročevalca Stanislav Bele in Zala Arnolj, predstavnika Medobčinskega inšpektorata in redarstva, prisotne seznanila z letnim poročilom SU MIRED za leto 2020. V tretji točki je Martina Rotar iz podjetja RRD, Regijska razvojna družba, d.o.o. predstavila predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora GA-11 (OPPN GA-11). Občinski podrobni prostorski načrt predvideva gradnjo 15 enodružinskih stanovanjskih hiš v južnem delu naselja Gabrje s pripadajočo infrastrukturo. Osnutek OPPN GA-11 je bil na seji občinskega sveta že predstavljen, v preteklem letu pa je potekala tudi javna razgrnitev, na kateri so občani lahko podali svoje pripombe, ki so bile po besedah Martine Rotar v največji možni meri upoštevane. Razprava se je dotaknila predvsem tega, kdo bo financiral gradnjo stanovanjskih objektov in komunalne opreme, na kar je župan Franc Setnikar odgovoril, da dogovori še potekajo, investitor pa še ni izbran, čeprav je zanimanja za gradnjo veliko.

Člani občinskega sveta so nato potrdili spremembo Odloka o ustanovitvi režijskega obrata iz leta 2012, kjer je bilo dodano določilo o urejanju in čiščenju tržnic. Sprememba se nanaša na tržnico na Viču, na kateri svoje izdelke prodaja do 20 kmetij iz naše občine in sosednjih občin, odlok pa bo sedaj omogočil ureditev statusa tržnice in zagotovitev njenega varovanja. Nato je Edita Horvat iz inštituta Idealis poskrbela za predstavitev predloga Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec. Trenutno veljavni odlok izhaja še iz leta 2012, v vmesnem času pa ni bil nikoli posodobljen, kljub številnim spremembam zakonodaje s področja lokalne samouprave in delovno-pravne zakonodaje. V razpravi je bilo izraženo zanimanje za kadrovski načrt Občine, ki pa z odlokom ni neposredno povezan. Največja sprememba, ki jo prinaša odlok, je oblikovanje oddelkov v občinski upravi. Odlok je podprla tudi Biserka Pogačar, predsednica Nadzornega odbora.

Člani občinskega sveta so nato potrdili sklep o ukinitvi statusa »Splošna raba družbena lastnina« na parc. št. 1431/2, k.o. Dobrova ter ustanovitvi javnega dobra, saj Občina ureja zemljiškoknjižna stanja z dejanskim stanjem v naravi, omenjena nepremičnina pa predstavlja varovalni pas regionalne ceste. Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ana Malovrh je prisotne nato seznanila s prejetimi predlogi za prejemnike priznanj Občine Dobrova - Polhov Gradec. Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta.

Občinski svet je v nadaljevanju obravnaval osnutke pokrajinske zakonodaje, ki predvideva razdelitev države na pokrajine. Župan je prisotne pozval, da izrazijo svoje mnenje v zvezi z oblikovanjem pokrajin. V razpravi so izrazili predvsem previdnost ter dvom v smiselnost predloženega osnutka. Pri 9. točki dnevnega reda je župan prisotne seznanil z uspešnim izvrševanjem sklepov občinskega sveta in svojim delom, članom sveta pa sta bila predstavljena tudi dva aktualna projekta, in sicer rekonstrukcija ceste Šujica–Podutik in regionalne ceste Ljubljanica–Ljubljana. Razprava in pobude svetnikov so se med drugim nanašale na stanje regionalne ceste Ljubljanica–Ljubljana na območju Dobrove in njene okolice, gradnjo optičnega omrežja v občini, možnosti selitve knjižnice na Dobrovi, nekaj pohval pa so prejele nove avtobusne nadstrešnice, ki so bile postavljene v preteklih mesecih.

lr

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi