Logo MojaObčina.si
DANES
8°C
1°C
JUTRI
14°C
7°C

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Datum objave: 16. 04. 2021
Številka razpisa: 302-1/2021
Sredstva: 70 000,00 EUR

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/2020) in na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 67/11, 107/13, 21/14 in 97/14 v nadaljevanju: odlok) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja naslednji


Javni razpis

za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba


I.                 NAROČNIK


Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: občina).


II.               PREDMET JAVNEGA RAZPISA


Predmet javnega razpisa je:

-spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,

- spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,

- spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba.


III.             NAMEN JAVNEGA RAZPISA


Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.


IV.             VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 


Skupna višina razpoložljivih proračunskih  sredstev za izvedbo razpisa je 70.000,00 EUR.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. Pri odobritvi pomoči bo Občina Šempeter-Vrtojba upoštevala načelo »de minimis«, podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delajo v cestno prometnem sektorju.

Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 041422 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja.


                     V.  UPRAVIČENCI

Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež v Občini Šempeter-Vrtojba ali investirajo na območju Občine Šempeter-Vrtojba. Kot gospodarsko družbo z najmanj eno zaposleno osebo se šteje tudi gospodarska družba, pri kateri je vsaj en družbenik obvezno zavarovan  za polni zavarovalni čas in plačuje prispevke od določene zavarovalne vsote. Po tem odloku upravičenci ne morejo investirati izven območja Občine Šempeter-Vrtojba v: nakup zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, stroške nakupa objekta in stroške nakupa poslovnih prostorov.


Skupna prejeta pomoč v obdobju zadnjih treh let, dodeljena istemu poslovnemu subjektu ne sme preseči 1/3 višine sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki.


V primeru, da je ena in ista oseba lastnik oz. solastnik več podjetij, se lahko na razpis prijavi samo eno teh podjetij.


Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati podjetja, da bi bila upravičena do sredstev, so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.


                   VI. UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA ODOBRENIH SREDSTEV


Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je omejena glede na ukrep kot je razvidno v točkah VI A, B in C in se določi na podlagi določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.

Občina bo upravičencem sofinancirala naslednje upravičene stroške:


A. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj


  • stroške materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);
  • stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter programske opreme).

Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 6. člena odloka.


Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata, kadar upravičenec izpolnjuje  pogoje iz 1. odstavka 6. člena odloka.


Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.


Predmet sofinanciranja ni:

Ø  nakup drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi, Uradni list RS 95/15, s spremembami),

Ø  nakup računalnikov, tiskalnikov in programske opreme, razen tiste programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj,

Ø  nakup vozil, ki se jih registrira v cestnem prometu,

Ø  nakup pohištva, pisarniške opreme (kot npr. omare, pisalne mize, stoli, police, regali, itd.) ter druge opreme, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti v pisarni oziroma pisarniško poslovanje (kot npr. kopirni stroj, faks, telefoni, itd.).


Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini, ki ne sme presegati 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije ali oprostitve plačila komunalnega prispevka.


Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi potrebnih dokazil (računi, dokazila o plačanih računih, itd.).


B. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij


Sredstva za promocijske aktivnosti podjetij so namenjena:

– sofinanciranju upravičenih stroškov za udeležbo na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini in sofinanciranje promocijskih akcij podjetja.


Stroški, ki bodo predmet subvencije morajo biti neposredno povezani s promocijskimi aktivnostmi, so stroški najetja, postavitve, delovanja in demontaža razstavnega prostora pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi (kot nastali stroški se ne bodo upoštevali potni stroški in dnevnice) ter sofinanciranje izdelave promocijskega materiala (zgibanke, katalogi in vabila).


Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. odstavka 6. člena odloka in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini oziroma izvedejo promocijsko akcijo.


Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini,  ki ne  sme presegati 55% upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti. Pri odobritvi stroškov se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV). Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.


Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi potrebnih dokazil (računi, dokazila o plačanih računih, itd.).


C. Spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba


Sredstva za spodbujanje najema poslovnih prostorov so namenjena za sofinanciranje najemnin za poslovne prostore, kolikor samostojni podjetnik ali gospodarska družba odpre novo poslovalnico na območju Občine Šempeter - Vrtojba in izpolnjuje razpisne pogoje v skladu z odlokom. Za to spodbudo je namenjeno največ 15% vseh sredstev, ki so v proračunu namenjena za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja, in sicer do višine 10.500,00 EUR.


