Logo MojaObčina.si
DANES
28°C
11°C
JUTRI
28°C
12°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021

Datum objave: 23. 03. 2021
Številka razpisa: 330-1/2021-1
Sredstva: 33 000,00 EUR
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021 (Uradni list RS št. 194/2020) in na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter - Vrtojba za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 45/2015, v nadaljevanju: pravilnik), Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, objavlja naslednji

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021


I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2021 v Občini Šempeter - Vrtojba. Finančna sredstva se dodeljujejo kot:
- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),
- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24.12.2013, str. 1-8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter
- drugi ukrepi.

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
A. pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 (skupinske izjeme),
B. pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013,
C. druge pomoči na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 45/2015).

II. UPRAVIČENCI IN SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA
1. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 17, 21, 24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po členih 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

2. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine;

3. registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.
Upravičenci in specifični pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni po posameznih ukrepih.
Do pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
- podjetja v težavah.

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture;
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

Splošni pogoji financiranja:
 • pomoči, ki jih prejme upravičenec, se seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene v Pravilniku - kumulacija pomoči.
 • Prejemnik ne sme nenamensko uporabljati sredstev, pridobljenih na osnovi tega Razpisa.
 • Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
 • Kmetijska gospodarstva, ki se prijavljajo za ukrepe iz točke VIII.A razpisa morajo obdelovati najmanj 1 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljive kmetijske površine se po tem razpisu šteje:
- 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot njiva
- 0,25 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot trajni nasad (oljčnik, sadovnjak, vinograd, …)
- 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot travinje
- 8 ha zemljišč, ki so po občinskih prostorskih aktih opredeljeni kot gozdna zemljišča.
 • V primeru, da bodo sredstva, namenjena za financiranje posameznega ukrepa, zaradi predpisanih omejitev oziroma premalo izkazanega interesa ostala neporabljena, se na osnovi predloga komisije, lahko prerazporedijo za namene, kjer izkazani interes presega višino razpoložljivih sredstev.
 • V primeru, da bo glede na izražen interes za posamezni ukrep razpisanih premalo sredstev, se bodo razpisana sredstva med upravičene vlagatelje razdelila proporcionalno, v primeru večjih investicij bo strokovna komisija določila zgornjo mejo sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma programa.
 • Pri ukrepih VIII.A.1.1, VIII.A.1.2, VIII.A.1.3, VIII.B.1 mora upravičenec investicijo ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev.
 • Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.

Ostali pogoji financiranja za pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 (skupinske izjeme):
Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
 • da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
 • da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
 • da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

Ostali pogoji za financiranje de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013:
Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

Prosilci morajo predložiti:
 • izpolnjen in podpisan obrazec »vloga za prijavo na javni razpis«,
 • realno, strokovno oceno upravičenih stroškov:
predložiti predračun (veljaven v času trajanja razpisa) – v času po izdani odločbi o odobritvi
sredstev obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
 • predračun ali račun spodaj navedenega obdobja za ukrepe s področja »de minimis«,
 • izjavo o kumulaciji sredstev,
 • izjavo o resničnosti podatkov,
 • obrazec za ugotavljanje davčne osnove,
 • oddano zbirno vlogo (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
 • če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti najemno ali zakupno pogodbo,
 • mnenje Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica (Oddelek za kmetijsko svetovanje – Izpostava Bilje) pri investicijah,
 • seznam prijavljenih stroškov programa,
 • fotokopijo osebnega dokumenta,
 • podpisan in parafiran vzorec pogodbe.

Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke VIII tega razpisa.

Celotno besedilo razpisa in vso dokumentacijo najdete v priponkah.

Všečkaj objavo