Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
31°C
16°C
NED.
31°C
15°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2012

Datum objave: 16. 03. 2012
Številka razpisa: 67105-1/2012-1
Sredstva: 66 000,00 EUR
Občina Šempeter-Vrtojba na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 22/08), Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 105/11) in Letnega programa športa v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2012 številka 01101-2/2012-13 objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2012 1. Na razpis se lahko prijavijo: - športna društva in klubi, - zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in izvajajo programe, določene z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji. 2. Splošni pogoji kandidiranja: - so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, - imajo v občini Šempeter-Vrtojba registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju, - imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost, - so oddali poročilo o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi teh sredstev (vsebinsko in finančno poročilo). 3. Višina razpisanih sredstev javnega razpisa okvirno znaša: - sklad proračunskih sredstev za sofinanciranje profesionalnih trenerjev, 16.000,00 EUR - sklad proračunskih sredstev za sofinanciranje programov športa, 35.000,00 EUR - sklad proračunskih sredstev za sofinanciranje najema športnih površin, 15.000,00 EUR Dodeljena sredstva morajo, v skladu s predpisi, biti porabljena v letu 2012. 4. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi: a. interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine, b. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, c. kakovostni in vrhunski šport, d. športna rekreacija, e. delo profesionalnih športnih trenerjev v društvih oz. klubih. (klubi in društva lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja, priložiti morajo tudi program dela z nakazanim razvojnim ciljem ter dokazila o ustrezni strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti trenerjev), f. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so organizirane, na območju Občine Šempeter-Vrtojba g. najem pokritih športnih površin, za izvajanje sofinanciranih programov iz točk a, b, c in d, v višini do največ 65 % stroškov. Če ta znesek presega 5.000,00 EUR se višina dotacije določi na podlagi sklepa komisije. 5. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Šempeter-Vrtojba, upoštevaje razpoložljiva sredstva. 6. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsakega posebej izpolniti ločen (določen, odvisno od izvajanega programa) obrazec oz. obrazca ne priloži, če določenega programa ne prijavlja. Obrazci do (vključno) Razpisnega obrazca št. 4, spadajo k splošnemu delu prijave na razpis in se jih izpolni samo enkrat pri posamezni vlogi. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave (16. 3. 2012) dosegljiva na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba, www.sempeter-vrtojba.si, pod rubriko razpisi ali pa se jo lahko dvigne v času uradnih ur, v Glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici. Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10) Občina Šempeter-Vrtojba ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Šempeter-Vrtojba opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 7. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali osebno v Glavni pisarni najkasneje do vključno ponedeljka, 16. aprila 2012, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Družbene dejavnosti, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici. Na prednji strani kuverte mora biti navedeno: - v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja, - v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis za šport – ne odpiraj« - na desni strani naslov Občine. 8. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dopolnjujejo do izteka roka za prijavo. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa. Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju izbranih programov s podatki o višini in načinu sofinanciranja v letu 2012. Župan mag. Milan Turk

Všečkaj objavo