Logo MojaObčina.si

Dobje

JUTRI
4°C
-4°C
TOR.
3°C
-2°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Dobje v letu 2019.

Datum objave: 26. 11. 2019
Številka razpisa: 344-0003/2019
Sredstva: 100€

Občina Dobje objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Dobje v letu 2019.

 

Vsebina in pogoji razpisa:

 

 1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.

 

 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2019.

 

 1. Skupni znesek razpisanih sredstev je 100,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Dobje, proračunska postavka PP 11026 Zdravstveno varstvo živali.

 

 1. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije v višini 30 EUR in storitev kastracije  v višini 10 EUR bruto cene storitve na žival. Ostale storitve, ki morebiti nastanejo in so nujo potrebne za oskrbo živali, niso upravičen strošek subvencije. Sofinancirajo se storitve, opravljene od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019 oz. porabe sredstev (z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi).

 

 1. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 • da imajo stalno prebivališče v Občini Dobje in da dejansko prebivajo v Občini Dobje,
 • da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2019 do 20. 12. 2019 oz. do porabe sredstev.

 

 1. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
 • originalen račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali in fotokopijo osebnega dokumenta.
 •  
 1. Sofinanciranje se subvencionira posameznemu upravičencu do ene lastniške živali na stanovanje oz. hišno številko.

 

 1. Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva pri Občinski upravi Občine Dobje in na spletni strani www.dobje.si.  Zainteresirani jo lahko v  tem roku dvignejo tudi v tiskani obliki pri Občinski upravi Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini.  Za vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis, lahko dobite v času uradnih ur na tel. št. 03 746 60 30 pri Lidiji Čadej ali na e-mailu: lidija.cadej@dobje.si.

 

 1. Vlogo je potrebno oddati do 23. 12. 2019 do 12.00 ure.

 

 1. Vse prejete vloge bodo obravnavane s strani občinskega organa po vrstnem redu prispetju. V primeru, da vloga ob vložitvi ni popolna, bo vlagatelj pozvan, da vlogo dopolni v roku treh dni od prejema poziva. V kolikor tega ne bo storil, bo vloga kot nepopolna s sklepom zavržena.

 

 1. O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo, ki bo upravičencem posredovana v 3 dneh po odločitvi. Upravičencu bodo sredstva nakazana do 31. 12. 2019.

Všečkaj objavo