Logo MojaObčina.si
JUTRI
3°C
-4°C
NED.
3°C
-5°C
2647

Informacija o ukrepih za umirjanje prometa na območju Občine Destrnik

Ker se v javnosti pojavljajo napačne informacije o ukrepih za umirjanje prometa, ki se izvajajo na območju Občine Destrnik podajamo celovito informacijo občinske uprave v izogib nejasnostim in zavajanju javnosti.

Občina Destrnik je prejela več pobud za umirjanje prometa in sicer  na naslednjih lokacijah:

  • JP 560401 Mihelič – Kramar (pobuda stanovalcev za ureditev hitrostnih ovir in talnih označb na odseku od hišne št. 16A do 28)
  • LC 060061 Ločki Vrh – Vintarovci (pobuda stanovalcev za ureditev hitrostnih ovir in talnih označb na odseku od hišne št. Vintarovci 8 do pokopališča Ločki Vrh)
  • JP 560431 Furman – Irgl – Kolarič (na odseku proti Markež Mariji)
  • LC 060161 Levanjci – Dolič (pobuda stanovalcev za ureditev hitrostnih ovir in talnih označb na odseku od hišne št. Dolič 3A do Levanjci 29C)
  • LC 060021 Svetinci – Zg. Velovlek (pobuda stanovalcev za ureditev avtobusnih postajališč z signalizacijo ter za dodatno omejitev hitrosti iz 60 na 50 km/h).


Pobude sta obravnavala deloma odbor za infrastrukturo in deloma Svet za varstvo in preventivo v cestnem prometu Občine Destrnik. Obe telesi sta sprejeli sklep, da se pobude strokovno preučijo in izdela predlog rešitev.

Na podlagi omenjenega sklepa je občinska uprava v juniju 2022 pristopila k zbiranju ponudb za izdelavo elaborata – strokovne preveritev pobud in izdelava predloga ukrepov za umirjanje prometa na območju Občine Destrnik. Izdelava elaborata je bila naročena Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Na osnovi ogleda na terenu je izvajalec  pripravil strokovno preveritev pobud in izdelal predlog ukrepov za umirjanje prometa. Elaborat je izvajalec predal občini v mesecu avgustu 2022. Celoten dokument je dostopen v prilogi.

Občinska uprava si je na osnovi izdelanega elaborata pridobila predračune za izvedbo predlaganih ukrepov. Vrednost izvedbe vseh ukrepov je bila tako ocenjena na 12.640 € ob predpostavki, da se postavitev znakov, vgradnja grbin in risanje AP ter prehodov izvede z režijskim obratom.

Elaborat je skupaj z drugimi ukrepi (ureditev šolskega postajališča na regionalni cesti R1 229 v naselju Placar) obravnaval SVPCP Občine Destrnik na 6. redni seji dne 22.08. 2022 in elaborat s predlogi ukrepov soglasno potrdil ter predlagal županu in Občinskemu svetu Občine Destrnik, da z rebalansom proračuna zagotovi sredstva za izvedbo še v letošnjem letu, kar je razvidno tudi iz zapisnika seje. Občinski svet Občine Destrnik je z rebalansom proračuna za leto 2022, na 14. redni seji dne 31.08.2022, sredstva v višini 12.000 za izvedbo ukrepov tudi zagotovil.

Na podlagi navedenega je občinska uprava pristopila k izvedbi ukrepov skladno z izdelanim elaboratom. Tako so se 1. oktobra začela dela na izdelavi talne in vertikalne signalizacije (izrisi prečnih optičnih zavornih črt, vseh talnih označb, vključno z označitvijo cone 30). Pri izvedbi večine ukrepov ni bilo nobenih pripomb in so krajani zadovoljni z izvedenimi ukrepi, razen v naselju Vintarovci.

V naselju Vintarovci so krajani ob izvedbi ukrepov na terenu izrazili željo po razširitvi cone omejitve hitrosti na 30 km/h v odseku od hišne številke 16 do začetka strnjenega dela naselja oziroma hišne številke Vintarovci 12A. 

Svetnik Robert Simonič pa je, kljub temu, da je zagotovitev sredstev za izvedbo z rebalansom potrdil, sedaj nasprotuje izvedbi ukrepa določitve cone omejitve hitrosti na 30 km/h v naselju Vintarovci na odseku od hišne številke 38A do 33 (od križišča pri pokopališču v smeri proti »Podperšaku«) saj je preko socialnega omrežja pričel širiti napačne informacije o načrtovanju in izvedbi ukrepov v smislu, da se niso upoštevale pobude in predlogi občanov. Po strokovni presoji izdelovalca namreč vgradnja hitrostne ovire - grbine (ali »ležečega policaja«, kot ga imenuje Simonič v svojih objavah) ter skrajšanje cone omejitve hitrosti na 30 km/h strokovno ni primerna. Navedeno je izdelovalec strokovnih podlag pojasnil v svoji dopolnitvi oziroma odgovoru na posredovane pripombe, ki ga prav tako objavljamo.

Na osnovi prejetih pobud je bil dne 07.10.2022 ponovno izveden ogled na terenu s strani izdelovalca elaborata in občinske uprave. Po ogledu na terenu se je ugotovilo, da je pobuda krajanov po razširitvi cone omejitve hitrosti na 30 km/h v odseku od hišne številke 16 do začetka strnjenega dela naselja oziroma hišne številke Vintarovci 12A smiselna, prav tako je na osnovi ogleda ugotovljeno, da je smiselno zamakniti prometni znak »cona 30« na začetku ceste od križišča pri pokopališču v smeri »Podperšaka« za cca 5 m zaradi boljše vidljivosti. 

Občinska uprava odločno zavrača vse manipulacije o nestrokovnosti načrtovanja in izvedbe predmetnih ukrepov, kot tudi da se pri tem niso upoštevale prejete pobude občanov. Elaborat je izveden strokovno in v skladu z veljavnimi predpisi za načrtovanje in izvajanje prometnih režimov na javnih cestah. Prav tako je občinska uprava z načinom, da se pretežna dela izvedejo v lastni režiji projekt izvedla skrajno racionalno in v okviru razpoložljivih sredstev.

Kljub temu se bo predmetni elaborat torej ustrezno dopolnil tako, da se bodo izvedli tudi dodatno predlagani ukrepi in s tem upoštevale pobude občanov, v kolikor je to seveda možno ob upoštevanju pravil stroke in veljavnih predpisov. Nenazadnje je v samem elaboratu zapisano, da so ukrepi načrtovani po načelu postopnega stopnjevanja ukrepov. Kar pomeni, da so najprej predlagani blažji ukrepi, katerih delovanje oziroma učinek so bo spremljalo in ukrepe po potrebi tudi stopnjevalo.

Seveda so mnenja občanov in drugih udeležencev v prometu glede predlaganih ukrepov lahko različna. Nikakor pa ni mogoče dopustiti, da bi se ukrepi načrtovali brez ustreznih strokovnih podlag in le po željah posameznikov, kakor jim pač kdaj in kje odgovarja. Pri načrtovanju vseh prometnih režimov je na prvem mestu varnost udeležencev v prometu, kar bo občinska uprava, ne glede na različna mnenja in komentarje tudi zasledovala. Prepričani smo, da bodo izvedeni ukrepi povečali varnost udeležencev v prometu, zlasti pešcev in kolesarjev. Seveda smo še naprej odprti za vse pobude in mnenja občanov, ki jih bomo v vsakem primeru proučili in tudi na nje odgovorili.

 S spoštovanjem!

Franc Pukšič l.r.

Župan

Vse priloge si lahko ogledate na spletni strani Občine Destrnik.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi