Logo MojaObčina.si

Žirovnica

DANES
16°C
11°C
JUTRI
17°C
9°C
4327

Prosto delovno mesto: Višji svetovalec za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe

JAVNI NATEČAJ

Na podlagi določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF, 158/20-ZintPK-C in 203/20-ZIUPOPDVE) objavljamo javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe v občinski upravi Občine Žirovnica.

Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniškem nazivu višji svetovalec I in II.

Opis del in nalog:

  • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
  • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv s področja varstva okolja, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, urejanja prostora (občinski urbanist), upravljanja s stavbnimi zemljišči in drugim premoženjem s področja dela v lasti občine, prometa, stanovanjskega gospodarstva,
  • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih s področja dela,
  • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po nalogu ali pooblastilu župana ali direktorja OU.

Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-f, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS, 81/19 in 203/20-ZIUPOPDVE) ter pogojev, določenih v 86. in 88. členu Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

– najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) arhitekturne, gradbene, geodetske ali druge sorodne smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj, oziroma tretjino manj, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo, visoko strokovno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti,

– opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,

– opravljen strokovni izpit za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca oz. strokovni izpit iz odgovornega prostorskega načrtovanja,

– ustrezna strokovna usposobljenost za delo z računalnikom.

Od kandidata se pričakuje, da ima sposobnost za delo z ljudmi in pripravljenost za timsko delo.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen  čas s polnim delovnim časom in s 6-mesečnim poskusnim delom.

V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE) opraviti najkasneje v treh mesecih od dneva sklenitve delovnega razmerja.

V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga predstojnik imenuje v naziv pod pogojem, da navedeno usposabljanje opravi v roku enega leta od dneva sklenitve delovnega razmerja.

Prijava mora vsebovati:

– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

– izjavo kandidata, da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,

– izjavo kandidata, da ima opravljen strokovni izpit za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca oz. strokovni izpit iz odgovornega prostorskega načrtovanja,

– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,

– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Žirovnica pridobitev podatkov iz 5., 6. in 7. alineje tega odstavka iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.

Kandidati naj do 05.08.2021 pošljejo pisne prijave na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« ali na e-naslov: obcina@zirovnica.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Žirovnica, www.zirovnica.si.

Občina Žirovnica bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.

Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 04/5809100 ali 04/5809113 (Monika Kusterle).

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Številka: 110-0003/2021
Datum: 12.07.2021
Leopold POGAČAR
ŽUPAN

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi