Izberi drugo občino
Nazadnje izbrane občine

Poišči občino

Registracija
Napoved za sobota, 21.07.2018

pretežno oblačno
Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 20 °C.
19°C | 32°C
nedelja, 22.07.2018
19°C | 32°C
ponedeljek, 23.07.2018
18°C | 29°C
torek, 24.07.2018
16°C | 32°C
sreda, 25.07.2018
16°C | 32°C
Opozorila
Četrtek, 19.7.2018 ob 18h
Dodatnega opozorila ni.
19°C
32°C
pretežno oblačno
Nahajaš se tukaj:Domov Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter-Vrtojba

24.08.2017, ob 13:52
 
A A

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Rok za prijavo: 09.11.2018, 23:59
Datum objave: 24.08.2017 00:00
Številka: 35412-1/2017-1
Razpisanih sredstev: 10.000,00 EUR
Občina Šempeter-Vrtojba objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/2016 in 35/17) in 3. člena Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 27/17, v nadaljevanju: odlok), naslednji

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter-Vrtojba

1. RAZPISOVALEC: Občina Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: Občina).

2. PREDMET RAZPISA: Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Občini Šempeter-Vrtojba.

3. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU IN ZAHTEVANE PRILOGE:

3.1. UPRAVIČENCI: Do nepovratnih sredstev so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Šempeter-Vrtojba, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.

V primeru izgradnje skupne MKČN za več enostanovanjskih objektov ali za enega ali več večstanovanjskih objektov, je upravičenec in vlagatelj vloge tisti investitor, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena.

Do sofinanciranja niso upravičene pravne osebe.

3.2. SPLOŠNI POGOJI ZA SOFINANCIRANJE:

Sofinancira se izgradnja MKČN za objekte na območjih izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS.

Izjemoma se lahko sofinancira tudi izgradnja MKČN za objekte na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.

V primeru izgradnje skupne MKČN mora vlagatelj priložiti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij med investitorji.

Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

V primeru, da se MKČN sofinancira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja iz vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost sofinanciranja, skupaj s sofinanciranjem po tem razpisu, presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.

3.3. POGOJI IN OMEJITVE:

MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka s standardom iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), ki je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov.

Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti potrdilo izvajalca javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, iz katerega izhaja, da je MKČN vgrajena, obratuje in da je bila predana vsa potrebna dokumentacija.

Prijavitelj mora dostaviti izvajalcu javne službe poročilo o opravljenih prvih meritvah obratovanja v predpisanih rokih, analizni izvid pa ne sme biti starejši od 30 dni skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14).

MKČN mora biti v času vložitve zahtevka za nakazilo odobrenih sredstev vgrajena, kar prijavitelj dokaže s priloženim računom za nakup in postavitev MKČN ter v funkciji obratovanja, rezultati opravljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti ustrezni.


4. VIŠINA SREDSTEV IN VIŠINA SOFINANCIRANJA:

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 043071 (Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav) proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017. Višina razpisanih sredstev za leto 2017 je 10.000,00 EUR. V kolikor bodo zagotovljena sredstva za sofinanciranje tudi v proračunu za leto 2018, razpis ostaja odprt do porabe sredstev tudi v letu 2018.

Višina pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt.

V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za enega ali več večstanovansjkih objektov, ki so v lasti oziroma solasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:
- v primeru vgradnje ene MKČN za 2 – 3 objekte oz. stanovanja največ: 1.800 EUR
- v primeru vgradnje ene MKČN za 4 – 5 objektov oz. stanovanj največ: 2.100 EUR
- v primeru vgradnje ene MKČN za 6 ali več objektov oz. stanovanj največ: 3.000 EUR


5. UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so stroški nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov (pri tem se upošteva samo gradbena dela, ki se nanašajo konkretno na izkop in postavitev MKČN, ne upošteva pa se izkopa in izdelave kanalizacijskih cevi in raznih drugih priključkov).

Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo od 1.1.2016 dalje.

Upravičeni stroški so izključno stroški, katere bo upravičenec dokazoval s potrdilom o plačanih računih za nakup, vgradnjo in montažo MKČN ter stroške njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.

DDV ni upravičen strošek.


