Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
28°C
20°C
JUTRI
31°C
16°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Povabilo k posredovanju dveh(2) kandidatov za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda »Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«

Datum objave: 03. 03. 2021
Številka razpisa: 0322-2/2021-6


Predsednica sveta zavora KŠTM Šempeter-Vrtojba Rosana Pahor je občino obvestila, da 20. 4. 2021 poteče mandat aktualnemu svetu zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba.Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: KMVVI) vas vabi, da podate predlog za imenovanje predstavnika občinev Svet zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«.Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« - neuradno prečiščeno besedilo (UL RS št.: 25/08, 59/08, 102/12, 91/2015 in 1/2019 z dne 22. 2. 2019) in Statut zavoda določata, da Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov:

  • dva predstavnika ustanoviteljice,
  • dva predstavnika zainteresirane javnosti in
  • enega predstavnika zaposlenih.


Dva predstavnika ustanoviteljice imenuje občinski svet ustanoviteljice v skladu s svojimi predpisi. Predstavnika zainteresirane javnosti imenujejo društva s področja kulture, športa, turizma in mladih, na zboru uporabnikov. Kandidacijski postopek se začne s pozivom ustanoviteljice zainteresirani javnosti, da predlaga svoje kandidate. Poziv mora biti opravljen najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda. V pozivu mora biti določen datum, do katerega se vlagajo kandidature. Kandidatne liste se sestavijo za vsako področje posebej. Člana, ki ju izvolijo na zboru uporabnikov, potrdi Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba v skladu s svojimi predpisi. Postopek sklica in volitev na zboru uporabnikov se določi v statutu. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno s tajnimi volitvami.


Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Predsednik sveta zavoda ne more biti predstavnik zaposlenih v zavodu.


Svet zavoda ima naslednje pristojnosti in naloge:

– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,

– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,

– lahko predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja,

– imenuje in razrešuje direktorja zavoda, po predhodnem soglasju ustanoviteljice,

– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,

– ocenjuje delo direktorja,

– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljice,

– sprejema splošne akte zavoda, če z zakonom ali tem aktom ni drugače določeno,

– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,

– sprejema strateški načrt zavoda s soglasjem ustanoviteljice,

– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,

– sprejema letne programe dela s soglasjem ustanoviteljice in poročila o njihovem izvajanju,

– sprejema letne finančne načrte s soglasjem ustanoviteljice,

– sprejema letne zaključne račune zavoda,

– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest na predlog direktorja, sprejme akt o organizaciji dela in kadrovski načrt,

– sprejema načrte nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,

– daje ustanoviteljici in direktorju mnenje o posameznih vprašanjih,

– obravnava predloge in mnenja zainteresirane javnosti,

– predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti,

– sprejema cenik storitev zavoda s soglasjem ustanoviteljice,

– opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom zavoda in drugimi predpisi.

Svet zavoda opravlja tudi funkcijo strokovnega sveta zavoda. V tej funkciji obravnava svet vprašanja s področij strokovnega dela zavoda, ki jih pokriva, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih s statutom zavoda, določa strokovne podlage za delo, daje direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in možnosti za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom in statutom zavoda določene naloge. Svet zavoda lahko pri opravljanju funkcije strokovnega sveta, za razrešitev posameznih strokovnih vprašanj s področja delovanja zavoda, imenuje strokovne skupine ali komisije.


Skladno s VI. poglavjem Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št.: 5/2018), kandidate za izvolitve ali imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan.Predlog kandidature, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo (v prilogi), posredujete po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – SZ KŠTM« ali po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si , da bo dostavljeno do vključno 15. 3. 2021 do 12. ure.Komisija bo prejete predloge obravnavala na 20. dopisni seji komisije.


                                                                      

                                                                                               Predsednica


Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Monika Gorjan Zavadlav, l.r.


Priloge:

- izjava o soglasju h kandidaturi

Všečkaj objavo