Logo MojaObčina.si
DANES
19°C
2°C
JUTRI
22°C
4°C
6467

Podpis pogodbe za izgradnjo dovozne ceste in komunalne infrastrukture za stanovanjsko zazidavo SN2 Zreče

Občina Zreče kot investitor je pristopila k izdelavi projekta za izgradnjo dovozne ceste in komunalne infrastrukture za stanovanjsko zazidavo SN2 Zreče. Komunalna infrastruktura bo omogočala priključevanje 22 individualnih stanovanjskih objektov v skladu z izdelanim Občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

Projekt obravnava izgradnjo dovozne ceste znotraj meje obdelave v skupni dolžini 432 m (212 m + 160 m + 60 m). Novo naselje bo nadaljevanje obstoječe stanovanjske soseske.

V sklop izgradnje dovozne ceste spada ureditev nove voziščne konstrukcije ter vozne površine ceste znotraj meje obdelave, izgradnja hodnika za pešce, ureditev odvajanja meteornih voda s ceste, izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, električne energije, javne razsvetljave, TK in KKS vodi in plinovoda.

Opis komunalnih vodov

• kanalizacijsko omrežje (meteorna in fekalna kanalizacija)

Izvedeno bo zadovoljivo odvodnjavanje meteornih in fekalnih voda v vseh vremenskih pogojih. Površinske vode iz utrjenih površin se bodo odvajale v tipske vtočne jaške ter se skupaj z vodo iz hišnih priključkov in preko kanalizacijskih cevi odvajale v revizijske jaške za zbiranje meteorne vode ter nadalje v obstoječo meteorno kanalizacijo. Fekalne vode se bodo preko priključnih jaškov in kanalizacijskih cevi odvajale v fekalne revizijske jaške ter nadalje v obstoječo fekalno kanalizacijo, ki se zaključi na ČN Zreče.

• energetska infrastruktura (električno omrežje in inštalacije)

Za potrebe napajanja objektov v okolici in za dovod električne energije oz. povezavo med obstoječo transformatorsko postajo, se bo izdelala nova kabelska kanalizacija z revizijskimi jaški. Prav tako je ob novi cesti predvidena postavitev zunanjih samostoječih elektro omaric z vso potrebno opremo.

• javna razsvetljava

Ob novem pločniku so predvidene LED luči za javno razsvetljavo na tipskih drogovih. Niz svetilk je predviden po celotnem področju nove komunalne ureditve naselja.

• TK vodi in KKS vodi

Za potrebe dovodov TK instalacij in KKS instalacij se bo do predvidenih objektov v okolici in ustrezno povezanost TK in KKS mreže izdelala kabelska kanalizacija z zaščitnimi cevmi in revizijskimi jaški.

• vodovod

Predvidena je izgradnja novega vodovod z hišnimi priključki, ki se priključi na obstoječi vodovodni sistem v upravljanju občine Zreče.

 

Predvidene osnovne količine pri izvedbi po projektu so :

 

Cesta

432m

izkop

5610 m3

gramoz

760 m3

asfalt

2805 m2

kanalizacijski vodi (meteorna in fekalna kanalizacija)

 

meteorna kanalizacija

350 m

jaški

27 kom

fekalna kanalizacija

290 m

jaški

7 kom

• javna razsvetljava

10 kom

• vodovod primarni DN 110

352 m

• vodovod sekundarni DN 32

180 m

• plinovod

320 m

 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 15. 9. 2022. Nato smo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 8. 12. 2022 izbrali izvajalca GMI, inženiring in vzdrževanje, d.o.o., Slov. Konjice, kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. Projektno dokumentacijo DGD, št. projekta: 45/18; julij 2020je izdelalo projektantsko podjetje GINS d.o.o., Vojnik. Strokovni (gradbeni) nadzor bo izvajalo podjetje

 

Vrednost pogodbenih del znaša skupaj:

vrednost del brez DDV:      697.479,31 EUR

DDV (22 %):                         153.445,45 EUR

vrednost del z DDV:           850.924,76 EUR

 

Izbrani izvajalec se obvezuje s to pogodbo prevzeta dela izvesti v roku 8 mesecev od podpisa pogodbe.

 

Vire za financiranje zagotavlja proračun Občine Zreče v celoti.


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi