Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
31°C
16°C
NED.
31°C
15°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2012

Datum objave: 16. 04. 2012
Številka razpisa: /
Sredstva: 13 000,00 EUR
Občina Šempeter-Vrtojba v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju drugih društev s področja družbenih dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 22/12) ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 105/11) objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2012 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki se bodo izvajali na območju oz. za območje Občine Šempeter-Vrtojba in jih izvajajo društva (borčevske, veteranske, spominsko-zgodovinske, tehnična kultura, …), ki ne spadajo na področje turizma, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti ter obsegajo: - aktivnosti v zvezi s tehnično vzgojo, udeležbo na prireditvah in tekmovanjih s področja tehnične kulture, skrb za ohranjanje tehnične dediščine - (so)organizacijo spominskih prireditev, razstav in drugih podobnih dogodkov - skrb za spomenike in spominska obeležja - spodbujanje domovinske vzgoje in negovanje tradicij (izdaja publikacij in podobno), podpora, svetovanje in informiranje članov in širše - spodbujanje k strpnosti in nenasilju 2. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci programov; društva, zveze društev, klubi, združenja in druge organizacije, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa in izpolnjujejo naslednje pogoje: - društvo ima sedež v občini Šempeter-Vrtojba oz. na območju upravne enote Nova Gorica in ima najmanj 20 članov s stalnim prebivališčem v občini Šempeter-Vrtojba - program se izvaja na območju občine Šempeter-Vrtojba ali izven, če v njem aktivno sodelujejo občani občine Šempeter-Vrtojba - nimajo neporavnanih obveznosti do občine - delujejo najmanj eno leto - imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev zastavljenega programa dela - imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja - imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvajanje programa - dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi 3. Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na ustreznem obrazcu, ki je priloga razpisu in ji priložiti naslednje obvezne priloge: - izpolnjen predpisan obrazec s finančno ovrednotenim letnim program dela, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oz. iz drugih virov pridobljenih sredstev - program dela in finančni načrt za leto 2012 (celotni program, ne samo na ta razpis prijavljeni programi) - izjava o sprejemanju pogojev razpisa in izjava o seznanitvi z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije - poročilo o delu v preteklem letu (opisno in finančno- bilanca) - odločba o podelitvi statusa javnega interesa - seznam članov/uporabnikov občanov (ime in priimek, kraj bivanja) - fotokopijo Odločbe o registraciji*, - fotokopijo statuta*. *Priloge iz 7. in 8. alineje priložijo le tisti prijavitelji, ki v letu 2011 niso bili sofinancirani s strani Občine Šempeter-Vrtojba oziroma, če prvič kandidirajo za sredstva iz proračuna občine oziroma, če je prišlo do sprememb v aktih prijavitelja. 4. Višina razpisanih sredstev javnega razpisa za financiranje programov drugih društev na področju družbenih dejavnosti okvirno znaša 13.000,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2012. 5. Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi vlog, Pravilnika o sofinanciranju drugih društev s področja družbenih dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba obravnavala komisija. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril in kriterijev za ocenjevanje in vrednotenje. 6. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali oddana osebno v glavni pisarni najkasneje do vključno ponedeljka, 7. maja 2012, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Družbene dejavnosti, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici. 7. Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanem razpisnem obrazcu z vsemi obveznimi prilogami. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v glavni pisarni Občine ali posname s spletne strani Občine Šempeter-Vrtojba www.sempeter-vrtojba.si. 8. Na prednji strani kuverte mora biti navedeno: - naziv in naslov prijavitelja, - v spodnjem levem kotu opozorilo »Javni razpis za druga društva - ne odpiraj«. - na desni strani naslov občine. Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa. 9. Komisija ne bo obravnavala prijav: - ki bodo prispele po roku, - ki jih ne bo vložila upravičena oseba, - ki ne bodo opredeljevale programov na področju ali za področje Občine Šempeter-Vrtojba. Vlagatelji bodo o upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po zaključeni obravnavi pristojne komisije. 10. Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju izbranih programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2012. 11. Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10) Občina Šempeter-Vrtojba ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Šempeter-Vrtojba opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. ŽUPAN mag. Milan Turk Povezava do pravilnika o sofinanciranju drugih društev s področja družbenih dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba http://www.uradni-list.si/1/content?id=107926

Všečkaj objavo