Logo MojaObčina.si
DANES
28°C
11°C
JUTRI
28°C
12°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2021

Datum objave: 17. 03. 2021
Številka razpisa: 0934-1/2021-4
Sredstva: 93 000,00 EUR

Občina Šempeter-Vrtojba na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20), Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 32 /18, 128/20 in 36/21) in Letnega programa športa v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021 (Uradni list RS, št. 36/21) objavlja


JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov športa,

ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2021  1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci letnega programa športa:

-       športna društva inzveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini

-       zavodi, pravne osebe, ustanove, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne določa drugače.

2.   Občina sofinancira športne programe izvajalcev, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

-       so registrirani v skladu s predpisi  in imajo sedež v občini najmanj eno leto pred objavo razpisa in pretežno delujejo na njenem območju in je njihova (pretežna) dejavnost izvajanje športnih programov

-       imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu

-        imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa

-       izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti

-       izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur, razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen

-       program je neprofitne oziroma nekomercialne narave

-       imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina

-       so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do občine na podlagi javnega razpisa na področju športa v preteklem letu

Na razpisu se ne sofinancirajo športni programi vzgojno izobraževalnih zavodov, ki predstavljajo njihovo redno dejavnost.

3. Višina sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov športa okvirno znaša 93.000,00 EUR. Občina si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.

4.  Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:

Program

Sredstva v EUR

1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

8.500,00

2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

500,00

3 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

24.000,00

4 Kakovostni šport

5.800,00

5 Vrhunski šport

1.000,00

6 Šport invalidov

500,00

7 Športna rekreacija

6.000,00

8 Šport starejših

1.000,00

9 Športni objekti in površine za šport v naravi

28.000,00

10 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

500,00

11 Delovanje športnih društev

12.200,00

12 Druge športne prireditve in promocija športa

5.000,00

V kolikor se pri prijavah na razpis izkaže, da so potrebna sredstva za sofinanciranje najema športnih objektov nižja od 28.000,00 EUR, se razlika teh sredstev vrne v proračun.

Če za posamezni program ni prijav (razen za najem športnih površin), se sredstva namenjena za ta program prerazporedijo med druge programe.

5.  Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Šempeter-Vrtojba, upoštevaje razpoložljiva sredstva, ki so del razpisne dokumentacije. Kjer so pri izvedbi točkovanja potrebni podatki iz preteklega leta se zaradi omejitev in ukrepov zaradi epidemije v letu 2020 smiselno upošteva podatke iz leta 2019.

6. Organizacije, ki zaradi epidemije, v preteklem letu niso opravile celotnega programa prijavljenega na razpis za leto 2020 in lahko, v skladu s PKP 6, le-tega dokončajo do 30. 9. 2021, pri prijavi na razpis za šport za leto 2021 tega programa ne smejo podvajati.

V kolikor se program iz leta 2020 ne izvede, se že nakazana sredstva pobotajo s pogodbo v letu 2021.

7. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba, www.sempeter-vrtojba.si, ali pa se jo lahko dvigne v času uradnih ur v Glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici oz. pri svetovalki za družbene dejavnosti oz. se zanjo zaprosi na e-naslov info@sempeter-vrtojba.si.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 in 43/11) Občina Šempeter-Vrtojba ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Šempeter-Vrtojba opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

8. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali osebno v Glavni pisarni najkasneje do vključno srede, 31. marca 2021, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.

Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, ki je označena z:

-          naslovom občine

-          nazivom in naslovom prijavitelja

-          »VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA ŠPORT– NE ODPIRAJ« (v primeru dopolnitve se doda še; »DOPOLNITEV«)

Ovojnica, ki ni označena v skladu z navodili se neodprta vrne vlagatelju.

9. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dopolnjujejo do izteka roka za prijavo. Odpiranje vlog bo 2. 4 2021. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni po zaključku razpisa v skladu z odlokom.


Všečkaj objavo