Logo MojaObčina.si
DANES
14°C
13°C
JUTRI
7°C
0°C

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020

Datum objave: 20. 03. 2020
Številka razpisa: 322-1/2020-1
Sredstva: 9 000,00 EUR

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/2019, 58/2019 in 10/2020) in Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 66/2017 - v nadaljevanju pravilnik) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja naslednji

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020

 

1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov turističnih društev na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020, ki promovirajo območje Občine Šempeter-Vrtojba z naslednjimi aktivnostmi:

 • organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
 • sodelovanje na sejmih in drugih turističnih prireditvah,
 • izvajanje promocijske in informativne turistične dejavnosti,
 • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma,
 • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih točk, čistilne akcije, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti pomembnih za razvoj turizma,
 • aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
 • oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja,
 • organiziranje tekmovanj s področja turizma.

 

2. Opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis   

Na javni razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so registrirana po Zakonu o društvih,
 • da imajo sedež na območju Občine Šempeter - Vrtojba,
 • da delujejo na območju Občine Šempeter - Vrtojba na področju turizma vsaj eno leto,
 • da imajo v temeljnem aktu opredeljeno turistično dejavnost,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
 • da imajo poravnane vse obvezne zakonske in poslovne obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba, ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba,
 • da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
 • da izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika,
 • da razpisu predložijo veljavno letno poročilo za preteklo leto in finančni ter vsebinski program za tekoče leto.

 

3. Višina razpisanih sredstev

Višina razpisanih sredstev namenjenih sofinanciranju dejavnosti turističnih društev znaša 9.000 € in so predvidena na proračunski postavki 041 407 – Sredstva za turistične programe. 

Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:

 • do 80% na osnovi predloženega letnega programa po področjih iz 10. člena pravilnika oz. 1. točke tega razpisa,
 • do 20% na osnovi projektov.

 

4. Obdobje upravičenih stroškov

Obdobje nastanka upravičenosti stroškov je od 11. 11. 2019 do 10. 11. 2020. 

 

5. Izplačevanje dodeljenih sredstev

Upravičenci bodo najprej dobili odločbo o dodelitvi sredstev, po preteku pritožbenih rokov pa pogodbo s katero se bo uredilo medsebojna razmerja. S pogodbo je možno odobriti do 30 % predplačila z odločbo odobrenih sredstev. Vendar morajo biti za vsa tako odobrena sredstva najkasneje do 15.11.2020 dostavljena dokazila, ki izkazujejo izvedbo programov in projektov. Kot dokazila je potrebno priložiti fotokopije računov, pogodb, potrdil o plačilu računov oz. pogodb ter dokazil, ki izkazujejo izvedbo prijavljenih programov in projektov. V kolikor za predplačila z odločbo odobrenih sredstev ne bo dokazil, oziroma bodo sredstva iz predplačila nenamensko uporabljena, bo moral prejemnik sredstva vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Ostala dodeljena sredstva se bodo izplačevala na podlagi pisnih zahtevkov, ki jih lahko prejemniki sredstev oddajo takoj po zaključku odobrenih programov oz. projektov ali skupaj s poročilom za tekoče leto. 

Aneks k pogodbi je mogoče skleniti v primeru, da je bilo zaradi nepredvidenih okoliščin nemogoče izvesti katerega od programov ali projektov navedenih v pogodbi. V takem primeru je možno sredstva za neizvedene programe in projekte, na podlagi podpisanega aneksa, porabiti na ostalih programih in projektih, ki so bili odobreni.

K zahtevkom je potrebno priložiti fotokopije računov, pogodb, potrdil o plačilu računov oz. pogodb ter dokazil, ki izkazujejo  izvedbo prijavljenih programov in projektov. 

Upoštevana bodo dokazila, ki bodo izkazovala porabo sredstev od 11. 11. 2019 do 10. 11. 2020.

 

6. Oddaja poročila za tekoče leto o izvedenih aktivnostih

Prejemniki sredstev morajo najkasneje do 15. 11. 2020 oddati poročilo za tekoče leto o izvedenih aktivnostih. Poročilo mora vsebovati opis izvedenega programa oz. projekta, navedbo sodelujočih, časovno obdobje, dosežene cilje in celotno finančno konstrukcijo za vsak odobren program oz. projekt posebej.

V primeru, da program/projekt ne bo v celoti izveden do 15. 11. 2020 mora prejemnik sredstev najkasneje do 15. 11. 2020 dostaviti občini obrazložitev in utemeljitev podaljšanja roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, saj v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev. Če občina ugotovi, da je potrebno obrazložitev in utemeljitev za podaljšanje roka iz prejšnjega odstavka dopolniti, določi prejemniku sredstev rok, v katerem mora predložiti dopolnjeno poročilo. V kolikor prejemnik sredstev v zahtevanem roku ne predloži dopolnjene obrazložitve in utemeljitve, občina lahko odstopi od pogodbe. V tem primeru je prejemnik sredstev dolžan občini povrniti vsa prejeta sredstva, skupaj z obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. V primeru odobritve podaljšanja roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan mora prejemnik sredstev oddati občini poročilo takoj po izvedbi programa oz. projekta, vendar najkasneje do 15. 12. 2020.

 

7. Merila za vrednotenje programov in projektov turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba 

Na javnem razpisu lahko turistično društvo pridobi največ 100 točk. Turistično društvo naj v »obrazec 3 - vsebinski in finančni program turističnega društva za leto 2020» zelo natančno napiše vsebino, cilje, terminski načrt in finančno konstrukcijo programov in projektov. V kolikor turistično društvo izpolni le posamezne rubrike obrazca 3, preostale rubrike prečrta.

Pod programi društev se štejejo redne programske aktivnosti, ki so se izvajale že preteklo leto. Posamezno društvo lahko prijavi poleg predloženega letnega programa največ tri projekte s področja turizma na območju občine.

Komisija za izbor in oceno prijavljenih programov in projektov na javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba bo pri vrednotenju programov in projektov upoštevala naslednja merila:

 

1. Število članov turističnega društva (do 9 točk)

       - do 10 (3 točki)

       - od 11 do 50 (5 točk) 

    - od 51 do 100 (7 točk) 

    - nad 101 (9 točk) 

 

2.  Organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (do 12 točk) – Komisija za izbor in oceno prijavljenih programov in projektov bo glede na obrazložitev v prijavi presojala, ali gre za prireditev lokalnega ali širšega pomena 

 • prireditev lokalnega pomena (2 točki)
 • prireditev širšega pomena (3 točke)

 

3.  Sodelovanje na sejmih in drugih turističnih prireditvah (do 8 točk)

 • sodelovanje na vsakem posameznem sejmu in drugih turističnih prireditvah v državi, kjer turistično društvo predstavlja Občino Šempeter-Vrtojba (1 točka)

 

4.  Izvajanje promocijske in informativne turistične dejavnosti (do 20 točk) - Komisija za izbor in oceno prijavljenih programov in projektov bo glede na vsebino in naklado posameznega izdelka določila število točk 

 • izdelek (letaki, brošure,…) (do 5 točk)

 

5. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma (do 5 točk)

 • vsako posamezno organiziranje predavanja ali delavnice v zvezi z vzpostavitvijo novih turističnih ponudb na območju Občine Šempeter-Vrtojba (1 točka)

 

6. Akcije na področju: (do 20 točk) 

 • posamezna akcija na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine (2 točki)
 • posamezna akcija na področju urejanja in olepšanja okolja (2 točki)
 • posamezna akcija na področju ohranjanja starih šeg in navad (običajev) (2 točki)
 • posamezna akcija na področju urejanja in vzdrževanja poti (2 točki)
 • posamezna akcija na področju urejanja in vzdrževanja razglednih točk (2 točki)
 • posamezna akcija na področju organiziranja in izvajanja čistilnih akcij (2 točki)
 • posamezna akcija na področju spodbujanja k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti pomembnih za razvoj turizma (2 točk)

 

 1. Aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino (do 3 točke)
 • vsako posamezno organiziranje delavnice za otroke in mladino (1 točka)

 

8. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja (do 20 točk)

 • vsako posamezno oblikovanje nove ponudbe turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja (5 točk)

 

9. Organiziranje tekmovanj s področja turizma (do 3 točke)

 • vsako posamezno organiziranje tekmovanja (1 točka)

 

Točke pridobljene glede na število članov turističnega društva se bodo dodale tistim programom in projektom, za katere se bodo odločila posamezna turistična društva.

 

8. Dokumentacija, ki jo morajo vlagatelji priložiti k prijavi

Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanem razpisnem obrazcu z vsemi obveznimi prilogami. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v glavni pisarni Občine ali posname s spletne strani Občine Šempeter-Vrtojba www.sempeter-vrtojba.si.

 

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje:

 • obrazec 1 - osnovni podatki prijavitelja in odgovorne osebe prijavitelja,
 • obrazec 2 - izjava,
 • obrazec 3 - vsebinski in finančni program turističnega društva za leto 2020,
 • obrazec 4 - podpisan in žigosan osnutek pogodbe o sofinanciranju turističnih društev v

                      Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020,

 • fotokopija odločbe o registraciji turističnega društva, ki odraža zadnje stanje,
 • fotokopija temeljnega akta organizacije, ki odraža zadnje stanje,
 • fotokopija letnega poročila o delu za preteklo leto.

 

9. Rok za prijavo

Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali oddana osebno v glavni pisarni najkasneje do vključno 12. maja 2020 na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici. 

 

Zaradi obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se rok za prijavo na razpis podaljša na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS št. 36/20 in 61/20), ki določa:

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, se s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom tega zakona. Če z iztekom roka za uveljavitev pravice preneha istovrstna pravica, se šteje, da je prenehala z iztekom roka iz prejšnjega stavka.


Drugi člen navedenega zakona pa določa:

Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

 

Nov rok za oddajo vlog je 9. 6. 2020.

 

Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:

•   v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja,

•   v spodnjem levem kotu besedilo »PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE

      TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA V LETU 2020 – NE ODPIRAJ«,

•    na desni strani naslov občine.

 

PREPOZNE PRIJAVE BODO S SKLEPOM ZAVRŽENE.

 

10. Obvestilo o izidu rezultatov javnega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni z odločbo najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav.

 

11. Podpis pogodbe

S prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev  v letu 2020. 

 

                                                                                                                                     mag. Milan Turk

                                                                                                                                               župan 

Všečkaj objavo