Logo MojaObčina.si
DANES
6°C
-5°C
JUTRI
8°C
3°C

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020

Datum objave: 20. 03. 2020
Številka razpisa: 330-2/2020-1
Sredstva: 33 000,00 EUR

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/2019, 58/2019 in 10/2020) in na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 45/2015), v nadaljevanju: pravilnik), Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, objavlja naslednji

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2020 v Občini Šempeter-Vrtojba. Finančna sredstva se dodeljujejo kot:

 • državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),
 • pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24.12.2013, str. 1-8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter
 • drugi ukrepi.

 

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

A. pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 (skupinske izjeme),

B. pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013,

C. druge pomoči na podlagi  Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 45/2015).

 

II. UPRAVIČENCI IN SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA

 1. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v  primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 17, 21, 24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po členih 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
 2. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis  po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež  na območju občine;
 3. registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

 

Upravičenci in specifični pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni po posameznih ukrepih.

 

Do pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so: 

 • naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
 • podjetja v težavah.

 

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:

 • ribištva in akvakulture;
 • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
 1. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
 2. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

 

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

 

Splošni pogoji financiranja:

 • pomoči, ki jih prejme upravičenec, se seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene v Pravilniku-kumulacija pomoči.
 • Prejemnik ne sme nenamensko uporabljati sredstev, pridobljenih na osnovi tega Razpisa.
 • Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
 • Kmetijska gospodarstva, ki se prijavljajo za ukrepe iz točke VIII.A razpisa morajo obdelovati najmanj 1 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljive kmetijske površine se po tem razpisu šteje:

- 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot njiva 

- 0,25 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot trajni nasad (oljčnik, sadovnjak, vinograd, …) 

- 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot travinje 

- 8 ha zemljišč, ki so po občinskih prostorskih aktih opredeljeni kot gozdna zemljišča.

 • V primeru, da bodo sredstva, namenjena za financiranje posameznega ukrepa, zaradi predpisanih omejitev oziroma premalo izkazanega interesa ostala neporabljena, se na osnovi predloga komisije, lahko prerazporedijo za namene, kjer izkazani interes presega višino razpoložljivih sredstev.
 • V primeru, da bo glede na izražen interes za posamezni ukrep razpisanih premalo sredstev, se bodo razpisana sredstva med upravičene vlagatelje razdelila proporcionalno, v primeru večjih investicij bo strokovna komisija določila zgornjo mejo sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma programa.
 • Pri ukrepih VIII.A.1.1, VIII.A.1.2, VIII.A.1.3, VIII.B.1 mora upravičenec investicijo ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev.
 • Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.

Ostali pogoji financiranja za pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 (skupinske izjeme):

Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:

 • pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
 • pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

 • da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
 • da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
 • da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

 

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. 

 

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

 

Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

Ostali pogoji za financiranje de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013:

Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

 

Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

 

Prosilci morajo predložiti:

 • izpolnjen in podpisan obrazec »vloga za prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
 • realno, strokovno oceno upravičenih stroškov:

predložiti predračun (veljaven v času trajanja razpisa) – v času po izdani odločbi o odobritvi

sredstev obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,

potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),

 • predračun ali račun spodaj navedenega obdobja za ukrepe s področja »de minimis«,
 • izjavo o kumulaciji sredstev,
 • izjavo o resničnosti podatkov,
 • obrazec za ugotavljanje davčne osnove,
 • oddana zbirna vloga (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
 • če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti najemno ali zakupno pogodbo,
 • mnenje Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica (Oddelek za kmetijsko svetovnje – Izpostava Bilje) pri investicijah,
 • seznam prijavljenih stroškov programa,
 • fotokopijo osebnega dokumenta,
 • podpisan vzorec pogodbe.

Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke VIII tega razpisa.

 

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2020 v okvirni višini 33.000 EUR. Na podlagi Odloka o proračunu Občine se sredstva namenijo za naslednje ukrepe v okvirni višini:

A. pomoči za Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014: 24.000 EUR;

B. pomoči »DE MINIMIS«: 2.000 EUR;

C. DRUGE POMOČI: 7.000 EUR.

Sredstva za programe in investicije na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.

 

Višina dodeljenih sredstev:

            

 • Višina sofinanciranja je navedena pri posamezni vrsti ukrepov iz točke VIII.
 • Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma programa.
 • V primeru, da so izkazani upravičeni stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

 

IV. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG:

Rok za oddajo vlog je za ukrepe:

iz točke razpisa VIII.A do vključno 14. 5. 2020

iz točke razpisa VIII.B do vključno 14. 5. 2020

iz točke razpisa VIII.C do vključno 14. 5. 2020

Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.

Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis:

Vloge se osebno oddajo ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom na sprednji strani ovojnice JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2020 – NE ODPIRAJ.

