Logo MojaObčina.si
DANES
28°C
13°C
JUTRI
28°C
12°C
Oceni objavo

Županov nagovor ob nastopu novega mandata

Župan Milan Turk, je ob nastopu svojega četrtega mandata na čelu Občine Šempeter - Vrtojba na konstitutivni seji 8. decembra 2022 nagovoril člane občinskega sveta in vse ostale prisotne. Njegov nagovor objavljamo v celoti:

"Spoštovani člani in članice občinskega sveta, predstavniki občinske uprave in vsi ostali prisotni!

Dovolite mi, da vsem članom občinskega sveta ponovno čestitam za izvolitev na ta odgovorni položaj. Po Zakonu o lokalni samoupravi je občinski svet najvišji organ odločanja v občini.

Tudi zato je prav, da se na začetku novega mandata najprej zahvalim za sodelovanje vsem članom občinskega sveta preteklega mandatnega obdobja, ob enem pa gre zahvala še vsem drugim članom organov, kot so nadzorni odbor in delovna telesa občinskega sveta, saj se jim je z današnjim dnem tudi njim mandat iztekel.

Ne nazadnje hvala tudi občinski volilni komisiji za opravljeno delo v zvezi s tokratnimi lokalnimi volitvami.

Ne glede na to, da se zame z volitvami ni veliko spremenilo, pa vsake volitve vendarle pomenijo tudi priložnost, da se ozremo nekoliko nazaj in ocenimo preteklo delo, ugotovimo, ali je potrebno kaj spremeniti, oziroma izboljšati pri viziji razvoja in delovanja naše občine ter si določiti nove cilje in seveda tudi načrtovati konkretne korake oziroma določiti strategijo, kako te cilje oziroma vizijo izpolniti.

Občina Šempeter - Vrtojba v najširšem smislu kot lokalna skupnost prebivalstva in poslovnih subjektov je od svoje ustanovitve dalje v letu 1998 veliko napredovala. Po marsikateri zunanji presoji in kazalnikih sodimo na veliko področjih v sam vrh slovenskih občin. Imamo zelo razvito in dinamično gospodarstvo, ki se učinkovito prilagaja spremembam in razmeram na evropskem in svetovnih trgih. Tako dobre gospodarske slike še nismo imeli. V občini je več kot dvakrat toliko delovnih mest kot je delovno aktivnega prebivalstva. Od zadnjega dobrega leta 2008 pred krizo v letu 2009 pa se je število delovnih mest na število prebivalcev povečalo za vsaj 13 %. S takimi podatki se lahko pohvali le malo občin v Slovenji. Osnovni pogoj za razvoj gospodarstva je seveda urejena infrastruktura in primeren prostor, kjer se lahko razvija. Hitra cesta, ki našo občino deli v smeri vzhod zahod, je magnet za marsikatero dejavnost, ravno tako pa so privlačne relativno dobro urejene poslovne cone. Posebno sem vesel, da so se v zadnjih letih napolnile poslovne cone, v katerih se desetletja ni odvijala pomembnejša poslovna dejavnost, poslovni objekti pa so propadali.

Na področju urejanja prometne in druge infrastrukture, ki omogoča razvoj podjetij pa tudi razbremenitev stanovanjskih sosesk oziroma naselij, je občina v zadnjih letih veliko naredila, čakajo pa nas še zahtevni projekti, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj in boljšo ureditev obstoječe pozidave.

Zelo velik in pomemben projekt, in sicer izgradnja razbremenilnega kanala za Vrtojbico, ki ga sicer namerava izvesti država, od športnega parka v Šempetru pa do čistilne naprave v Vrtojbi, bo območje občine, skorajda bi lahko rekli trajno, rešil nevarnosti poplav, ki se nam zgodijo sicer občasno, pa tudi višina poplavnih voda ni velika, vendar ne dovoljujejo ali otežujejo gradnjo na velikem delu sicer stavbnih zemljišč. Občina bo pri tem aktivno sodelovala, kot doslej, saj je rešitev poplavne ogroženosti za nas strateškega pomena.

Prav tako bomo še naprej urejali nepretočna ali nevarna mesta na prometnicah in se trudili, da naselja tranzitnega prometa še dodatno razbremenimo, promet znotraj naselij pa omejimo in umirimo.

Na področju komunalne infrastrukture je občina skoraj v celoti pokrita z javno kanalizacijo, v celoti pa z javnim vodovodom. Še vedno pa ostajajo območja, ki jih je potrebno opremiti s kanalizacijo ali kanalizacijo popraviti, ker ni popolnoma ustrezna. Trenutno se izdeluje projektna dokumentacija za vzpostavitev javne kanalizacije in prenovo vodovoda za celotno območje Bazare, za prenovo kanalizacije na Lazah in za vzpostavitev kanalizacije in prenovo vodovoda na delu Žnidarčičeve ulice ob državni meji.

