Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
31°C
16°C
NED.
31°C
15°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Občine Šempeter - Vrtojba

Datum objave: 18. 03. 2021
Številka razpisa: 4781-8/2021-1

Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021 z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem, objavlja


JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo nepremičnine v lasti Občine Šempeter - VrtojbaJavno zbiranje ponudb bo objavljeno na spletni strani občine http://www.sempeter-vrtojba.si in na oglasni deski Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, od dne 19. 3. 2021 do vključno dne 9. 4. 2021.


1.        Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šempeter – Vrtojba,

Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.


2.      Predmet prodaje in izhodiščna cena

Predmet prodaje je skrajni jugozahodni del nepremičnine s parc. št. 720/1, k. o. 2315 Šempeter, v približni izmeri 500 m2, kot na skici – grafična priloga označeno z rdečo barvo. Zemljišče je nepravilne oblike in v naravi predstavlja travnato površino, ki se spušča v smeri vzhod – zahod.

Parcela je nezazidano stavbno zemljišče, po namenski rabi pretežni del – 64% stavbnega zemljišča predstavlja območje za stanovanja in preostali del 36 % pa stavbno zemljišče, območje za zelene površine-območje za rekreacijo, zelenje in drugo.

Zemljišče je komunalno opremljeno.


Na nepremičnini, ki je predmet prodaje je od leta 2004 dalje v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica vožnje z vsemi vozili in peš hoje, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 720/7 te k. o..


Izhodiščna cena za del zemljišča v približni izmeri 500 m2 znaša 39.500,00 EUR, oziroma 79,00 €/m2. V ceno ni vštet DDV, ki ga plača kupec.

Cenitev je opravil sodni izvedenec za gradbeništvo Stojan Vičič dne, 16. 2. 2021.


Najugodnejši ponudnik se zaveže v roku 90 dni po podpisu prodajne pogodbe izvesti parcelacijo na svoje stroške, kot izhaja iz grafične priloge dokumentacije.

Po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji, bosta pogodbeni stranki z aneksom k prodajni pogodbi ugotovili tudi dejanski obseg odkupa ter uredili morebitni poračun kupnine, dokaterega bi prišlo v primeru odstopanja v površini kupljene nepremičnine. Razlika v kupnini se poračuna z upoštevanjem vrednosti dosežene na javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnine.


3.      Potrdilo o plačani varščini

Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, to je 3.950,00 EUR, na transakcijski račun  Občine Šempeter - Vrtojba, št: 0138 3010 0014 409 proračun, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 00, koda namena: z navedbo »plačilo varščine za javni razpis-nepremičnina«.

4.      Pogoji prodaje

a)    Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake nepremičnine ki je predmet prodaje.

b)    Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

c)     Za stavbno zemljišče, ki je predmet prodaje, velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim prostorskim aktom, pri čemer ne sme izvajati nobenih posegov v varovalne pasove obstoječih komunalnih vodov (vodovod, plinovod, kanalizacija…).

d)    Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.

e)    Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se izroči po prejemu celotne kupnine.


5.      Ponudba

Ponudba mora vsebovati:

a)       Izpolnjen obrazec »Ponudba za nakup nepremičnine« (Priloga 1),

b)      Obvezne priloge k ponudbi:

·        dokazilo o plačani varščini

·        dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni).6.      Način in rok plačila kupnine

Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 15 (petnajst) dni po izdaji računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.


7.       Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika

a)    Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »NE ODPIRAJ- JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE« na naslov: Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 9. 4. 2021 do 12.00 ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v Glavno pisarno Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.

b)    Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe iz sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.

c)     Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo organizator obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 7.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

d)    Ne glede na prejšnjo c) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

e)    Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisane pogoje in ponudil najvišjo ceno. V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje na način javne dražbe. V primeru javne dražbe se za izklicno vrednost določi vrednost, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, pri čemer se kot varščina v postopku javne dražbe šteje že vplačana varščina v postopku javnega zbiranja ponudb. Javna dražba bo izvedena v roku zavezanosti ponudnikov za dane ponudbe, sicer javno zbiranje ponudb ni uspešno. Cene in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči.

f)     Organizator si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, odstopi od pogajanj.

g)    Kupec se zaveže poleg kupnine plačati še DDV, strošek cenitve nepremičnine, strošek geodetske izmere, strošek notarske overitve podpisa prodajalca in vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

h)    Ponudba veže ponudnika do 10. 7. 2021 in do tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti.

i)      Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, (Coroninijev dvorec v pritličju objekta), 5290 Šempeter pri Gorici, 12. 4. 2021 ob 10.00 uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Neposredno pred začetkom javnega odpiranja ponudb se bo opravil popis navzočih na javnem odpiranju ponudb. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje postopkov razpolaganja z občinskim premoženjem(v nadaljevanju komisija). O poteku javnega odpiranja ponudb se vodi zapisnik.

j)     Izbrani ponudnik mora v roku 15 (petnajst) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi organizator, v nasprotnem primeru lahko organizator k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.


8.      Kontaktne osebe

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, na tel. 05 / 33 51 000 ali 05 / 33 51 626 (Regina Dragoljević) ali mail: info@sempeter-vrtojba.si.


Všečkaj objavo