 

Zaradi obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se rok za prijavo na razpis podaljša na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS št. 36/20 in 61/20), ki določa:

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, se s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom tega zakona. Če z iztekom roka za uveljavitev pravice preneha istovrstna pravica, se šteje, da je prenehala z iztekom roka iz prejšnjega stavka.


Drugi člen navedenega zakona pa določa:

Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

 

Nov rok za oddajo vlog je 9. 6. 2020. 

 

V. OBDOBJE PORABE SREDSTEV:

Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2020. Sredstva na podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim investicijam in programom, ki bodo realizirana v času:

- od prejema odločbe, izdane na podlagi tega Razpisa in najkasneje do 31. 7. 2020 (za ukrepe iz točke VIII.A );

- od 1. 8. 2019 do najkasneje 31. 7. 2020 (za ukrepe iz točke VIII.B );

- od 11. 5. 2019 do  najkasneje 10. 5. 2020 (za ukrepe iz točke VIII.C).

 

VI. PREGLED IN OCENITEV VLOG:

 • Strokovni pregled in ocenitev vlog opravlja Komisija, imenovana s sklepom župana, ki pri svojem delu upošteva določila Pravilnika.
 • Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo pravočasno dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
 • Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. O dodelitvi pomoči s sklepom ali odločbo odloči tajnik Občine Šempeter – Vrtojba.

 

VII. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA:

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v  30 dneh po poteku rokov iz točke IV. tega razpisa z odločbo, ki jo na podlagi odločitve komisije izda tajnik občine. Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Šempeter-Vrtojba in prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazila o namenski porabi sredstev.

 

DODATNE INFORMACIJE

Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici ter na spletni strani  Občine Šempeter-Vrtojba http://www.sempeter-vrtojba.si/. Za vse informacije lahko pokličete na tel.: 05 335 1002 (mag. Peter Ptičak). Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. 

 

VIII. UKREPI

VIII.A. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014

 

VIII.A.1.: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)- Ukrep 1

 

 1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
 • Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
 • Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
 • Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

 

 1. Pomoč se ne dodeli za:
 • nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
 • zasaditev letnih rastlin;
 • dela v zvezi z odvodnjavanjem;
 • nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
 • naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
 • za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
 • investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
 • investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
 • stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
 • obratna sredstva.

 

(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

 

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
 • stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
 • stroški nakupa kmetijske mehanizacije;
 • stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
 • stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
 • stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže);
 • stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

 

Upravičenci do pomoči so:

 • kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih

površin. 

 

Pogoji za pridobitev:

 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
 • ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
 • predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
 • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
 • drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

 

Intenzivnost pomoči: 

 • do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. 

 

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
 • stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
 • stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
 • stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

 

Upravičenci do pomoči:

 • posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo na območju občine (pašna skupnost, agrarna skupnost);
 • kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine,
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih

površin. 

 

Pogoji za pridobitev:

 • ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
 • kopija katastrskega načrta in program del,  ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
 • dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
 • drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

 

Intenzivnost pomoči: 

 • do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo. 

 

VIII. A. 2. Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) – Ukrep 2

Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. 

Upravičeni stroški:

 • gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov,
 • nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
 • splošni stroški (stroški ki se nanašajo na izvedbo naložbe);
 • nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

 

Pomoč se ne dodeli za:

 • obratna sredstva;
 • za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
 • stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
 • naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
 • naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.

 

Pogoji za pridobitev:

 • dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči;
 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja;
 • za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
 • poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano naložbo;
 • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
 • dejavnost se mora izvajati na kmetijskem gospodarstvu še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
 • drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

 

Upravičenci:

 • kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti na območju občine.

 

Intenzivnost pomoči:

 • do 50 % upravičenih stroškov.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba. 

 

VIII. A. 3. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) – Ukrep 3

 

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

 

Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.

 

Upravičeni stroški: 

 • stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
 • stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev;
 • v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami pomoč krije:
 1. gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;
 2. nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
 3. splošne stroške, povezane z izdatki iz točk (i) in (ii), kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru točk (i) in (ii);
 4. pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

 

Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta. 

Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel. 

Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi z naložbami je 100.000 EUR v obdobju  treh obračunskih let.

                                                                                      

Upravičenci do pomoči:

 • člani in delavci na kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:

 • pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost,  ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

 

Prejemnik pomoči: 

 • pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške iz druge alineje tretjega odstavka tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.

 

Pogoji za pridobitev:

 • dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
 • program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;
 • drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.

 

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ ali gozdarsko dejavnostjo na območju občine. 

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

Intenzivnost pomoči: 

 • do 100% upravičenih stroškov.

 

VIII. A. 4. Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) – Ukrep 4

Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih.

