Logo MojaObčina.si

Trebnje

DANES
18°C
-2°C
JUTRI
18°C
0°C
Avtor: Občina Trebnje,

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2018

Datum objave: 07. 05. 2018
Številka razpisa:

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17 in 11/18), objavlja župan Občine Trebnje

 

J A V N I  R A Z P I S

za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2018

 

1.    PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2018, z naslednjimi vsebinami:

-          izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,

-          spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,

-          akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,

-          organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,

-          aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:

Za sofinanciranje programov morajo prijavitelji izpolnjevati naslednje pogoje:

-          da so registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),

-          da imajo sedež v občini Trebnje,

-          da imajo urejeno evidenco o članstvu,

-          da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,

-          da izvajajo redno turistično dejavnost,

-          da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

 

MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV:

Prijaviteljem se izvedene aktivnosti v letu 2018, opredeljene v točki 1, točkujejo. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.

a)  Program dela za razpisano leto:

-       izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega

      in širšega pomena                                                                                       do 15 točk

-            spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje

pri aktivnostih pospeševanja turizma                                                         do 15 točk

-            akcije na področju ohranjanja kulturne in

naravne dediščine ter urejanju okolja                                                         do 10 točk

-       organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih

prireditev lokalnega in širšega pomena                                                      do 20 točk

-            aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka                                    do 10 točk

b) Število članov turističnega društva:

-            do petdeset članov                                                                                      do 10 točk

-            nad petdeset članov                                                                                    do 15 točk

c)  Drugo – izobraževanje članov društva                                                              do  5 točk

Prijavitelj, ki je pridobil sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice preko tega razpisa.

 

FINANČNA SREDSTVA:

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2018 znaša 11.500 EUR.

Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5%, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2018.

 

5.    Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani občine Trebnje  www.trebnje.si/. Turistična društva morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2018«. Obrazec in dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na internetni strani Občine Trebnje www.trebnje.si/, na oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali e-naslovu: silva.kek@trebnje.si.

 

6.    ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE:

Javni razpis je odprt do 6. 6. 2018. Obravnavane bodo vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom: »NE ODPIRAJ: Javni razpis – programi turističnih društev 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavržene.

 

7.    IZID JAVNEGA RAZPISA:

Občinska strokovna služba bo na podlagi določil pravilnika in javnega razpisa pripravila predlog izbora programov turističnih dejavnosti in delitev razpoložljivih proračunskih sredstev in ju posredovala županu v odločitev.

Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni s sklepom župana. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

 

 

Številka: 322-3/2018

Datum: 7. 5. 2018

 

Alojzij Kastelic, l.r.

   ŽUPAN

 

 

 

 

    

 

 

Všečkaj objavo