Logo MojaObčina.si

Trebnje

JUTRI
23°C
11°C
ČE.
22°C
11°C
Avtor: Občina Trebnje,

UGOTOVITVENE ODLOČBE O PRIDOBITVI GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

Datum objave: 08. 06. 2018
Številka razpisa:

Številka: 7113-58/2017-21

Datum: 7. 6. 2018

  

Občinska uprava Občine Trebnje izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZUP), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 30. redni seji dne 6. 6. 2018, v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

 

O D L O Č B O

 

 1.    Ugotovi se, da sta nepremičnini: 

 • parcela št. 795/4 k.o. 1420 – ČEŠNJEVEK (ID 4048770);
 • parcela št. 796/3 k.o. 1420 – ČEŠNJEVEK (ID 2566175) 

grajeno javno dobro lokalnega pomena.

 

 2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parcelah, navedenih v prvi točki izreka, vpiše zaznamba o javnem dobru z naslednjimi podatki: grajeno javno dobro lokalnega pomena – cesta.

 

 3.    Stroškov postopka ni bilo.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

 

Nepremičnini, navedeni v 1. točki izreka odločbe, predstavljata del kategorizirane lokalne javne poti JP 927063 Trebnje-Vina G. 24-25,ki je v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) v lasti občine.

 

7. točka prvega odstavka 3. člena  ZUreP-2 določa, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni  splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) v 3. členu določa, da so  javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa.

 

245. člena ZUreP-2 določa, da  se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava in da Občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobrem.

 

Občinski svet  Občine Trebnje je na seji dne 6. 6. 2018 izdal sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP  v tem postopku niso nastali.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno pri organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik.

 

 

Postopek vodila:

Nastja Podržaj, dipl. upr. org., l. r.

svetovalka II

 

                Janez Pirc, mag. jav. upr., l. r.

              direktor

 

Vročiti:

1. spletna stran Občine Trebnje - javno naznanilo.

 

Številka: 7113-6/2018-10

Datum: 7. 6. 2018

  

Občinska uprava Občine Trebnje izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZUP), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 30. redni seji dne 6. 6. 2018, v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

 

O D L O Č B O

 

 1.    Ugotovi se, da je nepremičnina:

 • katastrska občina 1405 MALI VIDEM parcela 1032/3 (ID 1517466)

grajeno javno dobro lokalnega pomena.

 

 2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parceli, navedenih v prvi točki izreka, vpiše zaznamba o javnem dobru z naslednjimi podatki: grajeno javno dobro lokalnega pomena – cesta.

 

 3.    Stroškov postopka ni bilo.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

 

Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, predstavlja del kategorizirane javne poti JP 927801 (Krtina–Kuk.–Šentlovrenc)  ki je v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) v lasti občine.

 

7. točka prvega odstavka 3. člena  ZUreP-2 določa, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni  splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) v 3. členu določa, da so  javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa.

 

245. člena ZUreP-2 določa, da  se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava in da Občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobrem.

 

Občinski svet  Občine Trebnje je  na seji dne 6. 6. 2018 izdal sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP  v tem postopku niso nastali.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno pri organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik.

 

 

Postopek vodila:

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., l. r.

višja svetovalka I

 

     Janez Pirc, mag. jav. upr., l. r.

   direktor

 

Vročiti:

1. spletna stran Občine Trebnje - javno naznanilo.

 

Številka: 7113-3/2017-55

Datum: 7. 6. 2018

  

Občinska uprava Občine Trebnje izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZUP), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 30. redni seji dne 6. 6. 2018, v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

 

O D L O Č B O

 

 1.    Ugotovi se, da so nepremičnine:

 • parcela št. 979/114  k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665445);
 • parcela št. 979/116  k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665448);
 • parcela št. 979/117  k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665447);
 • parcela št. 979/118  k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665446);
 • parcela št. 2663/11  k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665333);
 • parcela št. 2184/4    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665490);
 • parcela št. 988/2      k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665513);
 • parcela št. 988/3      k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665514);
 • parcela št. 988/4      k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665512);
 • parcela št. 1047/8    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665507);
 • parcela št. 1047/9    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665506);
 • parcela št. 1047/11  k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665505);
 • parcela št. 1047/12  k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665503);
 • parcela št. 1054/5    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665496);
 • parcela št. 1053/10  k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665498);
 • parcela št. 2606/8    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665570);
 • parcela št. 2606/9    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665571);
 • parcela št. 2599/2    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665579);
 • parcela št. 2364/4    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665532);
 • parcela št.  2367/2   k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665535);
 • parcela št. 2367/3    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665533);
 • parcela št. 2372/2    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665526);
 • parcela št. 2372/3    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665524);
 • parcela št. 2659/9    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665325);
 • parcela št. 986/6      k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665443);
 • parcela št. 994/4      k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665510);
 • parcela št. 1049/9    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665501);
 • parcela št. 1055/2    k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665494);
 • parcela št. 2663/13  k.o. 1430 – KNEŽJA VAS (ID 6665321),

grajeno javno dobro lokalnega pomena.

 

2.    Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parcelah, navedenih v prvi točki izreka, vpiše zaznamba o javnem dobru z naslednjimi podatki: grajeno javno dobro lokalnega pomena – cesta.

