Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
9°C
3°C
JUTRI
8°C
6°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2018

Datum objave: 27. 03. 2018
Številka razpisa: 01111-7/2018-1
Na podlagi 16. in 17. člena Odloka o nagradah in priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS 5/2017 z dne 3. 2. 2017) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šempeter-Vrtojba objavlja JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA V LETU 2018 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: Komisija) vabi predlagatelje nagrad ali priznanj, ki so lahko vsak občan z bivališčem oziroma pravna oseba s sedežem na območju Občine Šempeter-Vrtojba, da predložijo predloge za podelitev nagrad in priznanj Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2018. O podelitvi nagrad in priznanj Občine Šempeter-Vrtojba odloča Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog Komisije. Nagrada in priznanje sestoji iz ustrezne listine in denarne nagrade, kjer je v nadaljevanju tako določeno. Nagrade in priznanja Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje župan na slavnosti seji občinskega sveta, praviloma ob občinskem prazniku. Podatki o prejemniku in vrsti podeljene nagrade ali priznanja se objavijo na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba ter v Informativnem Biltenu Občine Šempeter-Vrtojba. Postopek, vrsta, oblika nagrad in priznanj, način in pogoji podeljevanja priznanj so določeni v Odloku o nagradah in priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/2017), ki določa da postopke priprave ter predloge za podelitev nagrad in priznanj Občine Šempeter-Vrtojba vodi Komisija, ki izdela končni predlog za vse nagrade in priznanja Občine Šempeter-Vrtojba, razen za priznanje župana. Komisija končni predlog za odločanje posreduje občinskemu svetu. Občina Šempeter-Vrtojba ima naslednje nagrade in priznanja: 1. Naziv častni občan Občine Šempeter-Vrtojba. 2. Nagrada Občine Šempeter-Vrtojba, Nagrada za mlade, Priznanje Občine Šempeter - Vrtojba. 3. Priznanje župana. Nagrade in priznanja se podeljujejo ne glede na občino stalnega bivališča ali sedeža, kjer živijo ali delujejo prejemniki priznanj. Nagrade in priznanja zaslužnim občanom in drugim osebam se lahko podeljujejo tudi posmrtno. Istemu prejemniku ni možno večkrat podeliti enake nagrade ali priznanja, lahko pa se podeli večkrat, vendar najmanj po preteku 5-ih let. Pri tem se šteje, da zlato, srebrno in bronasto priznanje Občine Šempeter-Vrtojba podeljeno po Odloku o priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 60/10 in 53/11) ustreza Nagradi Občine Šempeter-Vrtojba po tem odloku, Diploma Občine Šempeter-Vrtojba, podeljena po prejšnjem predpisu, pa Priznanju Občine Šempeter-Vrtojba po tem odloku. Nagrad in priznanj ne morejo dobiti občinski funkcionarji, člani krajevnih odborov, ki opravljajo funkcijo v tekočem mandatnem obdobju, zaposleni v javnih zavodih, javnih podjetjih ter občinski upravi, če bi bilo priznanje povezano z izvrševanjem njihovih funkcij oziroma njihovega dela v organih in organizacijah. Nagrade in priznanja za isti dosežek se po tem odloku izključujejo. 1. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA Naziv častnega občana Občine Šempeter-Vrtojba je najvišje priznanje Občine Šempeter-Vrtojba. Priznanje se podeljuje izjemoma, za izjemne dosežke življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, dobrobit, humanitarnost, sodelovanje in skrb za blaginjo ali promocijo občine s poudarkom na javnem delovanju kot tudi izjemne zasluge na vseh področjih družbenega življenja, ki imajo trajni pomen. Naziv častni občan je podeljen s posebno listino, ki vsebuje ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja s kratko obrazložitvijo ter datum podelitve. Dobitnik prejme poleg listine o podelitvi naziva tudi umetniško delo. 2. A) NAGRADA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA Nagrada Občine Šempeter - Vrtojba se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, združenjem, društvom za pomembnejše in izjemne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, športnem, vzgojno- izobraževalnem, literarnem, naravovarstvenem in humanitarnem področju. Podeli se lahko največ dve nagradi. Nagrada Občine Šempeter - Vrtojba se podeljuje s posebno listino v obliki plakete oziroma odlitka grba Občine Šempeter - Vrtojba. Listina vsebuje poleg odlitka grba občine ime in priimek oziroma naziv prejemnika nagrade ter datum podelitve. Dobitnik nagrade Občine Šempeter - Vrtojba prejme tudi denarno nagrado v višini ene povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto. 2. B) NAGRADA ZA MLADE Nagrada za mlade se podeli mladim do dopolnjenega 25. leta starosti za uspehe in dosežke ob začetku ustvarjanja oziroma delovanja. Podeli se lahko eno, izjemoma dve nagradi za mlade. Nagrada za mlade se podeljuje s posebno listino v obliki plakete oziroma odlitka grba Občine Šempeter-Vrtojba. Listina vsebuje poleg odlitka grba občine ime in priimek oziroma naziv prejemnika nagrade ter datum podelitve. Dobitnik nagrade za mlade prejme tudi denarno nagrado v višini polovice povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto. 2. C) PRIZNANJE OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA Priznanje Občine Šempeter - Vrtojba se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, združenjem, društvom za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja, ob važnih jubilejih, dolgoletnemu uspešnemu delovanju ter ob drugih slovesnejših priložnostih. Podeli se lahko največ dve priznanji. Priznanje Občine Šempeter - Vrtojba se podeljuje s posebno listino v obliki plakete oziroma odlitka grba Občine Šempeter - Vrtojba. Listina vsebuje poleg odlitka grba občine ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja ter datum podelitve. Dobitnik priznanja Občine Šempeter - Vrtojba prejme tudi denarno nagrado v višini četrtine povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto. Pobuda mora vsebovati: – podatke o kandidatu: (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon, ter v primeru pravne osebe, še kontaktno osebo); – podatke o pobudniku (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo); – pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov, kolikor je to mogoče; – vrsto nagrade oziroma priznanja; – pisno utemeljitev pobude ter – morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo. Kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, komisija pozove kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov. Kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave. Pobuda za podelitev priznanja se predloži na priloženem standardnem obrazcu, ki je dostopen tudi na spletni strani občine: www.sempeter-vrtojba.si (rubrika: Razpisi, pozivi, naznanila) in v glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba. Rok za oddajo pobud je do vključno 9. 5. 2018. Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta. Upoštevali bomo samo pobude, ki bodo oddane v razpisnem roku na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici s pripisom »POBUDA ZA PODELITEV NAGRAD in PRIZNANJ OBČINE ŠEMPETER–VRTOJBA V LETU 2018« s pripisom »NE ODPIRAJ!«. Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Monika Gorjan Zavadlav Prilogi: - standardi obrazec - izjava

Všečkaj objavo