Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
30°C
19°C
SOB.
32°C
18°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Razpis za nagrajevanje mladih talentov na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih v letu 2019

Datum objave: 07. 10. 2019
Številka razpisa: 67103-1/2019-2
Sredstva: 9000€

Na podlagi 28. in 90. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19 in 55/19), Pravilnika o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih (Uradni list RS, št. 113/06) in sklepa župana o razpisu za nagrajevanje mladih talentov Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2019 št. 67103-1/2019-1, Občina Šempeter - Vrtojba objavlja naslednji

 

RAZPIS ZA NAGRAJEVANJE MLADIH TALENTOV NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE IN IZOBRAŽEVANJA IN NA DRUGIH PODROČJIH V LETU 2019

 

  1. Predmet razpisa je nagrajevanje izjemnih dosežkov in programov mladih talentov na področju športa, na področju kulture in izobraževanja in na drugih področjih doseženih  v šolskem/študijskem letu 2018/2019.

2.  Na razpis se lahko prijavijo mladi občani s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter - Vrtojba, stari do 28 let, ki so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih, dokazljive s priznanji, s potrdili društev, klubov, izobraževalnih organizacij, organizatorjev tekmovanj,…, z nagradami in kolajnami s tekmovanj, s potrdili o objavljenih delih, s potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih in s kritikami dosežkov oz. odličen učni uspeh za učence in dijake v preteklem šolskem letu oz. povprečna ocena najmanj 9 za študente v preteklem študijskem letu, v primeru uveljavljanja pravice do denarne nagrade na področju izobraževanja.

Kot izjemni dosežek na področju športa se šteje:

-   1. mesto doseženo na državnem/mednarodnem tekmovanju,

-   2. mesto doseženo  na državnem/mednarodnem tekmovanju,    

-   3. mesto doseženo  na državnem/mednarodnem tekmovanju,  

-   1. mesto doseženo  na regijskem tekmovanju,

-   nastopi v državni reprezentanci,

-   nastopi v olimpijski reprezentanci,

-   posebne nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki.

Kot izjemni dosežek na področju športa se štejejo le uvrstitve registriranih športnikov.

V skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 21/2018) je posameznik registriran kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ZŠIS-POK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Športnik je tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let. Mednarodna tekmovanja so tekmovanja po predhodnem izboru na državnem tekmovanju na področju športa; je na tekmovanju udeleženih najmanj 5 držav; tekmovanje ima večletno tradicijo oziroma je bilo pred objavo javnega poziva za posamezno šolsko oziroma študijsko leto organizirano najmanj petkrat.

Kot izjemni dosežek na področju družbenega življenja (kultura, izobraževanje, drugo) se šteje:

-   1. mesto oz. zlato priznanje, doseženo na državnem/mednarodnem tekmovanju,

-   2. mesto oz. srebrno priznanje, doseženo  na državnem/mednarodnem tekmovanju,    

-   3. mesto oz. bronasto priznanje, doseženo  na državnem/mednarodnem tekmovanju,  

-   1. mesto oz. zlato priznanje, doseženo  na regijskem tekmovanju,

-   posebne nagrade, priznanja ali

-  drugi javni dosežki (potrdila o objavljenih delih, sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, recenzije dosežkov na izobraževalno-znanstvenem področju, priporočila ustanov, potrdila in priporočila gospodarskih združb o pomembnih raziskovalnih in drugih prispevkih kandidata).

Vlagatelj lahko uveljavlja individualni izjemni dosežek oziroma izjemni dosežek, dosežen v skupini, ki šteje največ pet članov.

Kot izjemni dosežek se štejejo dosežki iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev, priznanja za najboljše raziskovalne naloge, udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti, nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni, objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu, najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih. V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08, 40/09 – ZŠtip-A, 45/09, 56/13 – ZŠtip-1 in 35/14) so državna tekmovanja tista, kjer ima organizator javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja;  so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno; in je uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja. Mednarodna tekmovanja so tekmovanja po predhodnem izboru na državnem tekmovanju na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razvojne dejavnosti, umetnosti; je na tekmovanju udeleženih najmanj 5 držav; tekmovanje ima večletno tradicijo oziroma je bilo pred objavo javnega poziva za posamezno šolsko oziroma študijsko leto organizirano najmanj petkrat.

 

3.  Prijavi na razpis na predpisanem obrazcu, je potrebno priložiti:

-          izpolnjen predpisani obrazec s kratko predstavitvijo izjemnih dosežkov in programa, s podpisanim soglasjem,

-          dokazila o izjemnih dosežkih oz. posebni nadarjenosti, doseženih v preteklem šolskem/študijskem letu ,

-          dokazilo o učnem uspehu predhodnega šolskega oz. študijskega leta (le prijave za področja izobraževanja),

-          druga potrdila (priporočila, mnenja, …).

 

4.  Sklad proračunskih sredstev za enkratno nagrajevanje izjemnih dosežkov in programov mladih talentov v letu 2019 znaša  9.000,00 EUR.

 

5.  Upravičenost za dodelitev enkratnih denarnih nagrad in višino le-teh bo ugotavljala in določala Komisija za nagrajevanje mladih talentov na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih.

 

6. Rok za oddajo vlog je 28. oktober 2019

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem razpisnem obrazcu. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v Glavni pisarni ali posname s spletne strani Občine Šempeter - Vrtojba www.sempeter-vrtojba.si.

 

7.  Vlagatelji naj svoje vloge oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici, obvezno s pripisom »Prijava na razpis za nagrajevanje mladih talentov« in »Ne odpiraj«. Osebno oddanih vlog, ki morajo biti v zapečateni ovojnici se ob sprejemu ne bo pregledovalo.

 

Vlog, ki bodo vložene po razpisnem roku ali jih ne bo vložila upravičena oseba komisija ne bo obravnavala. Priložene dokumente in navedbe v vlogi bosta preverjali komisija in občinska uprava. Potrdil in dokazil se po zaključku razpisa ne bo vračalo.

 

Prosilci bodo o upravičenosti do dodelitve enkratne denarne nagrade in o višini dodeljenih sredstev obveščeni predvidoma v 30 dneh po zaključku javnega razpisa.

Všečkaj objavo