 

3.    Stroškov postopka ni bilo.

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Nepremičnine, navedene v 1. točki izreka odločbe, predstavljajo del kategorizirane lokalne javne poti JP 925061 Mala vas-D.Kamenje-Železno,ki je v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) v lasti občine.

 

7. točka prvega odstavka 3. člena  ZUreP-2 določa, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni  splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) v 3. členu določa, da so  javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa.

 

245. člena ZUreP-2 določa, da  se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava in da Občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobrem.

 

Občinski svet  Občine Trebnje je na seji dne 6. 6. 2018 izdal sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP  v tem postopku niso nastali.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno pri organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik.

 

 

Postopek vodila:

Nastja Podržaj, dipl. upr. org., l. r.

svetovalka II

 

                Janez Pirc, mag. jav. upr., l. r.

                   direktor

 

Vročiti:

1. spletna stran Občine Trebnje - javno naznanilo.

 

Številka: 7113-44/2014-14

Datum: 7. 6. 2018

  

Občinska uprava Občine Trebnje izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZUP), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 30. redni seji dne 6. 6. 2018, v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

 

O D L O Č B O

 

 1.  Ugotovi se, da so nepremičnine:

 • katastrska občina 1421 MEDVEDJE SELO parcela 264/6 (ID 6810143)
 • katastrska občina 1421 MEDVEDJE SELO parcela 267/7 (ID 6810147)
 • katastrska občina 1421 MEDVEDJE SELO parcela 267/8 (ID 6810146)

grajeno javno dobro lokalnega pomena.

 

2.  Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parcelah, navedenih v prvi točki izreka, vpiše zaznamba o javnem dobru z naslednjimi podatki: grajeno javno dobro lokalnega pomena – cesta.

 

3.  Stroškov postopka ni bilo.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

 

Nepremičnina, navedena v 1. točki izreka odločbe, predstavlja del kategorizirane lokalne ceste LC 425601 (Dol. Nemška vas–Gomila)  ki je v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) v lasti občine.

 

7. točka prvega odstavka 3. člena  ZUreP-2 določa, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni  splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) v 3. členu določa, da so  javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa.

 

245. člena ZUreP-2 določa, da  se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava in da Občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobrem.

 

Občinski svet  Občine Trebnje je  na seji dne 6. 6. 2018 izdal sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP  v tem postopku niso nastali.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno pri organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik.

 

 

Postopek vodila:

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav., l. r.

višja svetovalka I

 

     Janez Pirc, mag. jav. upr., l. r.

   direktor

 

Vročiti:

1. spletna stran Občine Trebnje - javno naznanilo.

 

Številka: 7113-17/2016-72

Datum: 7. 6. 2018

  

Občinska uprava Občine Trebnje izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZUP), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 30. redni seji dne 6. 6. 2018, v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

 

 

O D L O Č B O

 

1.  Ugotovi se, da so nepremičnine: 

 • parcela št. 796/5   k.o. 1419 – PONIKVE (ID 6463048);
 • parcela št. 796/6   k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6463047);
 • parcela št. 796/8   k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6463052);
 • parcela št. 775/11 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6462987);
 • parcela št. 1145/2 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6463078);
 • parcela št. 1146/6 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6463075);
 • parcela št. 1146/4 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6463073);
 • parcela št. 378/28 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6462966);
 • parcela št. 782/6   k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6463016);
 • parcela št. 785/10 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6463018);
 • parcela št. 785/6   k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6463032);
 • parcela št. 742/12 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6462998);
 • parcela št. 740/6   k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6463007);
 • parcela št. 740/7   k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6463006);
 • parcela št. 379/29 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6462943);
 • parcela št. 739/3   k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6462950);
 • parcela št. 740/11 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6462947);
 • parcela št. 740/12 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6462946);
 • parcela št. 741/9   k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6463010);
 • parcela št. 791/4   k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6463044);
 • parcela št. 378/30 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6462954);
 • parcela št. 378/36 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6462960);
 • parcela št. 747/44 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6462996);
 • parcela št. 747/42 k.o. 1420 – PONIKVE (ID 6462982), 

grajeno javno dobro lokalnega pomena.

 

2.  Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parcelah, navedenih v prvi točki izreka, vpiše zaznamba o javnem dobru z naslednjimi podatki: grajeno javno dobro lokalnega pomena – cesta.

 

3Stroškov postopka ni bilo.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

 

Nepremičnine, navedene v 1. točki izreka odločbe, predstavljajo del kategorizirane lokalne ceste LC 425631 D.Ponikve-Dečja vas-J.kal,ki je v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) v lasti občine.

 

7. točka prvega odstavka 3. člena  ZUreP-2 določa, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni  splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) v 3. členu določa, da so  javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa.

 

245. člena ZUreP-2 določa, da  se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava in da Občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobrem.

 

Občinski svet  Občine Trebnje je na seji dne 6. 6. 2018 izdal sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra.

 

S tem je izdaja odločbe utemeljena.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP  v tem postopku niso nastali.

 

Po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš) se za izdajo te odločbe taksa ne plača.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno pri organu, ki je to odločbo izdal, ali jo poda neposredno na zapisnik.

 

 

Postopek vodila:

Nastja Podržaj, dipl. upr. org., l. r.

svetovalka II

 

               Janez Pirc, mag. jav. upr., l. r.

               direktor

 

Vročiti:

1. spletna stran Občine Trebnje - javno naznanilo.

Všečkaj objavo