Logo MojaObčina.si
DANES
22°C
14°C
JUTRI
17°C
14°C
Oceni objavo

Energetsko obvestilo Eko sklada

V članku je opisanih nekaj dejavnosti in javnih pozivov Eko sklada. Eko sklad nudi nepovratna finančna sredstva in ugodne kredite za okolju prijazne naložbe fizičnih oseb, gospodarskih družb in javnega sektorja.

Občani, ki imajo odločbo Centra za socialno delo (CSD) o denarnih socialnih prejemkih (izredni/redni denarni pomoči ali varstvenem dodatku) ali potrdilo o prejemanju denarne socialne pomoči, ki ga izda CSD, se lahko prijavijo s prijavnico za brezplačno energetsko svetovanje ENSVET na domu in paket naprav za varčevanje z energijo in vodo.

Vrednost paketa je približno 70 EUR.

Navodila so na prijavnici. Prijavnico se lahko dobi na: www.ekosklad.si.Javni poziv 86SUB-SOCOB21 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah. S pričetkom naložbe je potrebno počakati do vročitve odločbe Eko sklada.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za menjavo stare kurilne naprave v stanovanjskih stavbah za:

- novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja (kotel na lesno biomaso), višina nepovratne finančne spodbude je do 8000 EUR ali

- novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje, višina nepovratne finančne spodbude je do 4000 EUR.Javni poziv 99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb je objavljen na spletni strani Eko sklada:

http://www.ekosklad.si in v ULRS 70, z dne 20. 5. 2022.

V tem javnem pozivu so ukrepi, za katere se prizna spodbuda od A do I (vgradnja solarnega sistema v stavbi, vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogravanje stavbe, vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno- ali dvostanovanjske stavbe, vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi, toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi, toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi in vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več ukrepov, ki bodo izvedeni od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva v ULRS.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe za en ali dva ukrepa.

V primeru hkratne izvedbe 3 (treh) ali več ukrepov pa finančna spodbuda znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe.Javni poziv 104SUB-SO22 Sončna elektrarna in sončna elektrarna z baterijskim hranilnikom

Uradni list RS št. 166/2022

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije, ki je izvedena od vključno 1. 3. 2022 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: vloga) že obratuje. Kot datum izvedbe naložbe, ki je predmet te vloge, se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

- 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave z baterijskim hranilnikom in

- 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči brez baterijskega hranilnika.


Dodatne informacije se dobijo na spletni strani www.ekosklad.si, energetsko svetovalnih pisarnah mreže Ensvet ali po telefonu 051 200 730.


Andrej Svetina, energetski svetovalec mreže Ensvet


Oglejte si tudi