Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
31°C
16°C
NED.
31°C
15°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Povabilo k posredovanju predloga kandidata za direktorja zasebnega zavoda »Zavod za izgradnjo socialnega centra Vrtojba (v nadaljevanju: ZIC)

Datum objave: 21. 03. 2012
Številka razpisa: 01111-3/2012-1
Šempeter pri Gorici, 21. marec 2012 Zadeva: Povabilo k posredovanju predloga kandidata za direktorja zasebnega zavoda »Zavod za izgradnjo socialnega centra Vrtojba (v nadaljevanju: ZIC) Skladno z odločitvijo Sveta zavoda ZIC na 20. seji, ki je bila dne 14. 2. 2012, svet zavoda poziva Občino Šempeter-Vrtojba kot soustanovitelja, da do 31. 3. 2012 predlaga kandidata za direktorja ZIC. Zasebni zavod ZIC je bil ustanovljen v letu 2008 z namenom izgradnje »socialnega centra Vrtojba«, kjer naj bi se izvajali različni programi socialnega varstva, pri čemer cilj opravljanja teh dejavnosti ni pridobivanje dobička. Skladno s sklepom občinskega sveta št: 01101-21/2011-6 z dne 22. 9. 2011 bo zavod po delitvi premoženja in obveznosti, prenehal delovati. Organi zavoda so svet zavoda, strokovni svet in direktor zavoda, ki je poslovni organ zavoda. Ustanovitveni akti in statut ZIC določata način imenovanja, pristojnosti in naloge direktorja, ki so sledeče: Direktorja zavoda imenuje in razreši Svet zavoda, soglasje k imenovanju pa dajejo ustanovitelji (Marc d.o.o. in Občina Šempeter-Vrtojba). Na dan prenehanja funkcije mora Direktor zavoda, ki mu je funkcija prenehala, zapisniško predati vse zadeve iz njegove pristojnosti novo imenovanemu Direktorju zavoda. Direktor zavoda svojo funkcijo opravlja profesionalno in sicer na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo v imenu zavoda z njim sklene predsednik Sveta zavoda. Direktor opravlja naloge:  organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda,  pripravlja predloge letnih delovnih načrtov in programov razvoja zavoda ter poročil o njihovem izvrševanju in rezultatih poslovanja zavoda,  pripravlja programe dela in razvoj zavoda,  skrbi za sodelovanje zavoda z ustanovitelji,  skrbi za sodelovanje zavoda z raznimi organizacijami v državi in v tujini,  poroča svetu zavoda o rezultatih dela in o poslovanju,  skrbi za izvajanje sklepov Sveta zavoda,  pripravlja predloge splošnih aktov zavoda, ki jih sprejema Svet,  sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug organ po zakonu ali tem statutu,  sklepa pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi,  odloča o sklepanju in prenehanju delovnih razmerij delavcev ter o njihovih pravicah in obveznostih in odgovornosti iz delovnega razmerja  odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,  izvršuje sklepe organov zavoda in ustanovitelja,  skrbi za obveščanje javnosti o delu zavoda,  daje predlog svetu zavoda k imenovanju strokovnega sveta,  je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda,  zastopa zavod pred sodišči ter drugimi organi brez omejitev,  je upravičen v imenu zavoda in v okviru njegove pravne sposobnosti sklepati pogodbe ter druge pravne posle, razen za pridobitev, obremenitev ali odsvojitev nepremičnin, kjer potrebuje predhodno odločitev Sveta zavoda,  je odredbodajalec za zavod in podpisuje pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zavoda,  opravlja druga dela in naloge, določene z zakonom oziroma s splošnimi akti zavoda. Direktor zavoda sodeluje na sejah Sveta, razen v primerih, ko Svet odloči, da pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda direktor ne bo sodeloval. Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: - izobrazba najmanj VII/II. stopnje, - izkušnje na vodilnih delovnih mestih, - organizacijske sposobnosti, - druge zahteve, ki jih lahko določi Svet zavoda s sklepom, ki ima naravo splošnega akta. Mandat direktorja traja štiri leta. V pogodbi o zaposlitvi se posebej uredijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z delovnopravno zakonodajo. Za dajanje informacij o imenovanju direktorja je pristojna predsednica Sveta zavoda ZIC, ga. Alenka Brankovič na tel: 041 387 602, v času: od 12. 00. do 16. 00. Opomba: V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Naprošam vas, da predlog kandidature posredujete Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo (v prilogi) ter dokazili, ki potrjujejo, da kandidat izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«, po e-pošti na: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net ali osebno na sedežu občinske uprave do vključno 2. aprila 2012. Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Katjuša Bizjak, l.r.

Všečkaj objavo