Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
31°C
16°C
NED.
31°C
15°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Javno zbiranje ponudb za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave v Občini Šempeter-Vrtojba

Datum objave: 06. 09. 2021
Številka razpisa: 4301-11/2021-1

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227, ID št. za DDV: 44857390

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

S tem zbiranjem ponudb Občina Šempeter-Vrtojba poziva zainteresirane ponudnike k vložitvi pisnih ponudb za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave za obdobje treh let od izdanega dovoljenja za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave.

Občina Šempeter – Vrtojba omogoča oglaševanje na drogovih javne razsvetljave na naslednjih lokacijah v Šempetru pri Gorici: Cesta prekomorskih brigad (16 tabel), Cesta goriške fronte (2 tabli), Vrtojbenska cesta (3 table), Goriška ulica (4 table), Žnidarčičeva ulica (5 tabel) in Polje (3 table). Navedene drogovi javne razsvetljave že omogočajo oglaševanje, ponudniki morajo pridobiti dovoljenje za oglaševanje na teh drogovih javne razsvetljave. Ponudniki lahko podajo ponudbo tudi za oglaševanje na drugih drogovih javne razsvetljave, ki so v lasti Občine Šempeter – Vrtojba in še nimajo nameščenih oglasih tabel. V tem primeru morajo ponudniki pridobiti dovoljenje, da sami na svoje stroške namestijo dodatne oglasne table, ki morajo biti enakih dimenzij, oblike in izdelane s podobnega nerjavečega materiala, kot so obstoječe. Vzdrževanje tabel izvaja ponudnik za ves čas, za katerega bo pridobil dovoljenje za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave.

Cena za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave znaša 0,5 EUR/dan za vsak oglas na posameznem drogu javne razsvetljave. Z izdanim dovoljenem za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave bo odločeno tudi o plačilu občinske takse za oglaševanje, ki se bo plačevala za polovico leta v naprej.

Ponudnik, ki mu bo izdano dovoljenje za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave za obdobje treh let, bo imel možnost spreminjanja (večanja ali manjšanja) števila oglaševalnih mest v obsegu kot bo določen z novim dovoljenjem.

Ponudniki, ki ne bodo plačevali občinske takse za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave bodo pozvani, da oglasne table odstranijo na svoje stroške, v kolikor to ne bodo storili, jih bo odstranila občina na stroške ponudnika.

3. POGOJI ZA UDELEŽBO NA ZBIRANJU PONUDB:

3.1. Ponudniki predložijo pisno ponudbo, s katero se odločijo o številu in lokaciji drogov javne razsvetljave na katerih bodo oglaševali ter se zavežejo k plačilu občinske takse za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave na podlagi cene navedene v prejšnjem poglavju.

3.2. Izbrani ponudnik bo dobil dovoljenje za posebno rabo javnih površin za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave, v katerem bo določen tudi način plačevanja občinske takse za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave.

3.3. Z dovoljenjem, ki ga pridobi ponudnik, se mu omogoči, da na svoje stroške postavi oglasne table na drogovih javne razsvetljave.

3.4. Ponudnik po poteku roka za oglaševanje sam na svoje stroške odstrani oglasne table z drogov javne razsvetljave. V nasprotnem primeru oglasne table odstrani občina na stroške ponudnika.

4. VSEBINA PONUDBE:

4.1.Vsak ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti:

podatke o ponudniku (naziv ponudnika, naslov, matično številko, davčno številko, izpis iz poslovnega registra);

•popis drogov javne razsvetljave kjer želi ponudnik oglaševati;
• izjavo, da sprejema ceno za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave, ki  znaša 0,5 EUR/dan za vsak oglas na posameznem drogu javne razsvetljave;

• izjavo, s katero ponudnik navede dosedanje reference, ki jih ima na področju oglaševanja.

4.2.Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako ”Ne odpiraj – ponudba za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave” in sicer osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici.

4.3. Popolne ponudbe z vsemi prilogami je potrebno posredovati do 28. 9. 2021 do 12.00 ure.

5. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne podrobne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na sedežu Občine Šempeter-Vrtojba, kontaktna oseba mag. Peter Ptičak, tel.: 05 33 51 000, elektronski naslov: info@sempeter-vrtojba.si.

6. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

6.1. Javno odpiranje prispelih ponudb bo 30.09.2021 s pričetkom ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici.

6.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb za oglaševanje na istih drogovih javne razsvetljave, bo komisija ponudnike, točkovala na način, da višje število točk dobijo ponudniki, ki imajo več referenc z opravljanjem dejavnosti oglaševanja na drogovih javne razsvetljave. Komisija lahko izbere enega ali več ponudnikov za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave, glede na število doseženih točk in število drogov javne razsvetljave, za katere so ponudniki podali svoj interes.

6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za javno zbiranje ponudb.

7. OBJAVA

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba, pod rubriko Razpisi, pozivi, naznanila in razglasi.

mag. Milan Turk

ŽUPAN

Všečkaj objavo