Logo MojaObčina.si
DANES
22°C
5°C
JUTRI
23°C
5°C
3995

Državni infrastrukturni projekti na območju občine Borovnica v izvedbi in pred njo

Državna kolesarska povezava Borovnica - Breg

Direkcija RS za infrastrukturo je dne 12. 5. 2022 podpisala pogodbo z izvajalcem del za gradnjo odseka državne kolesarske povezave DKP R10 na odseku Borovnica - Breg. Gradnja obsega rekonstrukcijo regionalne ceste R3-642/1146 z ureditvijo površin za kolesarje v dolžini 1.325 m, vključno z ureditvijo ceste razsvetljave in ukrepov za zaščito dvoživk ter ureditev površin za kolesarje (kolesarska steza na levi strani gledano proti Bregu in kolesarski pas na vozišču na desni strani do odcepa za OPPN Breg, od tam dalje pa pločnik na levi strani in kolesarska pasova na obeh straneh).Na začetku kolesarske povezave ob regionalni cesti je predvidena izgradnja prehoda za kolesarje in pešce preko regionalne ceste in Ulice bratov Debevec z navezavo na kolesarsko stezo ob Borovniščici. Vrednost investicije znaša 1.861.745,94 EUR z DDV. Na podlagi sporazuma o sofinanciranju in sklenjenega Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske regije, Direkcija RS za infrastrukturo financira investicijo v višini 1.297.196,01 EUR z DDV, Občina Borovnica pa v višini 564.549,93 EUR z DDV. Zaključek del po gradbeni pogodbi je 31. 8. 2023.
Gradnja se je pričela v začetku septembra 2022. Do konca leta je bil z izjemo zgornjega asfaltnega sloja dokončan odsek od predvidenega prehoda za kolesarje in pešce čez regionalno cesto in Ulico bratov Debevc v do začetka naselja Breg v dolžini okoli 400 m.
Ločeno od tega odseka bo Občina Borovnica spomladi izvedla javno naročilo za izvedbo izgradnje dvosmerne kolesarske steze ob desnem bregu Borovniščice med mostovoma čez Borovniščico na Mejačevi ulici in Ljubljanski cesti v dolžini okoli 700 m. Izvedba je predvidna po zaključku prenove železniške postaja Borovnica in bo zaključena najkasneje do začetka septembra 2023.
Gradnja se je pričela v začetku septembra 2022. Do konca leta je bil z izjemo zgornjega asfaltnega sloja dokončan odsek od predvidenega prehoda za kolesarje in pešce čez regionalno cesto in Ulico bratov Debevc v do začetka naselja Breg v dolžini okoli 400 m. Ločeno od tega odseka bo Občina Borovnica spomladi izvedla javno naročilo za izvedbo izgradnje dvosmerne kolesarske steze ob desnem bregu Borovniščice med mostovoma čez Borovniščico na Mejačevi ulici in Ljubljanski cesti v dolžini okoli 700 m. Izvedba je predvidna po zaključku prenove železniške postaja Borovnica in bo zaključena najkasneje do začetka septembra 2023.

Prenova železniške proge Ljubljana - Divača med Brezovico in Borovnico
a) Prenova železniške proge
Direkcija za železniški promet je septembra 2022 pričela s prenovo železniške proge in podvozov na relaciji Brezovica – Borovnica. Od septembra do decembra 2022 so prenovili levi tir v smeri Borovnice. Maja 2023 bodo pričeli s prenovo desnega tira in podvozov. Dela naj bi zaključili do oktobra 2023.

b) Prenova železniške postaje
Od februarja do maja 2023 bo Direkcija za železniški promet prenavljala objekt železniške postaje s čakalnico in perone. Zgradili bodo tudi podhod do perona namenjenega potniškemu prometu.

c) Izgradnja elektro-napajalne postaje v Jelah
Direkcija za železniški promet bo Jelah na zgradila elektro-napajalno postajo dimenzij 15,20 * 20,20 m višine 8,52 m. Gradnja je predvidena v obdobju januar 2023 – marec 2024.