Gospodarske javne službe, ki jih občina zagotavlja za delovanje in vzdrževanje javne infrastrukture pa tudi oskrbo prebivalstva s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode ter zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov, so urejene. Pred nami bodo v kratkem času sicer izzivi soočenja s povečanimi stroški zaradi povišanih cen energentov, a vsako težavo je potrebno vzeti tudi kot izziv za trajnejše rešitve in iskanje morebitnih rezerv, za kar bomo morali sicer sodelovati tudi s sosednjimi občinami.

Občina poleg komunalne javne infrastrukture zagotavlja tudi objekte in opremo za delovanje tako imenovanih družbenih dejavnosti. Naši vrtci, šole in športni objekti ob njih so urejeni in vzdrževani. Trudili se bomo, da se standardi glede tega ne bodo znižali.

Imamo tudi nekaj objektov v sklopu kulturne infrastrukture, ki so novi ali prenovljeni, kot so recimo mladinski center v Vrtojbi, Coroninijev dvorec v Šempetru, kjer so sicer tudi lepo urejeni prostori občinske uprave, in prenovljena krajevna knjižnica. Vendarle pa se mi zdi pomembno, da bi za leto 2025, ko bo naše regijsko središče Nova Gorica postala evropska prestolnica kulture, obnovili in dogradili tudi kulturno dvorano v Šempetru, ki je prenove več kot potrebna. Projektna dokumentacije se že izdeluje.

Istočasno bomo lahko v že odkupljenih prostorih nekdanjega hotela Šanpier uredili dodatne prostore za potrebe zdravstvenega doma za kar se tudi že pripravlja projektna dokumentacija in imamo celo zagotovljena sredstva.

Veselimo se tudi, da bo koncesionar v kratkem pričel z izvajanjem javne službe oskrbe starejših občanov v prenovljenem objektu Socialnega centra v Vrtojbi.

Na področju športne infrastrukture je občina z nakupom in urejanjem prostorov športnega centra pridobila prostore, ki gotovo predstavljajo velik potencial. V naslednjih letih bo za športni center potrebno zagotoviti še nekaj sredstev, da bi ga lahko modernizirali in zagotovili boljšo energetsko učinkovitost. Že danes pa lahko ugotovim, da javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino z njim upravlja učinkovito in stroški obratovanja ne bodo pretirano breme občinskega proračuna.

Veliko je še naložb in drugih projektov, ki bi jih lahko danes naštel, vendar ne bi rad bil predolg. Poleg tega pa bi rad, da bi razvojno politiko oblikovali skupaj, tako z občinskim svetom kot vsemi ostalimi deležniki. Zato vsa vabim, da se ob sprejemanju proračunov občine resnično pogovorimo o tem, kaj so potrebe, včasih tudi kakšna želja in kašne so prioritete, saj sredstev za izvedbo čisto vseh idej nikoli ne bo dovolj.

Občina je v finančnem smislu v dobri kondiciji. Dolg, ki ga imamo za čistilno napravo bomo odplačali februarja prihodnje leto, dolg za nakup športnega centra pa v prvi polovici leta 2026. Ostali dolgovi občine so brezobrestni in skorajda zanemarljivi. S koncem letošnjega leta bo odplačan tudi kredit za obnovo stavbe Primorskega tehnološkega parka. Lastništvo stavbe si sicer v enakih deležih delimo z Mestno občino Nova Gorica. Z vidika prihodkov je seveda tudi občina izpostavljena določenim tveganjem, vendar se za enkrat le-tem lahko prilagajamo, seveda z nekoliko zmanjšanim obsegom naložb, ko so prihodki manjši. Odhodki občine so obvladani. Kot vsi, je tudi občina seveda izpostavljena pritisku dviga cen energentov in drugih dobrin ter na žalost tudi cen gradbenih storitev.

Ne glede na vedno nove naloge, ki se občinam nalagajo, občinske uprave ne povečujemo in tudi ne načrtujemo povečevanja števila zaposlenih. Občinska uprava dobro deluje in se prilagaja novim izzivom. Delo na občini poteka tekoče, večjih zaostankov zaradi občinske uprave ni. Veliko pa je zadev, v katerih sodeluje večje število deležnikov, so povezane z znatnim obsegom potrebnih sredstev, in te se žal velikokrat tudi zavlečejo. Zagotavljam vam, da občinska uprava do problemov nikoli ni brezbrižna in se ne obnaša malomarno. Vsem zaposlenim in zunanjim sodelavcem se tudi na tem mestu za vse opravljeno delo in skrb zahvaljujem.

Vabim vas, da skupaj, ne da bi kogarkoli izključevali, oblikujemo razvojno politiko in vlečemo konkretne poteze v dobrobit občanov, začasnih prebivalcev pa tudi turistov in dnevnih obiskovalcev ter gospodarskih subjektov.

Zakon o lokalni samoupravi med drugim določa, da podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Tudi v tem mandatu nameravam za podžupana obdržati Iva Podbersiča. Pomoči pa ni nikoli dovolj in pripravljen sem imenovati še enega ali dva podžupana, če skupaj ocenimo, da bo tako delo bolje in hitreje opravljeno.

Hvala za pozornost. Želim nam uspešno delo in vse dobro Občini Šempeter - Vrtojba."

Oglejte si tudi