Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
31°C
16°C
NED.
31°C
15°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Ponovno povabilo k posredovanju predloga kandidature za imenovanje predstavnika Občine Šempeter - Vrtojba v svet zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Datum objave: 20. 04. 2021
Številka razpisa: 0322-4/2021-3
Občina Šempeter-Vrtojba je 9. 3. 2021 prejela poziv direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, da poteče mandat aktualnemu svetu zavoda.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Ur. l. RS, št. 32/2012) določa sestavo Sveta javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica (v nadaljevanju: Svet zavoda), in sicer:
  • 2 predstavnika delavcev zavoda, ki ju izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah izmed vseh zaposlenih;
  • 8 predstavnikov ustanoviteljev (po 1 predstavnika soustanoviteljev imenujejo sveti občin Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter – Vrtojba in 3 predstavnike imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica);
  • 1 predstavnika zainteresirane javnosti oz. uporabnikov (imenuje izmed strokovnih delavcev s področja zaščite in reševanja Uprava RS za zaščito in reševanje, regijski štab Severne Primorske).

Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma imenovanih več kot polovica članov.
Kandidiranje za člana sveta zavoda in članstvo v svetu zavoda je nezdružljivo s članstvom v upravljavski in poveljniški strukturi prostovoljnih gasilskih društev ali njihovih zvez.
Mandat članov sveta traja štiri (4) leta. Nihče ne more biti več kot dvakrat imenovan oz. izvoljen v svet zavoda.

Pristojnosti sveta zavoda so naslednje:
  • sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
  • daje direktorju mnenje pred imenovanjem oziroma razrešitvijo poveljnika gasilske enote,
  • sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
  • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
  • predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti,
  • daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
  • opravlja druge z zakonom ali drugim aktom oziroma statutom zavoda določene zadeve.

Skladno s 98. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 5/2018) kandidate za imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan.

Naprošam Vas, da predlog kandidature, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo in da ni član v upravljavski in poveljniški strukturi prostovoljnih gasilskih društev ali njihovih zvez (v prilogi) posredujete po pošti na naslov: Občina Šempeter- Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« ali po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si, da bo dostavljeno do vključno 7. 5. 2021.

Komisija bo prejete predloge obravnavala na 22. dopisni seji.

Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Monika Gorjan Zavadlav, l.r.

Všečkaj objavo