Logo MojaObčina.si
DANES
14°C
13°C
JUTRI
7°C
0°C

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2021

Datum objave: 25. 03. 2021
Številka razpisa: 0933-1/2021-4
Sredstva: 57 000,00 EUR

Občina Šempeter-Vrtojba objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 51/07)in Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20), objavlja


Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2021


1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov in mladinskih programov iz sredstev proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 na področju:

ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, ljubiteljske kulture, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, plesnih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih, novih medijev in drugih umetnosti, založništva in knjižničarstva in na drugih področjih kulture ter mladinskih vsebin.


2. Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov iz občinskega proračuna Občine Šempeter - Vrtojba se lahko prijavijo:

- društva, klubi in njihove zveze, zavodi in druge pravne osebe ter samostojni nosilci, ki imajo sedež v Občini Šempeter-Vrtojba in so registrirani za izvajanje kulturne oziroma mladinske dejavnosti,

- zveze društev, ki nimajo sedeža v Občini Šempeter- Vrtojba, v katerih so včlanjena društva s sedežem v Občini Šempeter-Vrtojba in so registrirane za izvajanje kulturne oziroma mladinske dejavnosti,

- medobčinska združenja ali zavodi in druge pravne osebe, ki nimajo sedeža v Občini Šempeter - Vrtojba, vendar svojo dejavnost izvajajo tudi na področju oziroma za področje Občine Šempeter-Vrtojba in so registrirani za izvajanje kulturne oziroma mladinske dejavnosti,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– delujejo najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa oziroma poziva,

– opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev,

– občinski upravi vsako leto pravočasno predložijo poročilo o realizaciji programov in so v celoti izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi javnega razpisa predhodnega

leta, če so na njem sodelovali.


3. Okvirna višina finančnih sredstev je 57.000,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.


4. Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi priloženih  dokumentov in meril Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Šempeter-Vrtojba, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ugotavljala in predlagala komisija.


5.  Razpis je odprt od 25. 3. 2021. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni najkasneje do vključno 25. aprila 2021, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Družbene dejavnosti, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.

Na prednji strani kuverte mora biti navedeno:

                -     naziv in naslov prijavitelja,

-          »Prijava na javni razpis za kulturne/mladinske programe in projekte«

-          v spodnjem levem kotu opozorilo, »Javni razpis - ne odpiraj«.


Vloge, ki bodo prispele po roku ali jih bo vložila neupravičena oseba, komisija ne bo obravnavala.

6.  Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje kulturnih in mladinskih programov prijavljenih na javni razpis za  sofinanciranje kulturnih  in mladinskih programov, ki so del razpisne dokumentacije, upoštevaje razpoložljiva sredstva. Kjer so pri izvedbi točkovanja potrebni podatki iz preteklega leta se zaradi omejitev in ukrepov zaradi epidemije v letu 2020 smiselno upošteva podatke iz leta 2019.

7. Organizacije, ki zaradi epidemije, v preteklem letu niso opravile celotnega programa prijavljenega na razpis za leto 2020 in lahko, v skladu s PKP 6, le-tega dokončajo do 30. 9. 2021, pri prijavi na razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov za leto 2021 tega programa ne smejo podvajati.

V kolikor se program iz leta 2020 ne izvede, se že nakazana sredstva pobotajo s pogodbo v letu 2021.

8. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj prijavlja več programov, prvi obrazec »Prijava na javni razpis za sofinanciranje  kulturnih in mladinskih programov in projektov v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2021« izpolni samo enkrat, za vsak prijavljeni program pa mora izpolniti nov obrazec »Osnovni podatki o programu/projektu«.


9.  Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba, www.sempeter-vrtojba.si ali pa se jo lahko dvigne v času uradnih ur v Glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.


10. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni najkasneje v 30 dneh po podanem predlogu komisije.

  

11.  Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba  o izvajanju izbranih programov ter višini in načinu sofinanciranja  v letu 2021.

Všečkaj objavo