Logo MojaObčina.si
DANES
10°C
-2°C
JUTRI
10°C
3°C

Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2020

Datum objave: 30. 12. 2019
Številka razpisa: 61902-30/2019-2
Sredstva: 22 200,00 EUR

Občina Šempeter - Vrtojba v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/12 in 102/12) ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/19 in 58/19), objavlja

 

 

Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2020

 

1.  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov prostovoljnih in neprofitnih organizacij, ki se bodo izvajali na območju oz. za območje Občine Šempeter-Vrtojba:

- humanitarnih in invalidskih organizacij,

- dobrodelnih organizacij,

- organizacij za samopomoč,

- drugih društev, zavodov in organizacij, ki izvajajo programe na področju sociale, zasvojenosti, socialnega varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne programe in so registrirani za opravljanje te dejavnosti

Razpisna sredstva niso namenjena za sofinanciranje formalnega izobraževanja, nakupa in vzdrževanja nepremičnin in opreme, stroškov dela izvajalcev programov/projektov in programov/projektov, ki so sofinancirani iz drugih razpisov občine.

 

2.   Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci programov; društva, zveze društev, klubi, združenja in druge organizacije (v nadaljevanju izvajalci), ki so registrirana za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa in izpolnjujejo naslednje pogoje:

- izvajalec ima sedež (ali sedež enote) v občini Šempeter-Vrtojba oz. na območju UE Nova Gorica

- izvajalec ima sedež izven območja iz prve alineje, vendar je registriran v skladu z Zakonom o društvih in ima vsaj 10 članov, ki so občani občine Šempeter-Vrtojba

- program ali projekt izvajajo na območju občine Šempeter-Vrtojba ali izven, če v njem aktivno sodelujejo občani občine Šempeter-Vrtojba

- nimajo neporavnanih obveznosti do občine

- delujejo najmanj eno leto

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev zastavljenega programa dela

- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja

- imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvajanje programa

- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi

Posamezni izvajalec programov lahko na razpis kandidira le z eno vlogo.

Za izvajalce programov se po tem pravilniku ne štejejo organizacije po Zakonu o gospodarskih družbah.  

 

3.  Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na ustreznem obrazcu, ki je priloga razpisu in priložiti naslednje obvezne priloge:

- izpolnjen predpisan obrazec s finančno ovrednotenim letnim program dela, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oz. iz drugih virov pridobljenih sredstev

- izjava o sprejemanju pogojev razpisa

- poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2019

- odločba o podelitvi statusa javnega interesa (če uveljavljate)

- seznam članov/uporabnikov občanov (ime in priimek, kraj bivanja)

- fotokopijo Odločbe o registraciji*,

- fotokopijo statuta*.        

*Priloge iz 6. in 7. alineje priložijo le tisti prijavitelji, ki v letu 2019 niso bili sofinancirani s strani Občine Šempeter-Vrtojba oziroma prvič kandidirajo za sredstva iz proračuna občine oziroma je prišlo do sprememb v aktih prijavitelja.

 

4.  Višina razpisanih sredstev za financiranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti okvirno znaša 22.200,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.

 

5. Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi pravilnika obravnavala komisija.

 

6. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali oddana osebno v glavni pisarni (do 14. ure) najkasneje do srede, 22. januarja 2020, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Družbene dejavnosti, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.

Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v glavni pisarni občine ali posname s spletne strani www.sempeter-vrtojba.si.

 

7.  Na prednji strani kuverte mora biti navedeno:

- naziv in naslov prijavitelja

- v spodnjem levem kotu opozorilo »Javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti - ne odpiraj«

- na desni strani naslov občine

Z  oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

 

9. Komisija ne bo obravnavala prijav:

- ki bodo prispele po roku,

- ki jih ne bo vložila upravičena oseba,

- ki ne bodo zajemale programov na področju ali za področje Občine Šempeter-Vrtojba.

Vlagatelji bodo o upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po zaključeni obravnavi pristojne komisije.

V primeru prispetja več vlog od enega izvajalca programov, bo komisija vse programe združila v eno vlogo.

 

10.  Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba  o izvajanju izbranih programov ter višini in načinu sofinanciranja  v letu 2020.

 

 

Šempeter pri Gorici, 27. december 2019

 

           

ŽUPAN

mag. Milan Turk

Všečkaj objavo