Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
19°C
4°C
PET.
20°C
4°C
6360

Objavljen Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Šempeter-Vrtojba 2021/22

Občina Šempeter-Vrtojba na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20 in 150/21), Odloka o štipendiranju –UPB1 (Uradni list RS, št. 69/18) in Sklepa o razpisu štipendij Občine Šempeter-Vrtojba v šolskem letu 2021/2022, št. 6090-1/2021-2, objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Šempeter-Vrtojba 2021/22.

Občina Šempeter-Vrtojba razpisuje 7 štipendij za nadarjene dijake in študente Občine Šempeter-Vrtojba, in sicer:

- 3 štipendiji za dijake

- 4 štipendije za študente

Na razpis se lahko prijavijo dijaki srednješolskega izobraževanja, študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Sloveniji in študenti, ki študirajo v tujini, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

- dijaki, ki ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso starejši od 17 let,

- študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, če ob vpisu v prvi letnik niso  starejši od 24 let,

- študenti dodiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v tujini, od vključno prvega letnika, če ob vpisu v prvi letnik niso starejši od 24 let.

Starost dijakov in študentov višjih letnikov je lahko sorazmerno višja.

Poleg zgoraj navedenega morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

- da imajo stalno prebivališče na območju Občine Šempeter-Vrtojba,

- so državljani Republike Slovenije,

- da niso v delovnem razmerju,

- da ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,

- da niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,

- da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,

- da hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini,

- da imajo dijaki, v preteklem šolskem letu povprečno oceno najmanj 4 iz vseh ocenjenih predmetov, in študenti v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno.

Štipendijo lahko pridobi dijak ali študent, ki nima zahtevane povprečne ocene iz osme alineje prejšnjega odstavka tega člena, če ima vsaj na enem področju dosežke v evropskem ali svetovnem merilu v šolskih/študijskih letih 18/19 in 20/21 in so ti boljši od dosežkov tistih dijakov in študentov, ki te pogoje izpolnjujejo. V tem primeru povprečna ocena dijaka ne sme biti nižja od ocene 3, študenta pa ne nižja od ocene 7 oziroma z njo primerljive ocene, če študent študira v tujini.

Prijavi na obrazcu, objavljenem na spletni strani  je potrebno priložiti:

- dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto,

- dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,

- življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja.

Zaželeno je, da so kandidati v šolskih/študijskih letih 18/19 in 20/21 imeli dosežke na posameznem področju, npr.: 

- uvrstitve na tekmovanjih v znanju, športu, raziskovalnem delu in na umetniških področjih,

- uvrstitve na umetniških, arhitekturnih ali drugih natečajih,

- javne nastope in predstavitve,

- objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali  znanstveno raziskovalnih področjih, urejanje publikacij, glasil in revij ter vodenje projektov,

- izboljšave ter registrirane izume in patente,

- dodatna izobraževanja,

 - udeležbe na seminarjih in kongresih,

- funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,

- priporočila profesorjev, mentorjev in društev.

V primeru, da kandidat uveljavlja tudi svoje dosežke iz prejšnjega odstavka, mora priložiti dokazila o dosežkih na posameznem področju.

Glede na razmere v letu 2020 zaradi Covid-19 se upošteva le dosežke iz šolskih/študijskih let 2018/19 in 2020/21.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo ocenjene v skladu z merili iz 12. do vključno 21. člena Odloka o štipendiranju in uvrščene na prednostno listo. Dokazila o uspehih na drugih področjih prinašajo dodatne točke kandidatu, niso pa obvezne priloge in ne pogoj za kandidiranje na razpisu. Zato se iz tega naslova k morebitni dopolnitvi vloge ne poziva.

Štipendije bodo dodeljene kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na število razpisanih štipendij.

Ob enakem številu točk za pridobitev posamezne vrste štipendije ima prednost kandidat z nižjim povprečnim mesečnim dohodkom na družinskega člana.

Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje do 15. 12. 2021.

Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v Glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba, v času uradnih ur ali posname s spletne strani www.sempeter-vrtojba.si.

Rok za oddajo prijav, z vsemi potrebnimi dokazili je 21. oktober 2021.  Prosilci naj svoje vloge oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici, obvezno s pripisom »Prijava na razpis za dodelitev štipendij Občine Šempeter-Vrtojba« in »Ne odpiraj«.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Kseniji Ušaj, na sedežu občine, na tel: 05 33 51 622 oz. po e-pošti,  ksenija.usaj@sempeter-vrtojba.si.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi