Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
30°C
17°C
JUTRI
32°C
16°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Povabilo k posredovanju predloga kandidature za 2 člana krajevnega odbora Vrtojba

Datum objave: 02. 02. 2018
Številka razpisa: 01111-1/2018-3
Šempeter pri Gorici, 2. februar 2018 Zadeva: POVABILO K POSREDOVANJU PREDLOGA KANDIDATURE ZA 2 ČLANA KRAJEVNEGA ODBORA VRTOJBA Posvetovalno telo občinskega sveta krajevni odbor šteje sedem članov. Člane krajevnega odbora imenuje in razrešuje občinski svet, izmed prebivalcev s stalnim prebivališčem v naselju, katerega odbor se imenuje. Predlog kandidatov za predsednika in člane posvetovalnega telesa pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta. Občina je januarja 2018 prejela odstopni izjave dveh članov Krajevnega odbora Vrtojba (predsednika in člana). Zato Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja skladno s 110. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS 5/18) in 4. členom Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov (Uradno glasilo, št. 4/2000) objavlja povabilo k podaji predloga za imenovanje novih članov krajevnega odbora. Mandat novo imenovanim članom krajevnega odbora traja do izteka mandata aktualnemu Krajevnemu odboru Vrtojba. Krajevna odbora za območje naselij Šempeter pri Gorici in Vrtojba imata naslednje naloge: – organizirata ali sodelujeta pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev; – ugotavljata potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena; – dajeta predloge in sodelujeta pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju; – sodelujeta pri nadzoru nad opravljenimi deli; – dajeta predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujeta pri njihovi sanaciji; – dajeta predloge za ureditev in olepšanje kraja (zasaditev cvetlic, grmičevja, okrasnih dreves, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti itd.) in pri tem sodelujeta; – dajeta pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti itd.); – sodelujeta in dajeta mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihovega kraja; – spremljata nevarnosti na svojem območju in o tem obveščata štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujeta pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja; – sodelujeta s socialnimi, zdravstvenimi in podobnimi službami pri nudenju pomoči ljudem v stiski na svojem območju; – opravljata druge naloge lokalnega pomena, ki so določene z drugimi akti občinskega sveta ali župana. Skladno s 98. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba kandidate za imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan. Naprošam Vas, da predlog kandidature, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo (v prilogi) posredujete po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« ali po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si oz. oddate osebno na sedežu občinske uprave, da bo dostavljeno do vključno 12. 2. 2018. Komisija bo prejete predloge obravnavala na seji komisije dne 13. 2. 2017. ob 16:30 uri v svetniški pisarni Občine Šempeter-Vrtojba. Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Monika Gorjan Zavadlav,l.r. Priloga: - IZJAVA - fotokopija Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov (Uradno glasilo, št. 4/2000) in izsek iz statuta in poslovnika IZJAVA Spodaj podpisani/a, __________________________________, rojen/a _______________, stanujoč/a na naslovu: _______________________________________________________, telefon ali GSM: ___________________, e-pošta: __________________________________ soglašam s kandidaturo za člana/članico Krajevnega odbora Vrtojba. V _______________________, dne ______________ ___________________________ (lastnoročni podpis)

Všečkaj objavo