Rekonstrukcija ceste R3-642/1146 Vrhnika – Podpeč na območju Bistre z izvedbo ukrepov za dvoživke v okviru projekta LIFE AMPHICON
Poleg 25 podhodov za dvoživke ter ustreznih ograj in kanalov za njihovo usmerjanje v podhode bo pri rekonstrukciji omenjenega odseka (4,375 do km 5,700) prišlo do naslednjih sprememb:
a) Prvih tristo metrov (od gradu do konca prvega ovinka pri Galetovem izviru oz. MHE) se širina vozišča in način odvodnjavanja ne spremeni, v celoti se zamenja zgornji ustroj, prečni skloni na območju obstoječih zidov se prilagodijo višini obstoječih granitnih robnikov.
b) V naslednjem kilometru (do kapelice) se cesta razširi (s 6,5m na 8,25 m). Vzpostavi se naslednji normalni prečni profil:
- Peščena bankina 1,00 m
-  Robni pas 0,25 m 
- Vozni pas 2,75 m
- Vozni pas 2,75 m
- Robni pas 0,25 m
- Peščena bankina 1,25 m

Odvodnjavanje se uredi z asfaltnimi muldami in s prelivanjem preko bankin in brežin v jarke. Izgradnja ločene kolesarske infrastrukture in infrastrukture za pešce v sklopu rekonstrukcije omenjenega odseka regionalne ceste ni predvidena. Kolesarje se vodi po vozišču. Gradnja je predvidena med koncem januarja in koncem oktobra 2023.

Rekonstrukcija ceste R3-642/1146 Vrhnika – Podpeč z izvedbo ukrepov za dvoživke med Pakom in Goričico v okviru projekta LIFE AMPHICON
Poleg podhodov za dvoživke ter ustreznih ograj in kanalov za njihovo usmerjanje v podhode bo pri rekonstrukciji omenjenega odseka (od km 10,750 do km 11,550 ) prišlo do naslednjih sprememb:
Od Pako h. š. 33 do table, ki označuje konec naselja Pako v smeri proti Podpeči se izvede cesta v naslednjem prečnem profilu:
• Peščena bankina 0,75 m
• Kolesarski pas na vozišču 1,37 m
• Varnostni odmik 0,5 m
• Vozni pas 2,75 m
• Vozni pas 2,75 m
• Ločevalni pas 0,5 m
• Kolesarska steza (skupna površina za kolesarje in pešce) 1,75 m
• Peščena bankina 0,5 m ali oporni zid

Od konca naselja Pako do konca odseka (podhod pod železniško progo pri kapelici) se izvede rekonstrukcija cesta v naslednjem prečnem profilu:
• Peščena bankina 0,5 m
• Mulda 0,5 m
• Kolesarski pas na vozišču 1,37 m
• Varnostni odmik 0,5 m
• Vozni pas 2,75 m
• Vozni pas 2,75 m
• Varnostni odmik 0,5 m
• Kolesarski pas na vozišču 1,37 m
• Mulda 0,5 m
• Peščena bankina 0,5 m
Pred vstopom v naselja Pako iz smeri Podpeči je predvidena tudi izgradnja otoka za umirjanje prometa. Za izvedbo omenjenega odseka bo spomladi 2023 DRSI izvedla javno naročilo, začetek izvedbe je predvidena jeseni 2023.