Upravičeni stroški so: 

- stroški najema poslovnih prostorov za novo poslovalnico na območju Občine Šempeter - Vrtojba.


Občina bo upravičencem sofinancirala upravičene stroške v višini, ki ne presega 55 % letne najemnine za poslovne prostore. Stroški najemnine morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja. Sredstva se dodelijo na podlagi sklenjene pogodbe o najemu poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba in potrdila o plačanih najemninah. Upravičenci morajo poslovanje na območju Občine Šempeter - Vrtojba ohraniti še vsaj pet let po dodelitvi sredstev, sicer morajo dodeljena sredstva vrniti.


Upravičenci do sredstev so tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. odstavka 6. člena odloka in vzamejo v najem poslovne prostore za novo poslovalnico na območju Občine Šempeter - Vrtojba.


Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi potrebnih dokazil (najemna pogodba za novo odprto poslovalnico na območju občine, računi ter dokazila o plačilu).


                VII. Omejitve upravičenih stroškov


Do sofinanciranja bodo upravičeni le stroški prijavljene investicije, promocijskih aktivnosti ter najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba, ki bodo nastali od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Povračilo davka na dodano vrednost in davka na dobiček/dohodek ni upravičen strošek.

V primeru, da upravičenec v obdobju od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 tega razpisa, aktivnosti ne realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.


Nakup materialnih in nematerialnih investicij ter opravljanje storitev ni upravičen strošek, kjer gre za nakup oz. opravljanje storitev:

  • med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
  • med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s. p. tudi lastnica gospodarske družbe;
  • med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
  • med družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.

           VIII. IZGUBA PRAVICE DO DODELITVE SREDSTEV, NERAZDELJENA SREDSTVA


Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v obdobju iz VII. točke tega razpisa ne realizira, oziroma ne realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena.


           IX. MERILA ZA OCENITEV VLOG


Komisija bo vloge ocenila in točkovala na podlagi spodnjih meril:

Ø  vloge se točkuje in glede na zbrano število točk razvrsti od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk.


Merila

Točke

Merila, ki se upoštevajo pri spodbujanju začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba


·         podjetja do vključno 5 zaposlenih

6

·         podjetja od vključno 6 do 10 zaposlenih

4

·         podjetja nad 10 zaposlenih

2

·         podjetje je v letih 2018, 2019 ali 2020 že prejelo sredstva za ukrepe na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 67/11, 107/13, 21/14 in 97/14)

0

·         podjetje še ni prejelo sredstev za ukrepe na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 67/11, 107/13, 21/14 in 97/14)

5

Merila, ki se upoštevajo pri spodbujanju začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj


·         uvajanje novega proizvodnega programa

6

·         uvajanje novega storitvenega programa

4

·         začetna investicija

8

·         razširitev ali posodobitev obstoječega podjetja

3

·         nakup strojev ali opreme, ki se uporablja v poslovnih prostorih v občini

5

Merila, ki se upoštevajo le pri spodbujanju najema poslovnih prostorov na območju občine


  • poslovni prostor je potreben za popolnoma novo dejavnost, ki je prijavitelj še ni opravljal

3

  • poslovni prostor je potreben zaradi širitve dejavnosti

2

  • poslovni prostor je potreben zaradi preselitve dejavnosti

1


Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril.

V primeru, da imata dva ali več upravičencev enako število točk, ima prednost tisti upravičenec, ki prvič kandidira za sredstva iz naslova ukrepa.              X. VLOGE, RAZPISNA DOKUMENTACIJA, NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROKI


Javni razpis je odprt do 27. 5. 2021 do 12. ure. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 27. 5. 2021 do 12. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 27. 5. 2021 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA,Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.


Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: "NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI  RAZPISza spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti, razvoj, promocijskih aktivnosti podjetijterspodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba",  z navedenim ukrepomo na katerega se prijavljate in s polnim nazivom ter naslovom pošiljatelja.


Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Prijavitelj ustrezno izpolni tisto razpisno dokumentacijo, ki velja za ukrep, na katerega se prijavitelj prijavlja. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.


Odpiranje prispelih vlog bo v torek, 1. 6. 2021 ob 17.00 uri in ni javno.


Strokovna komisija bo v roku 5 (petih) delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.

Všečkaj objavo