Logo MojaObčina.si
DANES
12°C
3°C
JUTRI
16°C
2°C
Oceni objavo

JAVNA OBJAVA TEHNIČNE POSODOBITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA - ID:3907

POVZETEK ZA JAVNOST - Tehnična posodobitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica:

 

Nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) uvaja instrument tehnične posodobitve (141. in 142. členom ZUreP-3), s katerim se omogoča ažuriranje grafičnega dela prostorskih izvedbenih aktov s podatki o parcelah iz katastra nepremičnin.

V letih od 2019 do 2022 je Geodetska uprava pripravljala izboljšavo zemljiškega katastra, s katero je izboljšala položajno natančnost zemljiško katastrskih prikazov (ZKP) ter prejšnji zvezni sloj ZKP preoblikovala v zemljiško katastrski načrt (ZKN). ZKN so formalno že uveljavljeni in predstavljajo uradni podatek zemljiškega katastra, ki je v celoti nadomestil prejšnji ZKP. ZKN bo vzdrževan zgolj še z geodetskimi upravnimi postopki parcelacije zemljišč.

Ker so vsebine OPN, predvsem najpomembnejši prostorski režim – namenska raba prostora (v nadaljevanju: NRP), v veljavnem OPN pripravljene in usklajene s takrat veljavnim ZKP in ker so se z vzpostavitvijo in uveljavitvijo ZKN meje parcel pozicijsko premaknile, je nujno potrebno, da se pozicijska natančnost NRP uskladi z najnovejšim in najbolj natančnim ter uradnim podatkom ZKN.

Usklajeni podatki NRP z ZKN bodo poleg boljšega in natančnejšega prostorskega načrtovanja omogočali boljše in zanesljivejše lokacijske informacije, boljše preseke s pravnimi režimi, boljšo uporabo podatkov odmerah nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, večjo natančnost in bolje informacije v postopkih množičnega vrednotenja nepremičnin, ustreznejše in boljše upravljanje s prostorom itd.

V okviru projekta Pilot MOP je bila izdelana naloga “Metodologija za izvedbo postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora” (v nadaljevanju Metodologija), v kateri so podrobneje razdelani pristop, odprta vprašanja ter tudi vsebinske pasti izvedbe tehnične posodobitve.

Postopek uskladitve NRP iz ZKP na ZKN oziroma tehnične posodobitve se skladno z ZureP-3 lahko izvede na dva načina:

- Skladno s 141. členom ZureP-3 se tehnična posodobitev izvede v postopku priprave prostorskega izvedbenega akta oziroma v fazi priprave strokovnih podlag kot nova geoinformacijska osnova za pripravo sprememb in dopolnitev OPN. Uskladijo se vse meje NRP za celotno območje občine. Pravni režimi, ki niso v pristojnosti občine (podatki PSP) se z ZKN ne usklajujejo. - Skladno s 142. členom ZureP-3 tehnična posodobitev izvede kot samostojni postopek, ki se začne s sklepom župana. Občina osnutek tehnično posodobljenega OPN objavi v prostorskem informacijskem sistemu. Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku, ki ni krajši od 15 dni. Na podlagi pripomb javnosti občina pripravi predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta, ki ga sprejme Občinski svet s sklepom ter ga objavi v uradnem glasilu občine in prostorskem informacijskem sistemu. V okviru prevzetih del bo Občina pridobila zadnji sloj ZKN s strani Geodetske uprave RS, na katerega se prenese NRP iz veljavnega OPN.


Občina Brezovica izvaja postopek tehnične posodobitve skladno s 142. členom ZureP-3, vključno s formalno uveljavitvijo novega sloja NRP.


DIREKTNA POVEZAVA DO GRADIVA JAVNE OBJAVE TEHNIČNE POSODOBITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA  - ID:3907 NA iOBČINI:  https://gis.iobcina.si/gisapp/?a=brezovica&URL=302bf93b-2bea-4381-aac7-7261bab3b7d0


Gradivo tehnične posodobitve je javno objavljeno od 31. 01. 2024 do vključno 16. 02. 2024 v digitalni obliki na spletni strani Občine Brezovica in na portalu iOBČINA (https://gis.iobcina.si/gisapp/?a=brezovica&URL=302bf93b-2bea-4381-aac7-7261bab3b7d0).

 

V času javne objave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na objavljeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda do 16. 02. 2024 ustno na zapisnik, se pošlje na naslov Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica ali na elektronski naslov info@brezovica.si, pri čemer se pod »zadeva« navede Pripombe na javno objavo OPN TP.

 

Občina Brezovica bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani občine.

 

Osebni podatki oddani ob podaji pripomb in predlogov, se bodo v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelali le za namen uveljavitve razgrnjenega prostorskega akta ter ne bodo javno objavljeni in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter internimi akti Občine Brezovica.

Oglejte si tudi