Do konca leta 2023 bo v občini izvedena obsežna posodobitev državne cestne in železniške infrastrukture. Res je, da se bo zaradi sočasnosti izvedbe in posledično več delnih zapor prometa na eni ter povečanega števila tovornih vozil zaradi izvedbe gradbenih del, občutno podaljšali potovalni časi.  Vendar se bo po zaključku del bistveno izboljšala varnost v prometu, predvsem za pešce in kolesarje na odseku med Borovnico in odcepom za gasilski dom na Bregu ter v večjem delu naselja Pako. Zmanjšale se bodo emisije hrupa, predvsem železniškega prometa, zaradi manjših tresljajev pa na rekonstruiranih odsekih regionalne ceste. Nenazadnje pa bodo na odseku regionalne ceste skozi občino izvedeni celoviti in trajni ukrepi za zaščito dvoživk pri prehajanju regionalne ceste. Razmere bodo tako bistveno boljše, pred občino oz. njenim vodstvom pa ostaja velik izziv kako do konca naslednje evropske finančne perspektive zagotoviti, da se rekonstruira tudi odsek regionalne ceste med odcepom za gasilski dom na Pakem in Pakom h. š. 33 in ob njem zagotovi ustrezna infrastruktura za kolesarje in pešce in še večji izziv celovite rekonstrukcije regionalne ceste od mostu čez Borovniščico do meje z občino Borovnica oz. v sodelovanju z DRSI in Občino Vrhnika do novega krožišča za odcep na avtocesto na Verdu. 

Izvedba ukrepov za zaščito dvoživk na regionalni cesti Vrhnika – Borovnica – Podeč – Ig
Direkcija RS za infrastrukturo je v sklopu mednarodnega projekta LIFE AMPHICON (LIFE 18 NAT/SI/000711) v mesecu januarju 2023 pričela z izvedbo trajnih ukrepov za zmanjševanje smrtnosti dvoživk na cestah na projektnem odseku Bistra. Osrednji cilj projekta LIFE AMPHICON je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk na več območjih Nature 2000. Ljubljansko barje kot eno večjih mokrišč predstavlja pomemben življenjski prostor številnih ogroženih vrst dvoživk. Ukrepi za zmanjšanje smrtnosti dvoživk na cestah so poleg obnove njihovih življenjskih prostorov eden najpomembnejših ukrepov, s katerim jih varujemo.
Cestni odsek R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč od km 4,375 do km 5,700 je v elaboratu Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, prepoznan kot ena najbolj perečih črnih točk prehajanja dvoživk čez cesto v Sloveniji. Predvideni so trajni ukrepi na cesti, ki preprečujejo dostop živalim na cestišče (varovalne ograje) in jim omogočajo varno selitev pod cesto (podhodi in usmerjevalne ograje). Sočasno z urejanjem ukrepov za dvoživke bo izvedena tudi rekonstrukcija ceste z ureditvijo ustreznega odvodnjavanja padavinskih voda ter postavitvijo nove prometne signalizacije.
V skladu s priporočili so podhodi za dvoživke s trajnimi ograjami v projektu LIFE AMPHICON predvideni na območju Ljubljanskega barja (območje Natura 2000):
Cesta R3-642, odsek 1146 Vrhnika - Podpeč v Bistri na Ljubljanskem barju;
Cesta R3-642, odsek 1147 Podpeč - Ig med Jezerom in Podkrajem na Ljubljanskem barju;
Cesta R3-642, odsek 1146 Vrhnika - Podpeč pri Paku-Goričici na Ljubljanskem barju.
Izvedba ukrepov za dvoživke na posameznih projektnih odsekih bo potekala v več fazah. V izogib motnjam dvoživk med njihovimi selitvami preko cest, se bodo vsa gradbena dela izvajala v obdobju, ko je teh najmanj. Gradnjo bo nadzoroval gradbeni inženir, odgovoren za ustrezno izvedbo projektov. Center za kartografijo flore in favne ter Javni zavod krajinski park Ljubljansko barje bosta nadzirala pravilno izvedbo ukrepov z vidika dvoživk. Gradbena dela na projektnem odseku Bistra so se pričela v januarju 2023 in bodo trajala predvidoma 10 mesecev.

Barbara Pezdir, Vodja projekta LIFE AMPHICON, Direkcija RS za infrastrukturo

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi