Logo MojaObčina.si
DANES
12°C
-2°C
JUTRI
12°C
-0°C
Oceni objavo

Želja Občine Bohinj je, da se kategorizacija občinskih cest uredi skladno s potrebami občanov. Namen ureditve stanja ni prisvajanje zemljišč, kot se napačno namiguje v zapisih na družbenih omrežjih.

Spoštovani občani. Na družbenih medijih se pojavljajo napačne informacije glede postopka spremembe kategorizacije občinskih cest v občini Bohinj, ki bi lahko zaradi napačnih navedb in škodoželjnih pozivov sprožili nejevoljo med občani, zato vam želimo podati nekaj dodatnih pojasnil.

Občina Bohinj ima veljaven Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bohinj iz leta 2012, ki pa povsod ne odraža več dejanskega stanja v naravi. Na nekaterih odsekih so se zaradi ureditve križišč, asfaltiranja vozišč, ali deviacij obstoječih cest, spremenili poteki občinskih cest. S predmetno spremembo želi Občina Bohinj evidentirati spremembe na cestah, ki so že kategorizirane, se uporabljajo za javni promet in se na njih izvaja redno vzdrževanje (izvaja obvezna gospodarska javna služba) le tam, kjer je to potrebno. Dodatno se s predlogom nove kategorizacije občinskih cest predlaga tudi kategorizacija nekaj novih cest, ki so bile po letu 2012 urejene, se uporabljajo za javni promet, izpolnjujejo tehnične kriterije za kategorizacijo in so v lasti Občine Bohinj oz. imajo zaznambo javnega dobra. Torej Občina Bohinj s spremembo ne bo kategorizirala novih cest, ki bi potekala čez zasebna zemljišča.

Občina Bohinj se zaveda, da določene, v preteklosti kategorizirane, ceste potekajo čez zemljišča, ki so še delno ali v celoti v zasebni lasti. Občina vseh cest ne more na enkrat urediti in odkupiti, saj občinski proračun tega ne omogoča, zato vsako leto določi sredstva, ki jih porabi za urejanje in odkupe takih zemljišč.

Javna razgrnitev je namenjena seznanitvi občanov s kategorizacijo občinskih cest, kjer lahko podajo pripombe glede nove kategorizacije ali popravkov obstoječe kategorizacije, ki vključuje tudi predloge za ukinitev. Pri temu je potrebno upoštevati nekaj pogojev:

Kategorizacija novih cest

-          nova kategorizacija ceste je možna na zemljišču, kjer cesta obstaja v primerni voziščni konstrukciji (najmanj makadamsko vozišče)

-          zemljišča, po katerih se bo kategorizirala cesta, morajo biti v lasti Občine Bohinj oz. morajo imeti zaznambo javnega dobra (kategorizacija po zasebnih zemljiščih ni dovoljena)

-          cesta mora imeti izkazan javni interes (kategorizacija dovozov do posameznih objektov ni dovoljena)

Krajšanje in ukinitev obstoječe kategorizacije

-          predlog za izvzem dela ali celotne ceste iz kategorizacije mora biti utemeljen

-          izvzem dela ali celotne ceste iz kategorizacije je možen v naslednjih primerih:

o   kjer je izkazana neobstoječa ali neprimerna konstrukcija vozišča

o   kadar gre za zasebne dovoze in imajo morebitni uporabniki ceste za dostope do svojih bivališč medsebojno urejene služnosti ali lastniške deleže na zemljiščih pod kategorizirano cesto

o   kadar cesta nima javnega interesa in se z izločitvijo dela ali celote ne posega v pridobljene pravice uporabnikov pri dostopu do lastnih bivališč

Opozorili bi, da se ceste lahko izločijo iz kategorizacije, če izpolnjujejo zgornje kriterije, vendar je potrebno upoštevati, da v tem primeru Občina ni več dolžna izvajati obvezne gospodarske javne službe na taki cesti.

Občina Bohinj je bila med drugim s strani Direkcije RS za infrastrukturo pozvana, da mora na podlagi Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ, ur. List RS, št. 13/18) evidentirati dejansko rabo javnih kategoriziranih občinskih cest na območju občine, ki bodo posredovani v matično evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture na Direkcijo RS za infrastrukturo. Občina Bohinj tega zaradi zatečenega dejanskega stanja in napak v zarisu potekov ne more izvesti, dokler se ne uredi obstoječa kategorizacija.

Oglejte si tudi