Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
31°C
16°C
NED.
31°C
15°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Povabilo k posredovanju predloga kandidature za predstavnika/co Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Glasbena šola  Nova Gorica

Datum objave: 03. 03. 2021
Številka razpisa: 0322-3/2020-8

Povabilo k posredovanju predloga kandidature za predstavnika/co Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Glasbena šola  Nova Gorica


Občina Šempeter-Vrtojba je prejela poziv Glasbene šole Nova Gorica za imenovanje predstavnika/predstavnice Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Glasbene šole Nova Gorica, ker aktualnemu predstavniku poteče mandat dne 21. 4. 2020.


Ker na dve povabili Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šempeter-Vrtojba za posredovanju predloga kandidature za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica (3. 3. 2020 in 10. 5. 2020) ni prejela predloga, poziv  objavlja ponovno.


Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97 in UL RS, št. 100/06, 83/2008 in 53/2010) (v nadaljevanju odlok) v 11. členu določa, da so v svetu zavoda predstavniki zaposlenih, predstavniki občin ustanoviteljic in predstavniki staršev, ki so izvoljeni za dobo 4 let, pri čemer nihče ne more biti izvoljen več kot dvakrat zapored. Občini Šempeter-Vrtojba pripada en predstavnik.


V skladu s 13. členom odloka Svet zavoda:

- razpisuje, imenuje in razrešuje ravnatelja

- sprejema program razvoja zavoda

- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov

- obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki

- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca

- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja

- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli

- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda

- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune

- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti

- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih

- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

- sprejema program razreševanja presežnih delavcev

-  imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah

- v soglasju z ustanoviteljicami odloča o povezovanju v skupnost zavodov,

- opravlja druge naloge, določene z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda.

- Svet zavoda lahko za opravljanje svojega dela imenuje tudi strokovna posvetovalna telesa


Skladno s VI. poglavjem Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št.: 5/2018), kandidate za izvolitve ali imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan.


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: KMVVI) vas vabi, da posredujete predlog kandidature za predstavnika/predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Glasbene šole Nova Gorica.


Predlog kandidature posredujete Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, posredujete po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – SZ Glasbena šola« ali po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si , da bo dostavljeno do vključno 15. 3. 2021 do 12. ure.


Komisija bo prejete predloge obravnavala na 20. dopisni seji komisije.

                                                                                                                           

 Predsednica komisije

  za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Monika Gorjan Zavadlav, l.r.


Priloga:

-          Izjava

-          Dva poziva Glasbene šole Nova Gorica

Všečkaj objavo