6. NAČIN PRIJAVE IN ROKI

Prijavitelj vloži vlogo z vsemi dokazilo osebno ali po pošti na naslov:

Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici

Zadnji rok za oddajo vloge, ki se upošteva za leto 2017 je 10.11.2017. Zadnji rok za oddajo vloge, ki se upošteva v letu 2018 (v primeru zagotovljenih sredstev v proračunu za leto 2018) je 9.11.2018.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana po pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena v glavno pisarno Občine Šempeter-Vrtojba najpozneje zadnjega dne razpisnega roka.
Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo oddane v roku in do porabe sredstev ter s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

7. ODPIRANJE IN OBRAVNAVANJE VLOG

Odpiranje vlog ni javno. Postopek bo vodil organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ), ki bo odpiral in obravnaval vse prispele vloge po vrstnem redu prispetja, do porabe proračunskih sredstev.
Če vloga ne bo formalno popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge, le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo s sklepom zavržene.
Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem redu na seznam, glede na prejem dopolnitve.
Sofinancerska sredstva se odobrijo po vrstnem redu prispelih pravočasnih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev. O porabi sredstev in zaprtju javnega razpisa se objavi obvestilo na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.

Na podlagi izvedenega postopka pristojni organ izda odločbo, s katero odloči o dodelitvi sredstev v skladu z določili upravnega postopka in sicer najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge.

Po dokončnosti odločbe o dodelitvi sredstev skleneta upravičenec in Občina Šempeter-Vrtojba pogodbo o sofinanciranju.
Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe v roku 8 dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.


8. ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO

Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do datuma, določenega v pogodbi, pošljejo upravičenci na Občino Šempeter-Vrtojba zahtevek za izplačilo sredstev na predpisanem obrazcu ter predložijo obvezne priloge. Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljeni montaži in plačani storitvi ter po izdelanem poročilu o prvih meritvah za MKČN, na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo z naslednjo prilogo:
- poročilo o prvih meritvah za MKČN, ki ga izdela pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa, iz katerega izhaja, da so parametri onesnaženosti ustrezni.

Poročilo o opravljenih prvih meritvah za MKČN se opravi po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, oziroma v roku, ki ga določajo veljavni predpisi.

Na podlagi popolnega zahtevka se izplačajo sredstva na vlagateljev transakcijski račun v roku, določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.

Pristojni organ lahko pred izplačilom sredstev opravi ogled MKČN za katero se sredstva dodeljujejo. Če na podlagi ogleda ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz odloka in tega javnega razpisa za odobritev in izplačilo sredstev, se upravičencu sredstva ne izplačajo.

Upravičenci, ki bodo poslali zahtevek za izplačilo z zahtevanimi prilogami po izteku roka določenega v pogodbi, izgubijo pravico do izplačila sredstev.


9. NADZOR

Prejemnik sredstev v obdobju 5 let od prejema sredstev ne sme odtujiti MKČN, za katero je prejel sredstva, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca javne službe. Podrobnejša določila glede nadzora se določijo v pogodbi.


10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba http://www.sempeter-vrtojba.si/razpisi-pozivi-in-naznanila/ ali osebno od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Občina Šempeter-Vrtojba, Glavna pisarna (II. nadstropje), Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pišete na elektronsko pošto igor.ursic@sempeter-vrtojba.si ali peter.pticak@sempeter-vrtojba.si, ali pokličete na tel. št. 05-33-51-000.

Številka: 35412-1/2017-1
Šempeter pri Gorici, 23.8.2017
Župan
mag. Milan Turk
Priloge:
PDF
Javni razpis
2136_javnirazpiszasofinanciranjenakupainvgradnjemalihkomunalnihcistilnihnaprav.pdf (827,12 KB)
PDF
Vloga za javni zazpis male čistilne naprave
2136_vlogajrmkcn.pdf (1,38 MB)

Prenesi vse
Deli z ostalimi:
Komentiraj razpis

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Komentarji 0 komentarjev
Za ta dogodek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!


Občina Šempeter Vrtojba
Občina Šempeter Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici
Tel:(05) 335 10 00
Zadnji video posnetki Preglej vse

Bodite prvi pri oddaji mnenja.