 

Upravičeni stroški

 • stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter udeležbe na njih vključujejo:
 1. stroške udeležbe;
 2. potne stroške in stroške prevoza živali;
 3. stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napovedan;
 4. najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške njihove postavitve in razstavljanja;
 5. simbolične nagrade do vrednosti 1 000 EUR na nagrado in zmagovalca tekmovanja.

 

 • Stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih vključujejo:
 1. stroške tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in spotov v elektronskih medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o upravičencih iz določene regije ali proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda, če so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji;

 

Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne znamke ali poreklo, z izjemo 

 • shem kakovosti iz člena 20(2)(a) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če takšna navedba natanko ustreza označbi, zaščiteni v Uniji;
 • sheme kakovosti iz člena 20(2)(b) in (c) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če je takšna navedba sekundarna v sporočilu.

 

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), s sedežem kmetijskega gospodarstva v občini in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem sektorju.

 

Prejemniki pomoči:

 • pomoč se izplača izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani.

 

Pogoji za pridobitev:

 • dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti;
 • program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predračunom stroškov;
 • drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.

 

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki so dejavna v kmetijskem sektorju na območju občine. 

Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za kmetijske proizvode, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec spodbujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Če dejavnosti spodbujevalnih ukrepov zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

Intenzivnost pomoči:

 • do 100% upravičenih stroškov.

 

VIII. A. 5. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 

Ukrep 5

Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: 

 • naravnih nesreč;
 • slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in
 • drugih slabih vremenskih razmer;
 • bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; ter
 • zaščitenih živali.

 

S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.

 

Upravičeni stroški:

 • sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

 

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), s sedežem na območju občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.

 

Pogoji za pridobitev:

 • veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.

 

Intenzivnost pomoči:

 • pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije.

 

 

VIII.B. »DE MINIMIS« Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013

 

VIII. B. 1. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis -Ukrep 6

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode). 

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
 • stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetiji (nastanitveni prostori, vinotoči, prostori za izvajanje dejavnosti, drugi prostori za predelavo in trženje kmetijskih pridelkov);
 • stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

 

Pomoč se dodeli za naložbe v:

 • predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč;
 • predelava gozdnih lesnih sortimentov;
 • prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
 • turizem na kmetiji;
 • dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
 • predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;
 • storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela;
 • svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo.

 

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
 • dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
 • dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
 • drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

 

Intenzivnost pomoči:

- do 50 % upravičenih stroškov.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka 22. člena tega pravilnika.

 

VIII. B. 2. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – Ukrep 7

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:

 • stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
 • stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
 • stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
 • stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do pomoči:

 • pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

 • račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
 • program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
 • drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

 

Intenzivnost pomoči:

- do 100 % upravičenih stroškov.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka 22. člena tega pravilnika.

 

VIII. B. 3. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju -Ukrep 8

Cilj pomoči je izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč.

Upravičeni stroški:

– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij, priprava poslovnega načrta ipd.

– na področju organizacije prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade (do 250 EUR na nagrado in zmagovalca);

– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji: (kritje stroškov priprave katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani);

Upravičenci do pomoči:

 • pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

 

Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se v obliki subvencioniranih storitev, vloga z zahtevanimi prilogami, investicija še ni začeta in predračun, račun ter dokazilo o plačilu.

 

Intenzivnost pomoči:

-do 100% upravičenih stroškov.

 

 

VIII.C. DRUGE POMOČI

 

VIII. C. 1. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja – Ukrep 9

Namen/cilj ukrepa: sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja.

Upravičeni stroški:

- stroški priprave vlog in prilog za kandidiranje na nacionalnih in mednarodnih razpisih,

- stroški izvedbe manjših neprofitnih projektov (ureditev turističnih poti, turistične signalizacije, priprava in   tisk promocijskega materiala, predavanja, tečaji, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, organizacija prireditev, prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, razstave, tekmovanja, stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, državnega ali mednarodnega pomena...).

 

Neupravičeni stroški:

 • stroški vodenja bančnih računov,
 • knjigovodski stroški,
 • administrativni stroški,
 • potni stroški,
 • drugi stroški povezani z običajnim operativnim delovanjem društva (stroški rednih sestankov, članarine, pravne storitve, splošni material za delovanje društva...)

 

Pogoji za pridobitev pomoči:

 • vloga z zahtevanimi prilogami, opis aktivnosti in /ali investicij, računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, potrdila o plačilu.

 

Upravičenci do pomoči:

 • registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine za neprofitne dejavnosti.

Intenzivnost pomoči:

- do največ 100% vrednosti investicije brez DDV.

 

 

                                                                                      

                 mag. Milan Turk

                       župan

Všečkaj objavo