Logo MojaObčina.si

Starše

DANES
16°C
3°C
JUTRI
16°C
3°C
Avtor: Občina Starše,

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, obrti in turizma v Občini Starše v letu 2012

Datum objave: 20. 04. 2012
Številka razpisa: /
Sredstva: 36 000,00 EUR
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, obrti in turizma v Občini Starše v letu 2012 Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Starše (MUV št. 9/2008) ter Proračuna Občine Starše za leto 2012. I. Predmet javnega razpisa Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov. Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Starše znaša 36.000,00 €. II. Nameni, ukrepi in pogoji a) Spodbujanje začetih investicij:  Stroški materialnih investicij: zgradbe, oprema, stroji, do 40% upravičenih stroškov.  Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav, ne patentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk: do 40% upravičenih stroškov.  Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investicijskih programov: do 40% upravičenih stroškov.  Stroški izobraževanja (samo za področje dejavnosti) samostojnega podjetnika, do 100 %. Maksimalni znesek pomoči za izobraževanje podjetnika ne sme presegati 300,00 €. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 60% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let. b) Prva udeležba na sejmih ali razstavah:  Prva udeležba na sejmu ali razstavi: krijejo se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v višini do 40 % upravičenih stroškov. Upravičeni strošek je prva postavitev in delovanje stojnice na sejemski prireditvi od 01. 12. 2011 do 31. 08. 2012. Najvišji znesek pomoči ne sme presegati 4.000,00 €. V ta znesek se seštevajo dodeljene pomoči v letu 2009, 2010 in 2011. III. Upravičenci Sredstva za razvoj lahko pridobijo pravne osebe, ki:  imajo sedež na območju Občine Starše,  da poteka investicija na območju Občine Starše,  da se je investicija izvedla v času od 01. 12. 2011 do 31. 08. 2012. Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena spodbujanju izvoza. Do sredstev tudi niso upravičeni samostojni podjetniki in gospodarske družbe (majhna podjetja), ki imajo na dan prijave na javni razpis do razpisovalca Občine Starše neporavnane zapadle obveznosti. Do sredstev za razvoj niso upravičena podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Do pomoči tudi niso upravičena podjetja, ki so v finančnih težavah in prejemajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje. IV. Vsebina vloge Vlogo Občine Starše je možno dvigniti v tajništvu Občine Starše v času uradnih ur, in sicer od 19. 03. 2012 do 31. 08. 2012 na internetni strani Občine Starše:http://www.Starše.si. Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednja (pod: a - spodbujanje začetih investicij in b - prva udeležba na sejmih ali razstavah) dokazila: 1. Odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti. 2. Potrdilo o plačanih davkih. 3. Potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine Starše. 4. Izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen. 5. Izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega projekta. 6. Izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del je že dobil iz drugih virov. 7. Poslovni načrt. 8. Izpolnjeno menično izjavo in menico. Upravičenec kot zaposleni, samozaposleni, lastnik oz. ustanovitelj kateregakoli podjetja ali s.p.- ja, ki ima sedež v Občini Starše, lahko prejme do 4.000,00 € državnih pomoči s strani Občine Starše. V ta znesek se seštevajo dodeljene pomoči v letu 2009, 2010 in 2011. Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi: *stroški materialnih investicij:  dokazilo o plačilu, pogodba, gradbeno dovoljenje,  računi. *stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk:  dokazilo o plačilu,  računi. *za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih programov:  dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in investicijskih programov,  računi. *za izobraževanje  dokazilu o plačilu - račun. *za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:  dokazilo o plačilu za najem, postavitev in delovanje stojnice,  računi. Vsi vlagatelji morajo za zavarovanje priložiti izpolnjeno menično izjavo in menico. V. Rok in način prijave razpisa Rok za prijavo na javni razpis je od 19. 03. 2012 do 31. 08. 2012 oz. do porabe sredstev. Vloga, z zahtevanimi dokazili, mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno oddana v tajništvu Občine Starše, Starše 93, 2205 STARŠE, najkasneje do roka prijave. Upravni organ Občine Starše lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v določenem roku, se s sklepom zavrže. Vse vloge bo obravnavala komisija, ki jo s Sklepom imenuje župan. Komisija bo sprejela sklep o dodelitvi sredstev najkasneje v roku 15 dni od poteka roka za prijave. Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Starše, Starše 93/I, 2205 STARŠE ali po telefonu 02/686-48-00 ali 686-48-09 (Terezija Mohorko in Bogdan Rokavec) ali po epošti: obcina@starse.si oz. terezija.mohorko@starse.si, bogdan.rokavec@starse.si. OBČINA STARŠE ŽUPAN Bojan KIRBIŠ

Všečkaj objavo