Logo MojaObčina.si
DANES
24°C
9°C
JUTRI
24°C
8°C
Oceni objavo

11. redna seja občinskega sveta

V torek, 9. 4. 2024,  s  pričetkom ob 19. uri je v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130c, potekala 11. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko,  na kateri je občinski svet obravnaval in odločil o naslednjih zadevah:

 • pregledal sklepe in potrdil zapisnik 10. redne in 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko;
 • obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnic in svetnikov: Damijane Bistan Učakar, Roberta Novaka, Brigite Gosak, Marjana Pečovnika in Zdenke Verdel;
 • sprejel Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2023;
 • sprejel Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024;
 • sprejel Odlok o sofinanciranju gradnje cest v Občini Vransko;
 • sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec;
 • sprejel Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec;
 • sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila po hitrem postopku;
 • sprejel Lokalni energetski koncept Občine Vransko;
 • sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi;
 • potrdil  dopolnjeno število delavcev na sistemiziranih delovnih mestih v OŠ Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko za šol. leto 2023/24;
 • podal soglasje k delovni uspešnosti direktorice ZKTŠ Vransko za leto 2024;
 • sprejel sklep, da se za leto 2023 podelijo priznanja Občine Vransko, kot sledi:

o   imenovanje za častnega občana Občine Vransko

-       Jožetu Turineku – za življenjsko delo v lokalni skupnosti,

-       Vladimirju Rančigaju – za življenjsko delo v lokalni skupnosti;

 • se seznanil s Poročilom o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2023 za storitev pomoč na domu;
 • se seznanil s poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi obrokov za socialno ogrožene občane Občine Vransko za leto 2023;
 • podal soglasje k predlagani ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v višini 26,33 evra. Subvencija občine (72 %) znaša 19,01 evra, cena za uporabnike storitve pa znaša 7,32 evra na uro. Nova cena velja od 1. 5. 2024;
 • se seznanil s Poročili o poslovanju UPI Ljudske univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Glasbene šole »Risto Savin« Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ Vransko-Tabor, JZ ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec in Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko za leto 2023;
 • se seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2022;
 • se seznanil z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2023;
 • sprejel sklep o sofinanciranju obnove porušene kapele pri partizanskih grobovih na Čreti v višini 2.000,00 evrov.

 

Občinska uprava

 

Oglejte si tudi