Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
26°C
15°C
JUTRI
22°C
15°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Datum objave: 20. 04. 2021
Številka razpisa: 3541-8/2021-1
Sredstva: 10 000,00 EUR

Občina Šempeter-Vrtojba objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/2020), Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 (Uradni list RS, št.194/2020)  in 3. člena Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 27/17, v nadaljevanju: odlok) 


JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter-Vrtojba


Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Občini Šempeter-Vrtojba.


Do nepovratnih sredstev so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Šempeter-Vrtojba, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.


V primeru izgradnje skupne MKČN za več enostanovanjskih objektov ali za enega ali več večstanovanjskih objektov, je upravičenec in vlagatelj vloge tisti investitor, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena.


Do sofinanciranja niso upravičene pravne osebe.


Sofinancira se izgradnja MKČN za objekte na območjih izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS.


Izjemoma se lahko sofinancira tudi izgradnja MKČN za objekte na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.


V primeru izgradnje skupne MKČN mora vlagatelj priložiti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij med investitorji.


Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.


V primeru, da se MKČN sofinancira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja iz vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost sofinanciranja, skupaj s sofinanciranjem po tem razpisu, presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.


Sredstva bremenijo proračunsko postavko 041548 (Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav) proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 in 2022. Višina razpisanih sredstev za leto 2021 je 10.000,00 EUR., za leto 2022 je 10.000,00 EUR.

Višina pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt.


V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za enega ali več večstanovansjkih objektov, ki so v lasti oziroma solasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:

-       v primeru vgradnje ene MKČN za 2 – 3 objekte oz. stanovanja največ: 1.800 EUR

-       v primeru vgradnje ene MKČN za 4 – 5 objektov oz. stanovanj največ: 2.100 EUR

-       v primeru vgradnje ene MKČN za 6 ali več objektov oz. stanovanj največ: 3.000 EURPrijavitelj vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.


Zadnji rok za oddajo vloge, ki se upošteva za leto 2021 je 17.11.2021. Zadnji rok za oddajo vloge, ki se upošteva v letu 2022  je 17.11.2022.


Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba http://www.sempeter-vrtojba.si/razpisi-pozivi-in-naznanila/ ali osebno od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Občina Šempeter-Vrtojba, Glavna pisarna (II. nadstropje), Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.

Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pišete na elektronsko pošto igor.ursic@sempeter-vrtojba.si ali peter.pticak@sempeter-vrtojba.si, ali pokličete na tel. št. 05-33-51-000.

Celotno besedilo razpisa je v spodaj v pripetih datotekah.
Všečkaj objavo