Logo MojaObčina.si
DANES
23°C
14°C
JUTRI
25°C
11°C
Oceni objavo

3. redna seja Občinskega sveta Občine Bovec

Tretja seja OS Občine Bovec se je prvič v zgodovini Občine Bovec začela z obstrukcijo svetnikov Liste za Posočje – Bovec in Liste Naša dolina naš dom. O tem so župana Občine Bovec obvestili v zadnjem trenutku pozno popoldne na dan seje.

Zaradi obstrukcije je v uvodu župan Valter Mlekuž zato ugotovil, da svetniki niso zagotovili sklepčnosti, zaradi česar je bilo  na tretji redni seji OS Občine Bovec odločanje onemogočeno..

Prisotnih je bilo 5 svetnikov, in sicer po dva svetnika Županove liste- Gradimo Bovško naprej in SDS ter svetnica SD.

Mlekuž je v uvodu ugotavljal tudi, da trditve v zapisu, pod katerim so se podpisali svetniki omenjenih list, zakaj so se odločili za obstrukcijo, niso utemeljene, v delu tudi neresnične. Mlekuž je nato tudi na pobudo prisotnega svetnika Mihe Sotlarja prebral pojasnila, zakaj svetniki Liste za Posočje – Bovec in Liste Naša dolina naš dom obstruirajo sejo OS in vsako njihovo zapisano trditev zavrnil s utemeljenimi pojasnili in obrazložitvami.

Svetniki Županove liste-Gradimo Bovško naprej in SDS so v razpravi ugotavljali, da prisotnost Občinskih svetnikov na sejah OS ni le pravica, temveč tudi dolžnost, da so vabilo na 3. redno sejo OS in gradivo prejeli na delovni dan in ne med prazniki ter v predpisanem roku. Početje dela svetnikov z obstrukcijo v zadnjem trenutku so ocenili kot nekorektno in neetično. Povedali so tudi, da so bili vsi svetniki izvoljeni s strani občanov, ker so jim ti zaupali, da bodo delovali v korist občanov, zato se s takim načinom nikakor ne morejo strinjati in tako početje obsojajo. Res je sicer, da je legitimna pravica vsakega svetnika, da se brez pojasnila ne udeleži seje OS, vendar tak način obstrukcije ni sprejemljiv in s strani neudeleženih svetnikov tak pristop ni korekten.

 Predviden je bil DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 1. izredne seje in zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec;
 2. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2023;
 3. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2022;
 4. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 ter plan aktivnosti za leto 2023;
 5. Poročilo javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2022;
 6. Letni delovni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2023;
 7. Poročilo javnega zavoda Turizem Dolina Soče za leto 2022;
 8. Letno poročilo družbe Sončni Kanin d.o.o. za leto 2022;
 9. Sprememba cenika vozovnic za smučišče Kanin (poletje 2023);
 10. Ukinitev javnega dobra;
 11. Vprašanja, pobude in predlogi;
 12. Razno.

Poudariti je treba tudi, da bi bilo treba Zaključni račun sprejeti v skladu z Zakonom, s sklicem te seje OS pa je župan Valter Mlekuž izpolnil zakonsko obvezo. Ministrstvo za finance pojasnjuje, da pripravo zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto ureja 98. člen Zakona o javnih financah (ZJF). Tretji odstavek 98. člena ZJF določa, da župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta.

Glede na določbo 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/1861/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ki določa, da župan sklicuje seje občinskega sveta to pomeni, da mora župan predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto do 15. aprila tekočega leta uvrstiti na dnevni red seje občinskega sveta, in sicer po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta. V sprejem lahko namreč župan zaključni račun predlaga le na seji Občinskega sveta.

Rebalans Proračuna Občine Bovec za leto 2023 je nujen, saj je prišlo po sprejetju Proračuna za leto 2023 do novih situacij, po katerih se Občina Bovec vključuje v dva čezmejna projekta v sklopu Evropske prestolnice kulture GO 2025 Nova Gorica-Gorizia. Dogovori med partnerji, aktivnosti in paketi, torej tudi ovrednotenja znotraj projekta EPK 2025 do sprejemanja Proračuna Občine Bovec za leto 2023 še niso bili sprejeti, zato jih seveda ni bilo mogoče umestiti v proračun. Ker bo torej v EPK 2025 Občina Bovec projektni partner z Občino Trbiž in vodilni projektni partner z Občino Tarčento, je treba tako na prihodkovni kot v enakem znesku na odhodkovni strani proračuna te zneske potrditi z rebalansom.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC

Oglejte si tudi